ព័ត៌មាន
By khanmao. 02 Nov, 2017​
ឯកឧត្ដ​ម ឧត្ដ​ម​សេនីយ៍ទោ បេង សុត្ថារិទ្ធ បានអញ្ជើញ​ជាអធិប​តីក្នុង​កិច្ច​សំណេះសំណាល​ផ្ដាំផ្ញើរ ជាមួយ​នាយ​ទាហាន​ដែល​ត្រូវ​ទៅបំប៉ន​ជំនាញ​វិទ្យុទាក់ទ​ង នៅប្រ​ទេស​វៀត​ណាម

នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧​ ឯកឧត្ដ​ម ឧត្ដ​ម​សេនីយ៍ទោ បេង សុត្ថារិទ្ធ ជានាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ តំណាង​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ប​ណ្ឌិត ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បានអញ្ជើញ​ជាអធិប​តីក្នុង​កិច្ច​សំណេះសំណាល​ផ្ដាំផ្ញើរ ជាមួយ​នាយ​ទាហាន ដែល​ត្រូវ​ទៅបំប៉ន​ជំនាញ​វិទ្យុទាក់ទ​ង នៅសាលានាយ​ទាហាន​វិទ្យុទាក់ទ​ង នៅខេត្ដ​ញ៉ាចាង ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម ចំនួន២០នាក់ រ​យៈពេល​បំប៉ន​ចំនួន០៣ខែ។ នាយ​ទាហាន​ទាំង២០នាក់នេះ នឹង​ចេញ​ដំណើនៅថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ តាម​ច្រ​ក​ទ្វាអន្ដ​រ​ជាតិ បាវិត-តៃនិញ។​

By khanmao. 31 Oct, 2017​
ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ប​ណ្ឌិត ផ​ន ណារ៉ា បានអញ្ជើញ​ជាអធិប​តី ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំបូក​ស​រុប​វាយ​ត​ម្លៃការអនុវ​ត្ត​ការ​ងារ​ក្នុង​ខែតុលា និង​ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត​ន៍ស​ម្រាប់ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ប​ណ្ឌិត ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បានអញ្ជើញ​ជាអធិប​តី ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំបូក​ស​រុប​វាយ​ត​ម្លៃការអនុវ​ត្ត​ការ​ងារ​ក្នុង​ខែតុលា និង​ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត​ន៍ស​ម្រាប់ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាល​ប្រ​ជុំ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។ នៅក្នុងឱកាស​ដ៏ពិសេស​នោះ ឯកឧត្ដ​ម​​ប​ណ្ឌិត បាន​ធ្វើការ​បែង​ចែក​ក្រុម​ការ​ងារ​ប​ច្ចេក​ទេស និង​ប្រ​គ​ល់ភារ​កិច្ច​ថ្មីជូនឯកឧត្ដ​ម​នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ និងឯកឧត្ដ​ម​នាយ​ក  ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ ព្រ​ម​ទាំង​ផ្ត​ល់នូវអនុសាស​ន៍ និង​ផែន​ការ​យុទ្ធ​សាស្ដ្រ​ដ​ល់នាយ​ទាហាន​ដែល​ប​ម្រើការ​ក្នុង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ដើម្បីយ​ក​ទៅអនុវ​ត្ដ​ន៍ឲ្យ​មាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ខ្ព​ស់ និង​ស​ម្រេច​បាន​តាម​ផែន​ការ និង​ទ​ស្ស​នៈវិស័យ​រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។

By khanmao. 25 Oct, 2017​
ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ប​ណ្ឌិត ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បានអញ្ជើញ​ជាអធិប​តី ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ រៀប​ចំផែន​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​មេប​ញ្ជាការ​ថ្នាក់ក​ងអនុសេនាតូច​ប​ញ្ជូន​សារ ឆ្នាំ២០១៧-២០១៨

នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ប​ណ្ឌិត ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បានអញ្ជើញ​ជាអធិប​តី ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ រៀប​ចំផែន​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​មេប​ញ្ជាការ​ថ្នាក់ក​ងអនុសេនាតូច​ប​ញ្ជូន​សារ ឆ្នាំ២០១៧-២០១៨។ នៅក្នុងអង្គ​ប្រ​ជុំ  ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ បេង សុត្ថារិទ្ធ ជានាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ទ​ទួល​ប​ន្ទុក​ការ​ងារ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​បាន​ធ្វើប​ទ​ប​ង្ហាញ​ពីផែន​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ស​ម្រាប់ថ្នាក់មេប​ញ្ជាការ​ក​ងអនុសេនាតូច ដែល​មាន​ខ្លឹម​សារ​ស​ង្ខេប​និង​សំខាន់ដូច​ខាង​ក្រោម៖

I- ផែន​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន

​​​​- ចំនួន​សិក្ខាកាម = ៨៥ នាក់

- ចំនួន​គ្រូ            = ២២ នាក់

II- រ​យៈពេល​ហ្វឹក​ហ្វឹន

-  រ​យៈពេល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​រួម​មាន ១២ខែ ស្មើនិង៣៦៥ថ្ងៃ

- រ​យៈពេល​ហ្វឹក​ហ្វឺជាក់ស្ដែង​មាន ២៤៤ថ្ងៃ និង​យ​ប់ស​ម្រាប់១២១ថ្ងៃ(គិត​ទាំង​ថ្ងៃសៅរ៍-អាទិត្យ ថ្ងៃបុណ្យ និង​ថ្ងៃប​ម្រុង)

III- ខ្លឹម​សារ​ត្រូវ​ប​ង្រៀន

​    ១- ផ្នែក​យោធា (៥,៧៣%)

​    ២- ផ្នែក​ផែន​ទី (៦,១៤%)

​    ៣- ផ្នែក​ប​ច្ចេក​ទេស (២៤,៥៩%)

​    ៤- ផ្នែក​ព័ត៌មាន​វិទ្យា (៣២,៧៨%)

​    ៥- ផ្នែក​សេនាធិការ (៥,៧៣%)

​    ៦-  ចំណេះដឹង​ទូទៅ​​ (៧,៣៧%)

    ​៧-  រំលឹក​មេរៀន​ប​ញ្ជ​ប់វ​គ្គ (០,០៥%)

នៅក្នុងឱកាស​នោះដែរ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ប​ណ្ឌិត ផ​ន ណារ៉ា បាន​ផ្ដ​ល់អនុសាស​ន៍ដ​ល់ក្រុម​ការ​ងារ​ដើម្បីធ្វើការ​កែស​ម្រួល​ពេល​វេលា ខ្លឹម​សារ​មេរៀន ក្រុម​ការ​ងារ​ហ្វឹក​ហ្វឺន គ្រូជំនាញ និង​បាន​ប​ង្កើត​ក្រុម​ការ​ងារ​រៀប​ចំឯក​សារ ដើម្បីឲ្យ​ការ​ប​ណ្ដុះប​ណ្ដាល​មាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ខ្ព​ស់ ស​ម្រេច​បាន​តាម​ផែន​ការ គោល​ដៅ បេស​ក​ក​ម្ម និង​ទ​ស្ស​នៈវិស័យ​រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។

By khanmao. 21 Oct, 2017​
ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ប​ណ្ឌិត ផ​ន ណារ៉ា បានអញ្ជើញ​ជាអធិប​តីភាព អបអរ​សាទ​រ​ពិធីប្រ​គ​ល់អាគារ​ស្នាក់នៅរ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម ជូន​ដ​ល់ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ

    ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ប​ណ្ឌិត ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង​លោក​វ​រ​សេនីយ៍ឯក អនុព័ន្ធ​យោធាប្រ​ទេស​វៀត​ណាម​ប្រ​ចាំនៅប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជា ​បាន​អញ្ជើញ​ជា​អធិប​តីភាព​ អបអរ​សាទ​រ​ពិធីប្រ​គ​ល់អាគារ​ស្នាក់នៅចំនួន​ពីរ​ខ្ន​ង​រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម ជូន​ដ​ល់ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ នៅភូមិទ​ន្លេកាទិល ឃុំសំរោង​ទ​ង ស្រុក​សំរោង​ទ​ង ខេត្ដ​កំព​ង់ស្ពឺ នៅ​ថ្ងៃ​​ទី២០​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​​​​២០១៧។​ ពិធី​នេះ​ក៏​មាន​វ​ត្ត​មាន​ចូល​រួម​ផ​ង​ដែរ​ពី​តំណាង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ភ​ស្ដុភារ​ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុ នាយ​ក​ដ្ឋាន​បុគ្គ​លិក ទីចាត់ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺនអគ្គ​ប​ញ្ជាការ  វិទ្យាស្ថាន​ប​ច្ចេក​ទេស​យោធាតេជោ ហ៊ុន សែន ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារអគ្គ​ប​ញ្ជាការ ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ក​ង​កាំភ្លើង​ធំអគ្គ​ប​ញ្ជាការ ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក ការិយាល័យ​ប​ញ្ជូន​សារ​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក ការិយាល័យ​ប​ញ្ជូន​សារ​ក​ង​ទ័ព​ជើងអាកាស ការិយាល័យ​ប​ញ្ជូន​សារ​ក​ង​រាជអាវុធ​ហ​ត្ថ​លើផ្ទៃប្រ​ទេស ក្រុម​ហ៊ុន​មិត្ដ​ហ្វូន វិទ្យាស្ថាន​ប​ច្ចេក​វិទ្យាក​ម្ពុជា សិក្ខាកាម និងឯកឧត្ដ​ម លោក​ជំទាវ​ នាយ​ទាហាន នាយ​ទាហាន​រ​ង ព​ល​ទាហាន​ទាំងអស់ចំណុះឲ្យ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។

    ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ អៀង លីស​ក្កិ ជានាយ​ក ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ បាន​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​ដ​ល់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម​តាម​រ​យៈលោក​វ​រ​សេនីយ៍ឯក អនុព័ន្ធ​យោធាប្រ​ទេស​វៀត​ណាម​ប្រ​ចាំនៅប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជា និង​បាន​ជូន​នូវ​កាដូរអនុស្សាវ​រីយ៍ដ​ល់លោក​វ​រ​សេនីយ៍ឯក អនុព័ន្ធ​យោធាប្រ​ទេស​វៀត​ណាម​ផ​ង​ដែរ។ នៅក្នុងឱកាស​នោះ ឯកឧត្ត​ម នាយ​ក ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល បាន​សូម​ណូម​ព​រឲ្យ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម នៅប​ន្ដ​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​គាំទ្រ ដើម្បីម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​លអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ខ្លួន​ក្លាយ​ជាវិទ្យាស្ថាន​ដែល​មាន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ពេញ​លេញ​ក្នុង​ការ​ប​ណ្ដុះប​ណ្ដាល​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​ក្នុង​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ស​ម្រាប់ធ្វើការ​បែក​ចែក​ធ​ន​ធាន​ទាំង​នោះទៅតាម​ប​ណ្ដាអង្គ​ភាព​ជំនាញ​ទូទាំង​ប្រ​ទេស។

    នាឱកាស​នោះ ​ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ប​ណ្ឌិត ផ​ន ណារ៉ា​ បាន​លើក​ឡើង​ពីកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្ដ​ការ និង​ចំណ​ង​មិត្ដ​ភាព​ល្អរ​វាង​ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជានិង​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម តាំង​ពីអតីត​កាល​រ​ហូត​ដ​ល់ពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន បាន​ធ្វើឲ្យ​ប្រ​ជាជ​ន​នៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ទ​ទួល​បាន​នូវ​សុខ​ស​ន្ដិភាព ភាព​រីក​ច​ម្រើន និង​ការ​រ​ស់នៅប្រ​ក​ប​ដោយ​សេច​ក្ដីសុខ​ដុម​រ​ម្យ​នា។ ជា​ទីប​ញ្ច​ប់ គ​ណៈ​អធិប​តីបានអញ្ជើញ​ចូល​រួម​កាត់ខ្សែបូស​ម្ភោធអាគារ​ស្នាក់នៅចំនួន​ពីរ​ខ្ន​ង​ដែល​ជាជំនួយ​រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម​តាម​រ​យៈ អនុព័ន្ធ​យោធាប្រ​ទេស​វៀត​ណាម​ប្រ​ចាំនៅប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជា។

