ព័ត៌មាន
By Samnang. 14 Nov, 2014​
ពិធីបើក​វ​គ្គ​បំប៉ន​ អ៊ីន​ត្រាណែត​និងអ៊ីន​ធើណែត​ជំនាន់ទី៤ ឆ្នាំ ២០១៤

យោង​តាម​ស​ច្ចាប័ន​លេខ០០៣/ផ.ក.ចុះថ្ងៃទី២៧ខែកុម្ភះឆ្នាំ២០១៤រ​ប​ស់គ​ណះក​ម្ម​ការ​ដឹក​នាំការ​ងារ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​និង​ហ្វឹក​ហ្វឺន ក​ង​យោធិព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ស្តីអំពីផែន​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​បំប៉ន​ជំនាញអ៊ីន​ត្រាណែត​និងអ៊ីន​ធើណែត​ជំនាន់ទី៤ឆ្នាំ២០១៤ នៅថ្ងៃទី១១ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៤ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ប្រារ​ព្ធ​ពិធីបើគ​វ​គ្គ​បំប៉នអ៊ីន​ធើណែត​និងអ៊ីន​ត្រាណែត​ជំនាន់ទី ៤ ក្រោមអធីប​តីឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ បេង​សុត្ថារិទ្ទ នាយ​ក​រ​ង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​តំណាង​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ។

          លោក វ​រ​សេនីយ៍ឯក ទេព អ៊ន នាយ​ការិយាល័យ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ បាន​ឡើងអាន​ស​ច្ចាប័ន​លេខ ០០៣/ផ.ក. រ​ប​ស់គ​ណះក​ម្ម​ការ​ដឹក​នាំការ​ងារ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​និង​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ក​ង​យោធិព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ។

I ផែន​ការ

        ក ស​មាស​ភាព​ចូល​រួម​ហ្វឹក​ហ្វឺន

                   ចំនួន​រួម ៣៥​ នាក់

                             សិក្ខាកាម                ៣០​នាក់

                             គ្រូ                         ០៥នាក់

          ខ រ​យះពេល​ហ្វឹក​ហ្វឺន

                   រ​យះពេល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​រួម​ចំនួន ១ ខែ ស្មើនឹង ៣០ ថ្ងៃ

                   ចាប់ពីថ្ងៃទី ១២​ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤ ដ​ល់ ថ្ងៃទី ១១ ខែ ក​ញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤

                   ១ ពេល​វេលាឈ​ប់ស​ម្រាក ចំនួន ៩ ថ្ងៃ

+ ឈ​ប់ស​ម្រាក ថ្ងៃ សៅរ៌ អាទិត្យ    ចំនួន ៧ ថ្ងៃ

+ ថ្ងៃបើក និង បិទ​វ​គ្គ                    ចំនួន  ២​ ថ្ងៃ

 

                   ២ ពេល​វេលាហ្វឹក​ហ្វឺន​ជាក់ស្តែង     ២១ ថ្ងៃ

                             + គិត​គូរ​ជាម៉ោង​ហ្វឹក​ហ្វឺន ២១ * ០៧

                             + ១ ថ្ងៃរៀន   ០៧ ម៉ោង

                             + ១ស​ប្តាហ៌រៀន ០៥ ថ្ងៃ

                             + ព្រឹក​ចាប់ពីម៉ោង ០៧:៣០ នាទី ដ​ល់ ១១:៣០ នាទី

                             + ល្ងាច​ចាប់ពីម៉ោង ១៤:០០ នាទី ដ​ល់ ១៧:០០ នាទី

          គ ទីក​ន្លែង​ចាត់តាំង​ហ្វឹក​ហ្វឺន

នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ។

          ឃ វិធីសាស្ត្រ​ហ្វឹក​ហ្វឺន

- គ្រូត្រូវ​មានឯក​សារ​គ្រ​ប់គ្រាន់ មាន​គ​ម្រោង​តែង​ការ​ប​ង្រៀន​ច្បាស់លាស់ និង​ប​ង្ក

