ព័ត៌មាន
By Samnang. 29 Aug, 2016​
នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី២៩ ខៃសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ប្រ​ជុំរៀប​ចំផែន​ការ​ស​ម​ប្រ​យុទ្ធ ស្តីអំពីការ​ចាត់តាំង​ប​ណ្តាញ​វិទ្យុទាក់ទ​ង ប​ម្រើនិង​ធានាទាក់ទ​ង​ថ្នាក់វ​រ​សេនាតូច​ស​ម្រាប់ក​ម្ម​សិក្សាការីក្នុង​វ​គ្គ​បំប៉ន ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ជំនាន់ទី១២ ឆ្នាំ២០១៦។ ក្រោមអធិប​តីភាព ឯឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ បេង សុត្ថារិទ្ធ នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ

នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី២៩ ខៃសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ប្រ​ជុំរៀប​ចំផែន​ការ​ស​ម​ប្រ​យុទ្ធ ស្តីអំពីការ​ចាត់តាំង​ប​ណ្តាញ​វិទ្យុទាក់ទ​ង ប​ម្រើនិង​ធានាទាក់ទ​ង​ថ្នាក់វ​រ​សេនាតូច​ស​ម្រាប់ក​ម្ម​សិក្សាការីក្នុង​វ​គ្គ​បំប៉ន ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ជំនាន់ទី១២ ឆ្នាំ២០១៦។ ក្រោមអធិប​តីភាព ឯឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ បេង សុត្ថារិទ្ធ នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។

ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ បេង សុត្ថារិទ្ធ នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍នៅក្នុង ឱកាស​នោះថា: អនុវ​ត្ត​តាម​ប​ទ​ប​ញ្ជារ​ប​ស់ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។ នៅក្នុង​វ​គ្គ​បំប៉ន​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ ជំនាន់ទី១២ឆ្នាំ២០១៦នេះ នាយ​ក​ដ្ឋាន ត្រូវ​តែហ្វឹក​ហាត់យុទ្ធ​វិធីប​ញ្ជូន​សារ លើទីលាន​ជាក់ស្តែង ដើម្បីក​ម្ម​សិក្សាការីនៅក្នុង​វ​គ្គ​បំប៉ន​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ ទាំងអស់អនុវ​ត្ត​ជាក់ស្តែង ចេះរៀប​ចំផែន​ការ​ស្តីអំពីការ​ចាត់តាំង​ប​ណ្តាញ​វិទ្យុទាក់ទ​ង ប​ម្រើនិង​ធានាម​ធ្យោបាយ​ទាក់ទ​ង​ទាំង​បួន​រ​ប​ស់ ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ថ្នាក់វ​រ​សេនាតូច។

By Samnang. 23 Aug, 2016​
នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ នៃនាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ប្រារ​ព្ធ​ពិធី បើក​វ​គ្គ​បំប៉នអ៊ីន​ធើណែត អ៊ីន​ត្រាណែត ប​ណ្តាញ​ស​ង្គ​ម​និង​ប​ញ្ហាស​ន្តិសុខ Cyber ជំនាន់ទី៦ ក្រោមអធិប​តីភាព ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ អៀង លីស​ក្តិ នាយ​ក​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ

នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ នៃនាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ប្រារ​ព្ធ​ពិធី បើក​វ​គ្គ​បំប៉នអ៊ីន​ធើណែត អ៊ីន​ត្រាណែត ប​ណ្តាញ​ស​ង្គ​ម​និង​ប​ញ្ហាស​ន្តិសុខ Cyber ជំនាន់ទី៦ ក្រោមអធិប​តីភាព ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ អៀង លីស​ក្តិ នាយ​ក​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ​នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ។

ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ត្រី ប៊ុន សាន្ត នាយ​ក​រ​ង ​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន ​និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ​បាន ​ទ្បើងអាន ​រ​បាយ​ការ​ណ៍បើក ​វ​គ្គ​សិក្សាបំប៉ន អ៊ីន​ធើណែត អ៊ីន​ត្រាណែត ប​ណ្តាញ​ស​ង្គ​ម​និង​ស​ន្តិសុខ Cyber ជំនាន់ទី៦ នេះថា:យោង​តាម​ស​ច្ចាប័ន​លេខ០១៩ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែឧស​ភា ឆ្នាំ២០១៦ រ​ប​ស់គ​ណៈក​ម្ម​ការ​ដឹក​នាំការ​ងារ ​ប​ណ្តុះប​ណ្ត​ល​និង​ហ្វឹក​ហ្វឺន ​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ​និង​សេច​ក្តីប្រ​កាស​លេខ០៥១ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ២០១៦រ​ប​ស់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ ជាតិស្តីអំពីការ​ជ្រើស​រើស​ សិក្ខាកាម​ម​ក​បំប៉ន​ ជំនាញអ៊ីន​ធើណែត អ៊ីន​ត្រាណែត ប​ណ្តាញ​ស​ង្គ​ម​និង ​ស​ន្តិសុខ Cyber ជំនាន់ទី៦ ឆ្នាំ២០១៦។ 

