ព័ត៌មាន
By Samnang. 09 Aug, 2016​
ថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅវេលាម៉ោងៈ ២:០០ រ​សៀល នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំប្រ​ជុំក្រុម​ការ​ងារ​វិទ្យុត្រាំង​ឃីង (Trunking) រ​ប​ស់ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ស្តីអំពីផែន​ការ​ត​ម្លើង​ស្ថានីយ ចំនួន៤នៅក្នុង ជំហ៊ាន​ទី២ឆ្នាំ២០១៦ ក្រោមអធិប​តីភាព​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ពីសំណាក់ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ

 ថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅវេលាម៉ោងៈ ២:០០ រ​សៀល នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំប្រ​ជុំក្រុម​ការ​ងារ​វិទ្យុត្រាំង​ឃីង (Trunking) រ​ប​ស់ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ស្តីអំពីផែន​ការ​ត​ម្លើង​ស្ថានីយ ចំនួន៤នៅក្នុង ជំហ៊ាន​ទី២ឆ្នាំ២០១៦ ក្រោមអធិប​តីភាព​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ពីសំណាក់ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ។

លោក​វ​រ​សេនីយ៍ទោ សួន ដុស នាយ​ការិយាល័យ​វិទ្យុត្រាំង​ឃីង (Trunking) នាយ​ក​ដ្ឋាន​បាន​រាយ​ការ​ណ៍ ជូនអង្គ​ប្រ​ជុំស្តីអំពីគ​ម្រោង​ផែន​ការ​ទីតាំង​ដែរ​ត្រូវ​ត​ម្លើង​ស្ថានីយ៍ទាំង ៤ក​ន្លែង​និង ប​ណ្តាឧប​ក​រ​ណ៍ ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស ត្រូវ​បំពាក់តាម​ស្ថានីយ៍និង អង្គ​ភាព​ដែរ​ត្រូវ​ប្រើប្រាស់។ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថាៈក្រុម​ការ​ងារ​និង​ការិយាល័យ​ជំនាញ ត្រូវ​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ធ្វើអោយ​បាន​ល្អចំពោះការ​ងារ​នេះត្រូវ សិក្សាប​ន្ថែម​ទៀតអោយ​បាន​ល​ម្អិត ដើម្បីរៀប​ចំគ​ម្រោង​ផែន​ការ​ប​ន្ត​រ​ក្នុង​ការ​ បំពាក់រាល់​ឩប​ក​រ​ណ៍ ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស​តាម​ស្ថានីយ៍មួយៗនិង​ប​ណ្តាក​ងឯក​ភាព​ដែរ​ត្រូវ​ប្រើប្រាស់ពិសេស​ត្រូវ​សិក្សានិង​ជ្រើស​រើសអោយ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​ល្អទៅតាម ល​ក្ខ​ណ​ប​ច្ចេក​ទេស​ចំពោះទីតាំង​ភូមិសាស្ត្រ​ដែរ​ត្រូវ​ត​ម្លើង​ស្ថានីយ៍ ធ្វើយ៉ាង​ណាដើម្បីធានាការ​ ទាក់ទ​ង អោយ​បាន​ល្អចំពោះប​ណ្តាអង្គ​ភាព ដែល​នៅជុំវិញ​ស្ថានីយ៍នោះ៕

By Samnang. 08 Aug, 2016​
ព្រឹក​ថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំការ​ប្រ​ជុំ ឆ្ល​ង កែស​ម្រួល រ​ច​នាស​ម្ព័ន្ធ​ចាត់តាំង ក្រ​រ​ប​ខ័ណ្ឌ ខ្សែរ​យៈឋានានុក្រ​ម​លើវិស័យ​ប​ញ្ជូន​សារ​ថ្នាក់ការិយាល័យ​និង​វ​រ​រ​សេនាតូច ស​ម្រាប់ក​ង​ព​ល​ធំថ្មើជើង(អន្ត​រាគ​ម​ន៍)ក្រោមអធិប​តីភាព​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ពីសំណាក់ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស​និង​ជានាយ​ក​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ

ព្រឹក​ថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំការ​ប្រ​ជុំ ឆ្ល​ង កែស​ម្រួល រ​ច​នាស​ម្ព័ន្ធ​ចាត់តាំង ក្រ​រ​ប​ខ័ណ្ឌ ខ្សែរ​យៈឋានានុក្រ​ម​លើវិស័យ​ប​ញ្ជូន​សារ​ថ្នាក់ការិយាល័យ​និង​វ​រ​រ​សេនាតូច ស​ម្រាប់ក​ង​ព​ល​ធំថ្មើជើង(អន្ត​រាគ​ម​ន៍)ក្រោមអធិប​តីភាព​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ពីសំណាក់  ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស​និង​ជានាយ​ក​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ។

By Samnang. 07 Aug, 2016​
ត​ប​តាម​ការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់ក្រុម​ហ៊ុន ស៊ីធែល (SeaTel) នៅរ​សៀល​ថ្ងៃទី០៥ ខែសីហាឆ្នាំ២០១៦នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ចាត់ប​ញ្ជូន​នាយ​ទាហាន​ចំនួន១០រូប​ចូល​រួម​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​សិក្សារ​នៅម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ស​ម​ត្ត​ភាព​យុវ​ជ​ន​ក​ម្ពុជារ​ប​ស់ក្រុម​ហ៊ុន​ស៊ីធែល(Seatel)