ល​ក្ខ​ណ:អោយ​សិក្ខាកាម​ក​ត់ត្រារាល់ខ្លឹម​សារ​មេរៀន ព​ន្យ​ល់ទ្រឹស្តី គួប​ផ្សំ និង​គំនូរ ដាក់លំហាត់ សួរ​សំណួរ​ទូទៅ សំនួរ​ចំពោះ ឫសំណួរ​ប​ង្វែរ​ទិស​ព្រ​ម​ទំាងអនុវ​ត្ត​ន៌ជាក់ស្តែង​នៅលើម៉ាស៊ីន​កុំព្យូទ័រ ។

  - សិក្ខាកាម​តូ្រ​វ​មានឯក​សារ​ស​ម្ភារ: សិក្សាគ្រ​ប់គ្រាន់ត្រូវ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ស្តាប់គ្រូ

ព​ន្យ​ល់ ក​ត់ត្រាមេរៀន​រំលឹក​មេរៀន​ដោយ​ខ្លួនឯង គោរ​ព​វិន័យ​និង ប​ទ​ប​ញ្ជាផ្ទៃក្នុង​រ​ប​ស់វ​គ្គ

សិក្សាអោយ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ ។

          ង អំពីល​ក្ខ​ណ:ស​ម្ប​តិ្ត

   - សិក្ខាកាម​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ជ្រើស​រើស​ម​ក​បំប៉ន គឺជានាយ​ទាហាន​រ​ង និង​ព​ល​ទាហាដែល​ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ ។

   - គ្រូប​ង្រៀន​ដែល​ចូល​រួម​ក្នុង​វ​គ្គ​បំប៉ន នឹង​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​រើស​ម​ក​ពី នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ដែល​មាន​ទេព​កោស​ល្យ និង​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ក្នុង​ការ​ប​ង្រៀន ។

            ច ខ្លឹម​សារ​ហ្វឹក​ហ្វឺន

          - មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹ:កុំព្យូទ័រ និង​ការ​ប្រើប្រាស់                                   ចំនួន ៨ ថ្ងៃ

          - ការ​ប្រើប្រាស់ Webmail រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព                                    ចំនួន ៣​ ថ្ងៃ

          - ការ​ប្រើប្រាស់ Webmail សាធារ​ណ:                                     ចំនួន ៣​ ថ្ងៃ

          - រ​បៀប Setup អីមែល​នៅលើ Ms-Outlook                                       ចំនួន ៣​ ថ្ងៃ

          - ការ​ប្រើប្រាស់ ជួស​ជុល និង​ត​ភ្ជាប់ Internet រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព         ចំនួន ៣​ ថ្ងៃ

(អម​ភ្ជាប់ឧប​ក​រ​ណ៍ក​ម្ម​វិធីល​ម្អិត​វ​គ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន)

II ការ​ងារ​ធានា

-       អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ភ​ស្តុភារ ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុជួយ​ដោះស្រាយ​ថ​វិកាបំប៉ន ដ​ល់សិក្ខាកាម គ្រូ

ប​ង្រៀន​​ និង​ថ​វិកាស​ម្រាប់ទិញ​ស​ម្ភារ:សិក្សា បោះពុម្ពឯក​សារ រ​ប​បអង្ក​រ ប្រេង ថ្នាំពេទ្យ ផ្អែក​តាម​គ​ម្រោង​សេច​ក្តីត្រូវ​ការ​ជាក់ស្តែង ។

 

III វិធាន​ការអនុវ​ត្ត

          -នាយ​ក​ដ្ឋាន​បុគ្គ​លិក ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ស​ហ​ការ​ជាមួយ​ទីចាត់ការ​បុគ្គ​លិក អគ្គ​ប​ញ្ជាការ​ត្រូវ​ការអញ្ជើញ​សិក្ខាកាម​ចូល​រួម​រៀន​សូត្រអោយ​បាន​គ្រ​ប់ក​ងឯក​ភាព​ទៅតាម​ចំនួន និង​ពេល​វេលាដែល​បាន​កំណ​ត់ខាង​លើ ។