១ រ​យៈពេល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ជាក់ស្តែង​ចំនួន ២១ថ្ងៃ

- ការ​យ​ល់ដឹងអំពីប​ណ្តាញ​ កុំព្យូទ័រ អ៊ីន​ធើណែត​និងអ៊ីន​ត្រាណែត ចំនួន៨ថ្ងៃ

- ការ​ប្រើប្រាស់សារអេទ្បិច​ត្រូនិច​និង​គេហ​ទំព័រ​ចំនួន៦ថ្ងៃ

- ការ ​យ​ល់ដឹងអំពីប​ណ្តាញ​ស​ង្គ​ម​ និង​សុវ​ត្តិភាព​ប​ណ្តាញអ៊ីន​ធើណែត​ ចំនួន៧ថ្ងៃ។

ក​ម្ម​សិក្សាការីទាំងអស់ក្រោយ​ពេល​ប​ញ្ច​ប់ ការ​សិក្សាបាន​ជោគ​ ជ័យ​ត្រូវ​ទ​ទួល​បាន​លិខិត​ប​ញ្ជាក់ការ​សិក្សាពីនាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។ នៅក្នុងឱកាស​នោះដែរ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ អៀង លីស​ក្តិ នាយ​ក​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ និង​ជួស​ជុល ​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ ​នា​យ​ក​ ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ផ្តាំផ្ញើរ​ដ​ល់ក ​ម្ម​សិក្សាក្នុង​វ​គ្គ​សិក្សា បំប៉នអ៊ីន​ធើណែត អ៊ីន​ត្រាណែត ប​ណ្តាញ​ស​ង្គ​ម​និង​ប​ញ្ហាស​ន្តិសុខ Cyber​ ជំនាន់ទី៦នេះថា:

តាង​នាមអោយ ​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ នៃនាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​​ជាតិ​ ខ្ញុំសូម​ថ្លែងអំណ​រ​​គុណ​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅ​ចំ​ពោះប​ណ្តាក​ងឯក​ភាព​ផ្សេងៗ ដែល​បាន​ចាត់ប​ញ្ជូន​​នាយ​ទាហាន​រ​ប​ស់ខ្លួន ម​ក​ចូល​រួម​ក្នុង​វ​គ្គ​បំប៉ន​បាន​ទាន់ពេល​វេលា និង​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​ផែន​ការ​ក​ណ​ត់​។

​អនុវ​ត្ត​ តាមអនុសាស​ន៍ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់រ​ប​ស់  ស​ម្តេច អគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ   ហ៊ុន សែន  នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ផុត​លេខ ផ្កាយ​មាស ៥ នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី​ នៃព្រះរាជាណា​

ច​ក្រ​ក​ម្ពុជា​ អោយ​គ្រ​ប់​ប្រ​ភេទ​ទ័ព​ជំនាញ​ទាំងអស់ ត្រូវ​ខិត​ខំ​​លើក​កំព​ស់​ស​ម​ត្ថ​ភាព​រ​ប​ស់ខ្លួន អោយ​បាន​ខ្លាំង​ក្លា និង​កាន់តែ​ស៊ីជំរៅថែម​ទៀត