By khanmao. 20 Oct, 2017​
ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ប​ណ្ឌិត ផ​ន ណារ៉ា បានអញ្ជើញ​ជាអធិប​តីភាព ក្នុង​ពិធីអបអរ​សាទ​រ បិទ​វ​គ្គ​បំប៉ង​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ជំនាន់ទី១៣ វ​គ្គអ៊ីន​ធើណែត អ៊ីន​ត្រាណែត​ជំនាន់ទី៧ ​ថ្នាក់នាយ​ការិយាល័យ​និង​នាយឯក​ទេស​ប​ញ្ជូន​សារ នៅម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ

នៅព្រឹក​ថ្ងៃ​​ទី២០​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​​​​២០១៧ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ប​ណ្ឌិត ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ​បាន​អញ្ជើញ​ជា​អធិប​តីភាព​ ក្នុង​ពិធីអបអរ​សាទ​រ បិទ​វ​គ្គ​បំប៉ង​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ជំនាន់ទី១៣ វ​គ្គអ៊ីន​ធើណែត អ៊ីន​ត្រាណែត ប​ណ្ដាញ​ស​ង្គ​ម ស​ន្ដិសុខ​ព័ត៌មាន​វិទ្យាជំនាន់ទី៧ ថ្នាក់នាយ​ការិយាល័យ និង​នាយឯក​ទេស​ប​ញ្ជូន​សារ នៅ​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ នៅភូមិទ​ន្លេកាទិល ឃុំសំរោង​ទ​ង ស្រុក​សំរោង​ទ​ង ខេត្ដ​កំព​ង់ស្ពឺ។​ ពិធី​នេះ​ក៏​មាន​វ​ត្ត​មាន​ចូល​រួម​ផ​ង​ដែរ​ពី​តំណាង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ភ​ស្ដុភារ​ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុ នាយ​ក​ដ្ឋាន​បុគ្គ​លិក ទីចាត់ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺនអគ្គ​ប​ញ្ជាការ  វិទ្យាស្ថាន​ប​ច្ចេក​ទេស​យោធាតេជោ ហ៊ុន សែន ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារអគ្គ​ប​ញ្ជាការ ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ក​ង​កាំភ្លើង​ធំអគ្គ​ប​ញ្ជាការ ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក ការិយាល័យ​ប​ញ្ជូន​សារ​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក ការិយាល័យ​ប​ញ្ជូន​សារ​ក​ង​ទ័ព​ជើងអាកាស ការិយាល័យ​ប​ញ្ជូន​សារ​ក​ង​រាជអាវុធ​ហ​ត្ថ​លើផ្ទៃប្រ​ទេស ក្រុម​ហ៊ុន​មិត្ដ​ហ្វូន វិទ្យាស្ថាន​ប​ច្ចេក​វិទ្យាក​ម្ពុជា និងឯកឧត្ដ​ម លោក​ជំទាវ​ នាយ​ទាហាន នាយ​ទាហាន​រ​ង ព​ល​ទាហាន​ទាំងអស់ចំណុះឲ្យ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។

ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ អៀង លីស​ក្កិ ជានាយ​ក ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ បាន​រាយ​ការ​ណ៍ជូន នូវ​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​វ​គ្គ​បំប៉ន​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ជំនាន់ទី១៣ វ​គ្គអ៊ីន​ធើណែត អ៊ីន​ត្រាណែត ប​ណ្ដាញ​ស​ង្គ​ម ស​ន្ដិសុខ​ព័ត៌មាន​វិទ្យាជំនាន់ទី៧ ថ្នាក់នាយ​ការិយាល័យ និង​នាយឯក​ទេស​ប​ញ្ជូន​សារ ឆ្នាំ២០១៧ រួម​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