          -នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិមាន​ភារ​កិច្ច​ទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​រួម លើការ​គ្រ​ប់
គ្រ​ង ប​ម្រើការ​ក​ន្លែង​រៀន​សូត្រ និង​ជំរុញអោយ​វ​គ្គ​សិក្សាប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅតាម​ក​ម្ម​វិធីបាន​កំណ​ត់ ។

          -ប​ណ្តាស្ថាប័ន​ពាក់ព​ន្ធ័ផេ្ស​ងៗទៀត​ជួយ​ស​ម្រួល និង​ប​ង្ក​ល​ក្ខ​ណ:អោយ​វ​គ្គ​សិក្សា

ទ​ទួល​បាន​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ល្អ ។

          -នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ចេញ​លិខិត​ប​ញ្ជាក់ការ​សិក្សាជូន​សិក្ខាកាម​គ្រ​ប់គ្រ​ង​រួម

ក្រោយ​ប​ញ្ច​ប់វ​គ្គ ។

ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ បេង​សុត្ថារិទ្ទនាយ​ក​រ​ង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​តំណាង​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជា នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ នៅក្នុងឧកាស​នេះថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន​សេច​ក្តីសោម​ន​ស្ស​រីក​រាយ​យ៉ាង​ក្រៃលែង ដោយ​បាន​ចូល​រួម​ជាអធិប​តីក្នុង​ពិធីបើក​វ​គ្គ​បំប៉ន​ជំនាញអ៊ីន​ត្រាណែត​និងអ៊ីន​ធើណែត​ជំនាន់ទី៤ដែល​បាន​រៀប​ចំឡើង​ដោយ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិអនុវ​ត្ត​តាម​ផែន​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន ឆ្នាំ ២០១៤ រ​ប​ស់គ​ណ:ក​ម្ម​ការ ដឹក​នាំការ​ងារ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល នឹង​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ។

          ក្នុងឪកាស​ដ៏មាន​សារ:សំខាន់នេះ ខ្ញុំសូម​សំដែង​នូវ​ការ​ស្វាគ​ម​ន៍ កោត​ស​សើរ​និង វាយ​តំលៃខ្ព​ស់ចំពោះវ​ត្ត​មាន នៃការ​ចូល​រួម​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ស្មារ​តីយ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ រ​ប​ស់ថ្នាក់ដឹក​នាំ នាយ​ទាហាន ក​ម្ម​សិក្សាការី ម​ក​ពីគ្រ​ប់ប​ណ្តាក​ងឯក​ភាព​ដែល​បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​វ​គ្គ​បំប៉ន​នាថ្ងៃនេះ ។

តាង​នាមអោយ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ខ្ញុំសូម​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅចំពោះប​ណ្តាអគ្គ​នាយ​ដ្ឋាន នាយ​ក​ដ្ឋាន ចំណុះក្រ​សូង​ការ​ពារ​ជាតិ ប​ណ្តាស្ថាប័ន​ចំណុះអគ្គ​ប​ញ្ជាការ​ដែល​បាន​ចាត់ប​ញ្ជូន​នាយ​ទា

ហាន​រ​ប​ស់ខ្លូន ម​ក​ចូល​រូម​ក្នុង​វ​គ្គ​បំប៉ន​បាន​ទាន់ពេល​វេលា និង​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​ផែន​ការ​កំណ​ត់។ អនុវ​ត្ត​តាមអនុសាស​ន៍ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់រ​ប​ស់ ស​ម្តេច អគ្គ​ម​ហាសេនាប​តី តេជោ ហុន សែន នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ផុត​លេខ​ផ្កាយ​មាស៥នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាអោយ​គ្រ​ប់ប្រ​ភេទ​ទ័ព​ជំនាញ​ទំាងអស់ ត្រូវ​ខិត​ខំលើក​កំព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​រ​ប​ស់ខ្លូន អោយ​បាន​ខ្លាំង​ក្លា និង​កាន់តែជំរៅថែម​ទៀត​សំដៅព​ង្រឹង​និង​ព​ង្រីក​ប្រៀប​ការ​ពារ​ជាតិអោយ​កាន់តែប្រ​សើរ​ឡើង។