សំដៅព​ង្រឹង និង​ព​ង្រីក​ប្រៀប​ការ​ពារ​ជាតិ អោយ​កាន់តែ​ប្រ​សើរ​ឡើង។

វ​គ្គ​បំប៉ន​ជំនាញ អ៊ីន​ធើណែត អ៊ីន​ត្រាណែត ប​ណ្តាញ​ស​ង្គ​ម និង​ប​ញ្ហាស​ន្តិសុខ Cyber ជំនាន់ទី ៦ គឺជាផ្នែក​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ក​ម្ម​វិធី ​រួម​​​​​រួម​​​រ​ប​ស់ក​ង​យោ​ធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ សំ​ដៅ​លើក​កំ​ព​ស់​ស​ម​ត្ថ​ភាព​​ដ​ល់​ជំនាញ ឯក​ទេស ដើម្បី​បំ​រើ​ការ​ប្រ​យុទ្ធ ការ​ប​ញ្ជាដឹក​នាំ រ​ប​ស់​ប​ណ្តាមេប​ញ្ជាការ​គ្រ​ប់ជាន់ថ្នាក់ ប្រ​ក​ប​ដោយ ​ប្រ​សិទ្ធិភាព​​ ​ខ្ព​ស់ នាស​ម័យ​ប​ច្ចេក​វិទ្យាទំនើប ក្នុង​ពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន និង ទៅអនាគ​ត ។

វ​គ្គ​ សិក្សាស្តីពីវិស័យ​ប​ច្ចេក​វិទ្យា ទូរ​គ​ម​នាគ​ម​ន៍ ព័ត៌មាន​វិទ្យាដែល​បាន​ប្រារ​ព្ភ​ធ្វើនា​ពេល​នេះពិត​ ជា​មាន​អត្ថ​ប្រ​យោជ​ ន៍យ៉ាង​ធំធេង ពីព្រោះវាបាន​ឆ្លើយ​ត​ប​ទៅនឹង​

សេច​ក្តី​ត្រូវ​ការ​ចាំ​បាច់ ​​រ​ប​ស់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ក្នុង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប​ច្ចេក​វិទ្យាទំនើប​នៅក្នុង​គ្រ​ប់វិស័យ​ ដើម្បី​អោយ​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​យើង ឈាន​ជើង​នៅ​

លើផ្លូវ​មួយ នៃ​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍តែមួយ​ជាមួយ​គេឯង​នៅក្នុង​តំប​ន់ និង​នៅ​លើពិភ​ព​លោក ។

ចំពោះក​ម្ម​សិក្សាការីទាំងអស់  ត្រូវ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់អនុវ​ត្ត​ន៍ឱ្យ​បាន​ល្អ នូវ​ប​ណ្តាចំណុច​មួយ​ចំនួន ដូច​ខាង​ក្រោមៈ

១-ត្រូវ​តែជំរុញអក្ខ​រ​ក​ម្ម​កុំព្យូទ័រ នៅក្នុង​ជួរ​នាយ​ទាហានអោយ​បាន​ទូលំទូលាយ ចាត់​ទុក​អក្ខ​រ​ក​ម្ម​កុំព្យូទ័រ​​​​​​

គឺជាម​ធ្យ​បាយ​យ៉ាង​សំខាន់ ស​ម្រាប់កិច្ច​ការ​រ​ដ្ឋ​បាល និង​ការ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់​ទ​ង​តាម​រ​យៈប​ណ្តាញ​ស​ង្គ​ម និង​សារ​​​

គ​ម​នាគ​ម​ន៍​អេឡិច​ត្រូនិ​ច​ផ្សេងៗទៀត ។

 ២-ត្រូវ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់លើការ​ប្រើប្រាស់ ប្រ​ព័ន្ធអ៊ីន​ធើណែត​និងអ៊ីន​ត្រាណែត​ នៅក្នុង​ទិស​ដៅអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍

ជៀស​វាង​ការ​ប្រើប្រាស់​នូវ​ប​ច្ចេក​វិទ្យា​​នេះ នៅក្នុគោល​ដៅឧក្រិដ្ឋ ឬ ក្នុង​គោល​ដៅផ្សេងៗទៀត ដែល​ផ្ទុយ​នឹង

សីល​ធ​ម៌ គុណ​ធ​ម៌ ប្រ​ពៃណី និង​ទំនៀម​ទ​ម្លាប់ដ៏ល្អប្រ​ពៃរ​ប​ស់​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ។

៣-ស្មោះត្រ​ង់និង​ប្តេជ្ញាការ​ពារអោយ​បាន​ដាច់ខាត​នូវ ជាតិ សាស​នា ព្រះម​ហាក្ស​ត្រ ពិសេស​ការ​ពារ​រ​ដ្ឋ​ធ​ម្ម​នុញ្ញ​និង​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ស្រ​ប​ច្បាប់ ដែល​មាន​