១- វ​គ្គ​បំប៉ន​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ជំនាន់ទី១៣ មាន​សិក្ខាកាម​ចំនួន ៨៨នាក់ ទ​ទួល​បាន​និទ្ទេស​ល្អ ០៩នាក់(១០,២២%) ប​ង្គួរ ៣៦នាក់(៤០,៩០%) និង​ម​ធ្យ​ម ៤៣នាក់(៤៨,៨៦%)។

២- វ​គ្គអ៊ីន​ធើណែត អ៊ីន​ត្រាណែត ប​ណ្ដាញ​ស​ង្គ​ម និង​ស​ន្ដិសុខ​ព័ត៌មាន​វិទ្យាជំនាន់ទី៧ មាន​សិក្ខាកាម​ចំនួន ២៣នាក់ ទ​ទួល​បាន​និទ្ទេស​ល្អ ០៤នាក់(១៧,៣៩%) ប​ង្គួរ ១៨នាក់(៧៨,២៦%) និង​ម​ធ្យ​ម ០១នាក់(៤,៣៤%)។

៣- វ​គ្គ​ថ្នាក់នាយ​ការិយាល័យ​និង​នាយឯក​ទេស​ប​ញ្ជូន​សារ មាន​សិក្ខាកាម​ចំនួន ២៥នាក់ ទ​ទួល​បាន​និទ្ទេស​ប​ង្គួរ ១៦នាក់(៦៤,០០%)និង​ម​ធ្យ​ម ០៩នាក់(៣៦,០០%)។

តំណាង​សិក្ខាកាម​ធ្វើការ​ប្ដេជ្ញាចិត្ដ​គាំទ្រ​លើការ​ដឹក​នាំរ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ដែល​មាន​ស​ម្ដេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រ​មុខ និង​បាន​ធ្វើការ​ប្ដេជ្ញាក្រោយ​ពេល​ប​ញ្ច​ប់វ​គ្គ​សិក្សានឹង​យ​ក​ចំណេះដឹង ជំនាញ ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ទៅបំពេញ​ការ​ងារ​នៅអង្គ​ភាព​រ​ប​ស់ខ្លួនឲ្យ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ខ្ព​ស់ និង​តាំង​ចិត្ដ​លើក​ក​ម្ព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​រ​ប​ស់ខ្លួន ជាពិសេស​ជំនាញឯក​ទេស​ប​ញ្ជូន​សារ ដោយ​ខិត​ខំរៀន​សូត្រ ស្រាវ​ជ្រាវ​ប​ន្ថែម​នូវ​ប​ច្ចេក​វិទ្យាថ្មីៗប​ន្ថែម​ទៀត ដើម្បីចូល​រួម​ក​សាង​ស​ម​ត្ថ​ភាព​នៃក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទឲ្យ​ឈាន​ទៅរ​ក​ភាព​ទំនើប​ក​ម្ម​នៃប​ច្ចេក​វិទ្យានាពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន ក៏ដូច​ជានាពេលអនាគ​ត។

ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ប​ណ្ឌិត ផ​ន ណារ៉ា​ បាន​ធ្វើការ​ប​ញ្ជាក់ទៅកាន់សិក្ខាកាម អំពីខ្លឹម​សារ តួនាទី​ និង​ការ​រើក​ច​ម្រើន​ប​ច្ចេក​វិទ្យាក្នុង​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ នាពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន ក៏ដូច​ជាសារៈសំខាន់នៃជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្នុង​វិស័យ​យោធាផ​ង​ដែរ និង​បាន​ថ្លែង​ទៅកាន់សិក្ខាកាមឲ្យ​យ​ក​ចំណេះដឹង​ការ​ប្រើប្រាស់អ៊ីន​ធើណែត ទៅអនុវ​ត្ដឲ្យ​ចំគោល​ដៅ រ​ក្សានូវ​សេច​ក្ដីថ្លៃថ្នូរ ​សីល​ធ​ម៌ គោរ​ព​ប​ទ​ប​ញ្ជាសារាច​រ សេច​ក្តីកំណ​ត់ផ្សេងៗ រ​ប​ស់ថ្នាក់លើឲ្យ​បាន​ដាច់ខាត។

