សេចក្តីប្រកាស
By khanmao. 15 Oct, 2017​
ប្រ​កាស​ស្ដីពី "ការ​ប​ង្កើត​ស្លាក​ស​ញ្ញាប​ញ្ជូន​សារ​ស​ម្រាប់ដេរ​ភ្ញាប់លើដៃអាវ​ខាង​ឆ្វេង និង​បិទ​លើយាន​យ​ន្ដ-គ្រឿង​ច​ក្រ"

ប្រ​កាស​លេខ ០២៩/២០១៧ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១៧ រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ  ​ ​ ​​​ ​​ ស្តីពីការ​ប​ង្កើត​ស្លាក​ស​ញ្ញាប​ញ្ជូន​សារ​ស​ម្រាប់ដេរ​ភ្ជាប់លើដៃអាវ​ខាង​ឆ្វេង និង​បិទ​លើយាន​យ​ន្ត-គ្រឿង​ច​ក្រ។

By khanmao. 15 Oct, 2017​
រូប​ភាព និង​ខ្នាត​ស​ញ្ញាជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ស​ម្រាប់ដេរ​ភ្ជាប់លើដៃអាវ​ខាង​ឆ្វេង

ឧប​ស​ម្ព​ន្ធ នៃប្រ​កាស​លេខ ០២៩/២០១៧ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការ​ប​ង្កើត​ស្លាក​ស​ញ្ញាប​ញ្ជូន​សារ​ស​ម្រាប់ដេរ​ភ្ជាប់លើដៃអាវ​ខាង​ឆ្វេង និង​បិទ​លើយាន​យ​ន្ត-គ្រឿង​ច​ក្រ។

By khanmao. 15 Oct, 2017​
រូប​ភាព​និង​ខ្នាត​ស​ញ្ញាជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ស​ម្រាប់បិទ​លើយាន​យ​ន្ដ-គ្រឿង​ច​ក្រ

ឧប​ស​ម្ព​ន្ធ នៃប្រ​កាស​លេខ ០២៩/២០១៧ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១៧  ​ ​ ​​​ ​​ ស្តីពីការ​ប​ង្កើត​ស្លាក​ស​ញ្ញាប​ញ្ជូន​សារ​ស​ម្រាប់ដេរ​ភ្ជាប់លើដៃអាវ​ខាង​ឆ្វេង និង​បិទ​លើយាន​យ​ន្ត-គ្រឿង​ច​ក្រ។

    ព័ត៌មាន
    រូបថត home_nav