ទោះបីស្ថាន​ភាព​ប្រ​ទេស​ជាតិមាន​ស​ន្តិសុខ​សុវ​ត្ថិភាព​ពេញ​លេញ និង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​មាន​ភាព​លំនឹង​ក៏ដោយ​ក៏ស​ក​ម្ម​ភាព​លើក​កំព​ស់ស្មារ​តីត្រៀម​ខ្លួន​ជានិច្ច ដើម្បីបំរើបំរើប្រ​ទេស​ជាតិ ដោយ​ស​ម​ត្ថ​ភាព និង​ប្រ​សិទ្ធិភាព​ខ្ព​ស់បំផុត ត្រូវ​បានអនុវ​ត្តឥត​ឈ​ប់ឈ​រ​លើគ្រ​ប់វិស័យ ពិសេស​វិស័យអប់រំហ្វឹក​ហ្វឺន ហ្វឹក​ហាត់ប​ង្កើន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ដ​ល់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ជាប​ញ្ហាអត្ថិភាព​និង​ជាចំប​ង​បំផុត

វ​គ្គ​បំប៉ន​ជំនាញអ៊ីន​ត្រាណែត​និងអ៊ីន​ធើណែត​ក៏ជាផ្នែក​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ក​ម្ម​វិធីរួម​រ​ប​ស់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ សំដៅលើក​កំព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​ដ​ល់ជំនាញឯក​ទេស ដើម្បីបំរើការ​ប្រ​យុទ្ធ​ការ​ប​ញ្ជាដឹក​នាំរ​ប​ស់ប​ណ្តាមេប​ញ្ជាការ​គ្រ​ប់ជាន់ថ្នាក់ប្រ​ក​ប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធិភាព​ខ្ព​ស់នាស​ម័យ​ម​ប​ច្ចេក​វិទ្យាទំនើប​ក្នុង​ពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន និង​ទៅអនាគ​ត ។

វ​គ្គ​សិក្សាស្តីពីវិស័យ​ប​ច្ចេក​វិទ្យាទូរ​គ​ម​នាគ​ម​ន៍ព័ត៌មាន​វិទ្យាដែល​បាន​ប្រារ​ព្ភ​ធ្វើនាពេល​នេះពិត​ជា​មានអត្ថ​ប្រ​យោជ​ន៍យ៉ាង​ធំធេង​ពីព្រោះវាបាន​ឆ្លើយ​ត​ប​ទៅនឹង​សេច​ក្តីត្រូវ​ការ​ចាំ

បាច់រ​ប​ស់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូម​និ្ទ​ក្នុង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប​ច្ចេក​វិទ្យាទំនើប​នៅក្នុង​គ្រ​ប់វិស័យ​ដើម្បីអោយ​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​យើង​ឈាន​ជើង​នៅលើផ្លូវ​មួយ​នៃការ អភិវ​ឌ្ឍ​ន៍តែមួយ​ជាមួយ​គេឯង​នៅក្នុង​តំប​ន់និង​នៅលើពិភ​ព​លោក។

          ក្នុងឪកាស​នោះដែរឯកឧត្ត​ម​បាន​ផ្តាំផ្ញើចំពោះក​ម្ម​សិក្សាការីទំាងអស់ពេល​សិក្សា

អស់លោក​ត្រូវ​គោរ​ព​ពេល​វេលាបាន​ល្អ។

          -ត្រូវ​តែជំរុញអក្ខ​រ​ក​ម្ម​កុំព្យូទ័រ​នៅក្នុង​ជួរ​នាទាហានអោយ​បាន​ទូលំទូលាយ​ចាត់ទុក

អក្ខ​រ​ក​ម្ម​កុំព្យូទ័រ​គឺជាម​ធ្យោបាយ​យ៉ាង​សំខាន់ស​ម្រាប់កិច្ច​ការ​រ​ដ្ឋ​បាល​និង​ការ​ប្រើប្រាស្រ័យ