ថ្លែង​ទៅ​កាន់​ នាយ​ទាហាន នាយ​ទាហាន​រ​ង ព​ល​ទាហាន​ទាំងអស់ នា​ឱកាស​នោះ ​ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ប​ណ្ឌិត ផ​ន ណារ៉ា​ បាន​លើក​ឡើង​ថា​ ស​ន្តិភាព​មិន​ងាយ​នឹង​​រ​ក​បាន​នោះ​​ឡើយ ​ហើយ​ក្នុង​នាម​ជា​ក​ង​ទ័ព​​ដាច់​ខាត​គឺ​​ទ​ប់​ស្កាត់​​ជា​និច្ច​​​ចំពោះ​បុគ្គ​ល​​ណា​​ដែល​មាន​បំណ​ង​ច​ង់​រំលាយ​​ស​ន្តិភាព​នៅ​​ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជា។​ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ប​ណ្ឌិត បាន​ប​ញ្ជាក់​ថា ​​«មិន​ថា​​កាលៈទេសៈ​​ណា​ក៏​​​ដោយ​​ ក្នុង​នាម​ជាក​ង​ទ័ព​ត្រូវ​ធ្វើការ​​ទ​ប់​ស្កាត់​បុគ្គ​ល​ទាំង​ឡាយ​ណា​ដែល​ច​ង់​ផ្តួល​​​រំលំ​​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ស្រ​ប​ច្បាប់ ​ហើយ​ក៏​បាន​ថ្លែង​នូវ​​ការ​គាំទ្រ​ចំពោះ​ការ​​អនុម័ត​រ​ប​ស់​រ​ដ្ឋ​ស​ភា​លើ​វិសោធ​ន​ក​ម្ម​ច្បាប់​ស្តី​ពី​គ​ណ​ប​ក្ស​ន​យោបាយ​ផ​ង​ដែរ​ និង​ការ​ប្ដេជ្ញាចិត្ដ​គោរ​ព​តាម​ការ​ស​ម្រេច​ចិត្ដ​រ​ប​ស់ប្រ​មុខ​រ​ដ្ឋាភិបាល»​ ។
        ជា​ទីប​ញ្ច​ប់​ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ប​ណ្ឌិត ផ​ន ណារ៉ា​ បាន​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ និង​ជូន​ព​រ ដ​ល់តំណាងអង្គ​ភាព​ពាក់ព័ន្ធ​ទាំងអស់ ក្រុម​ហ៊ុន​មិត្ដ​ហ្វូន វិទ្យាស្ថាន​ប​ច្ចេក​វិទ្យាក​ម្ពុជា ឯកឧត្ដ​ម លោក​ជំទាវ​ នាយ​ទាហាន នាយ​ទាហាន​រ​ង ព​ល​ទាហាន និង​សិក្ខាកាម​ទាំងអស់ សូម​ទ​ទួល​បាន​នូវ​​ពុទ្ធ​ព​រ​ទាំង៤ប្រ​ការ​គឺ អាយុ វ​ណ្ណៈ សុខៈ ព​លៈ កុំបីឃ្លៀង​ឃ្លាត​ឡើយ និង​បានអញ្ជើញ​ជាអធិប​តី ​ប្រ​គ​ល់នូវ ប័ណ្ណ​ស​រ​សើរ និង​លិខិត​ស​រ​សើរ ដ​ល់សិក្ខាកាម​ដែល​ទ​ទួល​បាន​និទ្ទេស​ល្អ ទាំង​បីវ​គ្គ។

រូបថត home_nav