ត​ប​តាម​ការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់ក្រុម​ហ៊ុន   ស៊ីធែល (SeaTel)  នៅរ​សៀល​ថ្ងៃទី០៥ ខែសីហាឆ្នាំ២០១៦នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ចាត់ប​ញ្ជូន​នាយ​ទាហាន​ចំនួន១០រូប​ចូល​រួម​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​សិក្សារ​នៅម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ស​ម​ត្ត​ភាព​យុវ​ជ​ន​ក​ម្ពុជារ​ប​ស់ក្រុម​ហ៊ុន​ស៊ីធែល(Seatel)

By Samnang. 03 Aug, 2016​
នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ជួប​ប្រ​ជុំជាមួយ ឯកឧត្ត​ម អស់លោក ដែរ​ជាប្រ​តិភូត្រូវ​ទៅទ​ស្ស​ន​កិច្ច​នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម

នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ជួប​ប្រ​ជុំជាមួយ ឯកឧត្ត​ម អស់លោក ដែរ​ជាប្រ​តិភូត្រូវ​ទៅទ​ស្ស​ន​កិច្ច​នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម ។

ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ  បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍នៅក្នុងឱកាស​នោះថា: តាម​ការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​វិទ្យុទាក់ទ​ង​ក​ង​ទ័ព ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម ដែរ​បានអញ្ជើញ នាយ​ទាហាន ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ ក្នុង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា យើង​នេះមាន​រ​យៈពេល៥ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី១០ខែសីហាឆ្នាំ២០១៦ដ​ល់ ថ្ងៃទី១៥ខែសីហាឆ្នាំ២០១៦។

ចំពោះការអញ្ជើញ នាយ​ទាហាន​ប​ញ្ជូន​សារ នៃ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ទៅទ​ស្ស​នៈកិច្ច​នៅសាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម នាពេល​នេះគឺមិន​មែន​ជាលើក​ទី១នោះទេគឺ តែង​តែអញ្ជើញ​ជា ញឹក​ញាប់ដូច ឯកឧត្ត​ម អស់លោក ធ្លាប់បាន​ដឹង​រួច​ស្រាប់ហើយ​ហេតុដូច្នេះត្រូវ​រៀប​ចំប្រុង​ប្រៀបអោយ​បាន​ល្អទាំង​ប​ណ្តា ឯក​សារ វ​ត្ថុអនុស្សាវ​រីយ៍និង​ស​ម្ភារៈផ្សេងៗដូច​ដែរ​យើង​ធ្លាប់រៀប​ចំប្រុង​ប្រៀប​លើក​មុនៗ។

By Samnang. 02 Aug, 2016​
ព្រឹក​ថ្ងៃទី ២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំ បូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ ប្រ​ចាំឆ​មាស​ទី១ និង ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត ឆ​មាស​ទី២ ឆ្នាំ ២០១៦ ក្រោមអធិប​តីភាព ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន សំភារ​ប​ច្ចេក​ទេស និង​ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ

 ព្រឹក​ថ្ងៃទី ២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំ បូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ ប្រ​ចាំឆ​មាស​ទី១ និង ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត ឆ​មាស​ទី២ ឆ្នាំ ២០១៦ ក្រោមអធិប​តីភាព ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន សំភារ​ប​ច្ចេក​ទេស និង​ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។ 

 ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ បេង សុត្ថារិទ្ធ នាយ​ក​រ​ង​ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ​បានអាន​នូវ​រ​បាយ​ការ​ណ៍បូក​ស​រុប​ការអនុវ​ត្ត​ន៍ការ​ងារ​នៅក្នុង​ឆ​មាស​ទី១ក​ន្ល​ង​ម​ក​និង​ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត​ន៍ឆ​មាស​ទី២ឆ្នាំ២០១៦។ ប​ន្ទាប់ពីឯកឧត្ត​មអស់លោក​ជានាយ​ក​រ​ង​និង​នាយ​ការិយាល័យ​ចំណុះនាយ​ក​ដ្ឋាន​មាន​យោប​ល់រាយ​ការ​ណ៍អំពីការអនុវ​ត្ត​ន៍ការ​ងារ​រ​ប​ស់ខ្លួន​នៅក្នុង​ឆ​មាស​ទី១ក​ន្ល​ង​ម​ក។

ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស ​និង ​ជា នាយ​ក ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍បូក​ស​រុប ​នូវ​ស្នាដៃនិង​ការ​ខិត​ខំយ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់អនុវ​ត្ត​ន៍នូវ​តួរ​នាទីភារ​កិច្ច​រ​ប​ស់ ឯកឧត្ត​ម អស់លោក​ជា នាយ​ក​រ​ង ​និង​ នាយ​ការិយាល័យ​ ព្រ​ម​ទាំង​នាយ​ទាហាន​ទាំងអស់រ​ប​ស់ នាយ​ក​ដ្ឋាន​នៅក្នុង​ឆ​មាស​ទី១ឆ្នាំ២០១៦ទ​ទួល​បាន​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ល្អគួរ​ជាទីមោទ​នៈភាព។ ជាប​ន្ត​រ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស ​និង​ ជា នាយ​ក​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ដាក់ចេញ​ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត​ន៍ឆ​មាស​ទី២ឆ្នាំ២០១៦ជូន​ដ​ល់ ឯកឧត្ត​ម អស់លោក​ជា នាយ​ក​រ​ង នាយ​ការិយាល័យ​ព្រ​ម​ទំាង​ នាយ​ទាហាន​ទាំងអស់ក្នុង​ នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ៕

រូបថត home_nav