ទាក់ទ​ង​តាម​រ​យះសារ​គ​ម​នាគ​ម​ន៍អេឡិច​ត្រូនិច។

          -ត្រូវ​តែយ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ក្នុង​កិច្ច​ការ​ពារ​ក​ម្ម​សិទ្ធ​ប​ញ្ញា និង​ត្រូវ​គ្រ​ប់គ្រ​ង​ការ​ប្រើប្រាស់

ប្រ​ព័ន្ធអ៊ីន​ធើណែត និងអ៊ីន​ត្រាណែត​នៅក្នុង​ទិស​ដៅអភិវ​ឌ្ឃ​ន៍ ជៀស​វាង​ការ​ប្រើប្រាស់នូវ

ប​ច្ចេក​វិទ្យានេះ នៅក្នុង​គោល​ដៅឧក្រិដ្ឋ ឬ ក្នុង​គោល​ដៅផ្សេងៗទៀត ដែល​ផ្ទុយ​និង សិល​ធ​ម៏ ប្រ​ពៃណី និង​ទំនៀម​ទ​ម្លាប់ដ៏ល្អប្រ​ពៃ រ​ប​ស់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ។

ប​ន្ទាប់ម​កឯកឧត្ត​ម​បាន​ប្រ​កាស​បើក​វ​គ្គ​បំប៉នអ៊ីន​ធើណែត​និង អ៊ីន​ត្រាណែត​ជំនាន់ទី៤

ចាប់ពីពេល​នេះត​ទៅ ។

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

By Samnang. 03 Oct, 2014​
ពិធីបិទ​វ​គ្គ​បំប៉ន​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ ជំនាន់ទី១០

អនុវ​ត្ត​ន៏តាម​ស​ច្ចាប័ន​លេខ ០០៤ផ.ក/២០១៤ចុះថ្ងៃទី២៧ខែកុម្ភះឆ្នាំ២០១៤ ស្តីអំពី​ផែន​ ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន បំប៉ន ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ ​ជំនាន់ទី ១០ រ​ប​ស់ គ​ណ​ក​ម្ម​ការ ដឹក​នាំការ​ងារ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល និង ហ្វឹក​ហ្វឺន ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ​ស​ម្រាប់ឆ្នាំ២០១៤។ នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែ ក​ក្ត​ដា ឆ្នាំ ២០១៤ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​រៀប​ចំពិធីបិទ​វ​គ្គ​បំប៉ន​ជំ នាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ជំនាន់ទី១០ក្រោមអធិប​តីភាព​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ពីសំណាក់ ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក​ផ​ន ណា រ៉ា  អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជា នាយ​ក​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ នៅម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ចូន​សារ។

 ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ សេង សំឃីត នាយ​ក​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ​បាន​រាយ​ការ​ណ៍បូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​បំប៉ន​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ជំនាន់ទី១០ ឆ្នាំ ២០១៤ នោះថាម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ​បាន​រួម​ចំណែក​យ៉ាង​ស​ក​ម្ម​ផ​ង​ដែរ​ក្នុង​ការ​បើក​វ​គ្គ​ហ្វឹហ្វឺន​បំប៉ន​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​បាន​ចំនួន ១០វ​គ្គ​រួច​ម​ក​ហើយ​ដែល​មាន​សិក្ខាកាម​ស​រុប​ចំនូន ៧៣០​នាក់ ថ្ងៃនេះម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន និង ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ​មាន​កិត្តិយ​ស​បាន​ប្រារ​ព្វ​ពិធីបិទ​វ​គ្គ ហ្វឹក​ហឺ្វ​ន​បំប៉ន​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ជំនាន់ទី១០ ឆ្នាំ ២០១៤ ដែល​មាន​ក​ម្ម​សិក្សាការីចំនួន ៥៦/៧៥នាក់ ជ្រើស​រើស​ម​ក​ពីប​ណ្តាអង្គ​ភាព ទូទំាង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ដែល​បាន​ត្រូវ​បំប៉ន​តាម​ក​ម្ម​វិធីសិក្សារ​យះពេល ៩០ថ្ងៃ។