ស​ម្តេច អគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាជាប្រ​មុខ។

៤-គោរ​ពអោយ​បាន​ដាច់ខាត ច្បាប់ ប​ទ​ប​ញ្ជា សារាច​រ សេច​ក្តីកំណ​ត់ផ្សេងៗ រ​ប​ស់​ថ្នាក់​​លើដាក់​ចេញ។ ត្រូវ​គោរ​ព​ដោយ​ភ្ញាក់រ​លឹក​បំផុត នូវ​វិន័យ​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព ​រ​ក្សាខ្ជាប់​

ខ្ជួន​នូវ​អត្ត​ច​រិត សីល​ធ​ម៌ស្អាត​ស្អំ ស​ម​ស្រ​ប​ជាក​ង​ទ័ព​រ​ប​ស់ប្រ​ជាជ​ន​ដើម្បីប្រ​ជាជ​ន។

៥-ជានិច្ច​កាល​លើក​កំព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​រ​ប​ស់ខ្លួន ពិសេស​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ ដោយ​ខិត​ខំរៀន​សូត្រ​ស្រាវ​​

ជ្រាវ​នូវ​រាល់ប​ច្ចេក​វិទ្យាថ្មីៗថែម​ទៀត ដើម្បីចូល​រួម​ក​សាង​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ក​ង​​​យោ​ធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ឱ្យ​ឈាន​ទៅរ​ក​

​ភាព​ទំនើប​ក​ម្ម នៃប​ច្ចេក​​វិទ្យានាពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន ក៏ដូច​ជាពេលអនាគ​ត ។

     ៦-ចូល​រួម​យ៉ាង​ស​ក​ម្ម​នូវ​ច​ល​នាការ​ពារ​និងអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ទេស​លើគ្រ​ ប់វិស័យ ដោយ​ប្រ​ឆាំង​​ដាច់ខាត​នូវ​រាល់អំពើអស​ក​ម្ម​ស​ង្គ​ម ។

៧-ព​ង្រីក​និង​ព​ង្រឹង​ស្មារ​តីសាម​គ្គីភាពអោយ​បាន​រឹង​មាំ រ​វាង​ជំនាញ​និង​ជំនាញ ​រ​វាង​ផ្ទៃ​ក្នុង​ក​ង​ទ័ព​ជា​មួយ​ប្រ​ជាជ​ន ជាមួយ​ប​ណ្តាប្រ​ទេស​ជាមិត្ត

សំដៅលើក​ស្ទួយ​ស​ន្តិភាព​ក្នុង​តំប​ន់​និង​ក្នុង​ពិភ​ព​លោក។

៨-គោរ​ពអោយ​បាន​ដាច់ខាត​និង​ម៉ឺង​ម៉ាត់បំផុត ចំពោះច្បាប់ច​រាច​រ​ផ្លូវ​គោក ​សំដៅជៀស​វាង​គ្រោះថ្នាក់​ផ្សេងៗដ​ល់បុគ្គ​ល​ខ្លួន និងអ្ន​ក​ដ​ទៃ និង​ស​ង្គ​ម។

៩-ជៀស​វាងអោយ​បាន​ដាច់ខាត​នូវ​ការ ជួញ​ដូរ ប្រើប្រាស់គ្រឿង​ញៀន​គ្រ​ប់​ប្រ​ភេទ ត្រូវ​ឆ្លើយ​ថាទេ​ចំពោះ​គ្រឿង​ញៀន។

ជាទីប​ញ្ច​ប់ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ អៀង លីស​ក្តិ នាយ​ក​ម​ជ្ឍ​ម​ណ្ឌ​ល ហ្វឹក​ហ្វឺន និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ 

ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ប្រ​កាស​ បើក​វ​គ្គ​បំប៉ន អ៊ីន​ធើណែត និងអ៊ីន​ត្រាណែត ប​ណ្តាញ​ស​ង្គ​ម និង​ប​ញ្ហាស​ន្តិសុខ Cyber ជំនាន់ទី ៦ ចាប់ពីពេល​នេះត​ទៅ  ។

 

 

By Samnang. 14 Aug, 2016​
ត​ប​តាម​ការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់ ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​វិទ្យុទាក់ទ​ង ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ដឹក​នាំ ឯកឧត្ត​ម អស់លោក ជាប្រ​តិភូរ​ប​ស់ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ មួយ​ក្រុមអញ្ជើញ ទៅទ​ស្ស​នៈកិច្ច​នៅ សាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម​រ​យៈពេល៦ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ខែសីហាឆ្នាំ២០១៦ដ​ល់ ថ្ងៃទី១៥ខែសីហាឆ្នាំ២០១៦