ក្រោម​ការ​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភអស់ពីកំលាំង​កាយ​ចិត្ត និង​ប​ញ្ជាផ្ទាល់ ពីឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ​បាន​ដំណើរ​ការ​ដោយ​រ​លូន​ក្នុង​ការ​បើក​វ​គ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​បំប៉ន​ជំនាញ​ប​ញ្ចូន​សារ​ខាង​លើនេះ។ ចំពោះខ្លឹម​សារ​មេរៀន​នៃវ​គ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន បំប៉ន​ជំនាញ​ប​ញ្ចូន​សារ​ជំនាន់ទី១០ ឆ្នាំ ២០១៤​ ដែល​បាន​រៀន និង​ប្រ​ល​ង​ប​ញ្ច​ប់ នូវ​មុខ​វិជ្ជាដូច​ត​ទៅ :

១ មុខ​វិជ្ជាប្រៃស​ណីយ៏យោធា

          ចំនួន​សិក្ខាកាម ៥៦ នាក់ មាន​មុខ​ប្រ​ល​ង ៥៦​ នាក់

                                      និទ្ទេស

                          ល្អ ​     :                   ៨​ ​​      នាក់  = ១៤,២៨%

                          ប​ង្គួរ    :                   ២៥​     នាក់  = ៤៤,៦៤%

​​​                          ម​ធ្យ​ម :                   ២៣    នាក់  = ៤១,០៧%

២ មុខ​វិជ្ជា តារាង​ស​ន្ម​ត់ បំភ័ន្ធអក្ខ​រ:

          ចំនួន​សិក្ខាកាម ៥៦ នាក់ មាន​មុខ​ប្រ​ល​ង ៥៤​ នាក់ បាត់មុខ ២​ នាក់

                                      និទ្ទេស

                          ល្អ ​     :                   ១៨​ ​​    នាក់  = ៣៣,៣៣%

                          ប​ង្គួរ    :                   ១៦​     នាក់  = ២៩,៦២%

                           ម​ធ្យ​ម :                   ១០     នាក់  = ១៨,៥១%

 

៣ មុខ​វិជ្ជា ហ្រ្វេក​ង់

          ចំនួន​សិក្ខាកាម ៥៦ នាក់ មាន​មុខ​ប្រ​ល​ង ៥៤​ នាក់ បាត់មុខ ២​ នាក់

                                      និទ្ទេស

                          ល្អ ​     :                   ២០​ ​​    នាក់  = ៣៧,០៣%

                          ប​ង្គួរ    :                   ២០​     នាក់  = ៣៧,០៣%

                           ម​ធ្យ​ម :                   ១៤     នាក់  = ២៥,៩២%

 