ត​ប​តាម​ការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់ ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​វិទ្យុទាក់ទ​ង ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ដឹក​នាំ ឯកឧត្ត​ម អស់លោក ជាប្រ​តិភូរ​ប​ស់ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ មួយ​ក្រុមអញ្ជើញ ទៅទ​ស្ស​នៈកិច្ច​នៅ សាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម​រ​យៈពេល៦ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ខែសីហាឆ្នាំ២០១៦ដ​ល់ ថ្ងៃទី១៥ខែសីហាឆ្នាំ២០១៦។នៅវេលាព្រឹក​ថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្ត​ម  ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ អម​តំណើរ​ដោយ ឯកឧត្ត​ម អស់លោក ជាប្រ​តិភូជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ បានអញ្ជើញ​ជួប​សំណេះសំណាល​ការ​ងារ​ជាមួយ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ត្រី វូ អាញ់វ៉ាន់ (VU ANHVAN)មេប​ញ្ជាការ ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​វិទ្យុទាក់ទ​ង ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម នៅប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​វិទ្យុទាក់ទ​ង នាទីក្រុង​ហាណូយ ភាគីទាំង២ បាន​ពិភាក្សានិងឯក​ភាព​គ្នាលើការ​ងារ​សំខាន់ៗមួយ​ចំនួន​ក្នុង​វិស័យ​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ។នៅរ​សៀល​ថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ដ​ដែល​នៅវេលាម៉ោង:២.៣០នាទី ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង ជានាយ​ក​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ដែលអម​តំណើរ​ដោយ ឯកឧត្ត​ម អស់លោក ជាប្រ​តិភូរ​ប​ស់ ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​បាន អញ្ជើញ​ជួប​សំណេះសំណាល​ការ​ងារ​ជាមួយឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ ងូ វ៉ាន់សឺន ប្រ​ធាន​ស្ន​ង​ការ​ព​ត៌មាន​វិទ្យា នៅស្ន​ង​ការ​ព​ត៌មាន​វិទ្យា អគ្គ​សេនាធិការ នាទីក្រុង​ហាណូយ៕ ភាគីទាំង២បាន​ផ្លាស់ប្តូរ​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ជូន​គ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក និង​ពិភាក្សាគ្នាលើការ​ងារ​សំខាន់ៗមួយ​ចំនួន​ស​ម្រាប់វិស័យ​ប​ច្ចេក​វិទ្យានៅក្នុង​ក​ង​ទ័ព៕ប​ន្ទាប់ពីជួប​សំណេះសំណាល​ការ​ងារ​ជាមួយ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ ងូ វ៉ាន់សឺន ប្រ​ធាន​ស្ន​ង​ការ​ព​ត៌មាន​វិទ្យា រួច​ម​ក​នៅថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ដ​ដែល​នៅវេលាម៉ោង:៣.៣០នាទី រ​សៀល ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង​គ​ណៈប្រ​តិភូអម​តំណើរ​បានអញ្ជើញ ជួប​សំណេះសំណាល​សំដែង​ការ​គួរ​ស​ម​ជាមួយ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ ហ្វាម ហុង​ហឿង អនុប្រ​ធានអគ្គ​សេនាធិការ នៅទីស្តីការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ នាទីក្រុង​ហាណូយ៕

នៅរ​សៀល​ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង:៣.០០ ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា ព្រ​ម​ទាំងឯកឧត្ត​មអស់លោក​ប្រ​តិភូអម​តំណើរ​បានអញ្ជើញឯជួប​សំណេះសំណាល​កាេងារ​ជាមួយឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ត្រីនាយ​ក​សាលានាយ​ទាហាន​ប​ច្ចេក​ទេស​វិទ្យុទាក់ទ​ង ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​នាទីក្រុង​ញ៉ាត្រាង​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម។

នៅថ្ងៃប​ន្ត​រ​ប​ន្ទាប់ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ព្រ​ម​ទាំង​ប្រ​តិភូអម​តំណើរ​ក៏បានអញ្ជើញ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​នៅ រ​ម្ម​ណីយ​ដ្ឋាន​និង​តំប​ន់ទេស​ច​រ​ណ៍សំខាន់ៗ នាសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម។


By Samnang. 09 Aug, 2016​
ថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅវេលាម៉ោងៈ ២:០០ រ​សៀល នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំប្រ​ជុំក្រុម​ការ​ងារ​វិទ្យុត្រាំង​ឃីង (Trunking) រ​ប​ស់ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ស្តីអំពីផែន​ការ​ត​ម្លើង​ស្ថានីយ ចំនួន៤នៅក្នុង ជំហ៊ាន​ទី២ឆ្នាំ២០១៦ ក្រោមអធិប​តីភាព​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ពីសំណាក់ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ

 ថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅវេលាម៉ោងៈ ២:០០ រ​សៀល នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំប្រ​ជុំក្រុម​ការ​ងារ​វិទ្យុត្រាំង​ឃីង (Trunking) រ​ប​ស់ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ស្តីអំពីផែន​ការ​ត​ម្លើង​ស្ថានីយ ចំនួន៤នៅក្នុង ជំហ៊ាន​ទី២ឆ្នាំ២០១៦ ក្រោមអធិប​តីភាព​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ពីសំណាក់ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ។

លោក​វ​រ​សេនីយ៍ទោ សួន ដុស នាយ​ការិយាល័យ​វិទ្យុត្រាំង​ឃីង (Trunking) នាយ​ក​ដ្ឋាន​បាន​រាយ​ការ​ណ៍ ជូនអង្គ​ប្រ​ជុំស្តីអំពីគ​ម្រោង​ផែន​ការ​ទីតាំង​ដែរ​ត្រូវ​ត​ម្លើង​ស្ថានីយ៍ទាំង ៤ក​ន្លែង​និង ប​ណ្តាឧប​ក​រ​ណ៍ ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស ត្រូវ​បំពាក់តាម​ស្ថានីយ៍និង អង្គ​ភាព​ដែរ​ត្រូវ​ប្រើប្រាស់។ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថាៈក្រុម​ការ​ងារ​និង​ការិយាល័យ​ជំនាញ ត្រូវ​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ធ្វើអោយ​បាន​ល្អចំពោះការ​ងារ​នេះត្រូវ សិក្សាប​ន្ថែម​ទៀតអោយ​បាន​ល​ម្អិត ដើម្បីរៀប​ចំគ​ម្រោង​ផែន​ការ​ប​ន្ត​រ​ក្នុង​ការ​ បំពាក់រាល់​ឩប​ក​រ​ណ៍ ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស​តាម​ស្ថានីយ៍មួយៗនិង​ប​ណ្តាក​ងឯក​ភាព​ដែរ​ត្រូវ​ប្រើប្រាស់ពិសេស​ត្រូវ​សិក្សានិង​ជ្រើស​រើសអោយ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​ល្អទៅតាម ល​ក្ខ​ណ​ប​ច្ចេក​ទេស​ចំពោះទីតាំង​ភូមិសាស្ត្រ​ដែរ​ត្រូវ​ត​ម្លើង​ស្ថានីយ៍ ធ្វើយ៉ាង​ណាដើម្បីធានាការ​ ទាក់ទ​ង អោយ​បាន​ល្អចំពោះប​ណ្តាអង្គ​ភាព ដែល​នៅជុំវិញ​ស្ថានីយ៍នោះ៕

By Samnang. 08 Aug, 2016​
ព្រឹក​ថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំការ​ប្រ​ជុំ ឆ្ល​ង កែស​ម្រួល រ​ច​នាស​ម្ព័ន្ធ​ចាត់តាំង ក្រ​រ​ប​ខ័ណ្ឌ ខ្សែរ​យៈឋានានុក្រ​ម​លើវិស័យ​ប​ញ្ជូន​សារ​ថ្នាក់ការិយាល័យ​និង​វ​រ​រ​សេនាតូច ស​ម្រាប់ក​ង​ព​ល​ធំថ្មើជើង(អន្ត​រាគ​ម​ន៍)ក្រោមអធិប​តីភាព​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ពីសំណាក់ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស​និង​ជានាយ​ក​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ

ព្រឹក​ថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំការ​ប្រ​ជុំ ឆ្ល​ង កែស​ម្រួល រ​ច​នាស​ម្ព័ន្ធ​ចាត់តាំង ក្រ​រ​ប​ខ័ណ្ឌ ខ្សែរ​យៈឋានានុក្រ​ម​លើវិស័យ​ប​ញ្ជូន​សារ​ថ្នាក់ការិយាល័យ​និង​វ​រ​រ​សេនាតូច ស​ម្រាប់ក​ង​ព​ល​ធំថ្មើជើង(អន្ត​រាគ​ម​ន៍)ក្រោមអធិប​តីភាព​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ពីសំណាក់  ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស​និង​ជានាយ​ក​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ។

រូបថត home_nav