៤ មុខ​វិជ្ជា និយាម​ការ

          ចំនួន​សិក្ខាកាម ៥៦ នាក់ មាន​មុខ​ប្រ​ល​ង ៥៤​ នាក់ បាត់មុខ ២​ នាក់

                                      និទ្ទេស

                          ល្អ ​     :                   ១៣​ ​​   នាក់  = ២៤,០៧%

                          ប​ង្គួរ    :                   ៣១    នាក់  = ៥៧,៤០%

                          ម​ធ្យ​ម :                   ១០     នាក់  = ១៨,៥១%

៥ មុខ​វិជ្ជា វាស់វែង

          ចំនួន​សិក្ខាកាម ៥៦ នាក់ មាន​មុខ​ប្រ​ល​ង ៥៣​ នាក់ បាត់មុខ ៣​ នាក់

                                      និទ្ទេស

                          ល្អ ​     :                   ១៣​ ​​   នាក់  = ២៤,៥២%

                           ប​ង្គួរ    :                   ៣១    នាក់  = ៥៦,៦០%

                           ម​ធ្យ​ម :                   ១០     នាក់  = ១៨,៨៦%

៦ មុខ​វិជ្ជា មាត្រ​ដ្ឋាន​ផែន​ទី

          ចំនួន​សិក្ខាកាម ៥៦ នាក់ មាន​មុខ​ប្រ​ល​ង ៥៣​ នាក់ បាត់មុខ ៣​ នាក់

                                      និទ្ទេស

                          ល្អ ​     :                   ១៦​ ​​    នាក់  = ៣០,១៨%

                          ប​ង្គួរ    :                   ២៧    នាក់  = ៥០,៩៤%

                           ម​ធ្យ​ម :                   ១០     នាក់  = ១៨,៨៦%

៧ មុខ​វិជ្ជា អគ្គ​ស​នីប​ច្ចេក​ទេស

          ចំនួន​សិក្ខាកាម ៥៦ នាក់ មាន​មុខ​ប្រ​ល​ង ៥៣​ នាក់ បាត់មុខ ៣​ នាក់

                                      និទ្ទេស

                          ល្អ ​     :                   ១០ ​​    នាក់  = ១៨,៨៦%

                          ប​ង្គួរ    :                   ៣៣    នាក់  = ៦២,២៦%

                           ម​ធ្យ​ម :                   ១០     នាក់  = ១៨,៨៦%

 

 

៨ មុខ​វិជ្ជា យុទ្ធ​វិធី

          ចំនួន​សិក្ខាកាម ៥៦ នាក់ មាន​មុខ​ប្រ​ល​ង ៥៣​ នាក់ បាត់មុខ ៣​ នាក់

                                      និទ្ទេស

                          ល្អ ​     :                   ១៥ ​​    នាក់  = ២៨,៣០%

                          ប​ង្គួរ    :                   ២៨     នាក់  = ៥២,៨៣%

                           ម​ធ្យ​ម :                   ១០     នាក់  = ១៨,៩៦%

៩ មុខ​វិជ្ជា សេនាធិការ​ប​ញ្ជូន​សារ

          ចំនួន​សិក្ខាកាម ៥៦ នាក់ មាន​មុខ​ប្រ​ល​ង ៥៤៣ នាក់ បាត់មុខ ៣​ នាក់

                                      និទ្ទេស

                          ល្អ ​     :                   ១១ ​​    នាក់  = ២០,៧៥%

                        ​  ប​ង្គួរ    :                   ៣២    នាក់  = ៦០,៣៧%

                          ម​ធ្យ​ម :                   ១០     នាក់  = ១៨,៨៦%

ជំនួស​មុខអោយ ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ សូម​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅចំពោះវ​ត្ត​មាន​ដ៏ឧត្តុងឧត្ត​ម​រ​ប​ស់ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៏ឯក ផ​ន ណារ៉ា នាយ​ក​នាយ​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ដែល​បាន​ខិត​ខំយ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ ទាំង​កំលាំង​កាយ​ចិត្ត​ដ​ល់វ​គ្គ​សិក្សាទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ តាំង​ពីបើក​វ​គ្គ​រ​ហូត​ដ​ល់ពេល​ប​ញ្ច​ប់នៃវ​គ្គ ហ្វឹក​ហ្វឺន​បំប៉ន ជំនាញ​ប​ញ្ចូន​សារ​ជំនាន់ទី១០ ឆ្នាំ ២០១៤ នាពេល​នេះ ។

ក្នុងឧ៌កាស​នោះដែរ ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៏ឯក ផ​ន ណារ៉ា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន មាន​ប្រ​សាស​ន៍ផ្តាំផ្ងើរ​ដ​ល់ក​ម្ម​សិក្សាការីក្នុង​វ​គ្គ​សិក្សាជំនាន់ទី ១០ នោះដែរ​ថា ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំមាន​សេច​ក្តីសោម​ន​ស្ស​រីក​រាយ​យ៉ាង​ក្រៃលេង ពោរ​ពេញ​ទៅដោយ​មោទ​នះភាព​ដ៏ឧត្តុង ឧត្ត​ម​ ដោយ​បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​ពិធីបិទ​វ​គ្គ​បំប៉ន​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ជំនាន់ទី ១០ ដែល​បាន​ប​ញ្ច​ប់ដោយ​ជោគ​ជ័យ​ក្រោយ​ពីបាន​សិក្សាមួយ​រ​យះក​ន្ល​ង​ម​ក។

តាង​នាមអោយ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ខ្ញុំសូម​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅចំពោះឯកឧត្ត​មអស់លោក​ជាគ​ណះគ្រ​ប់គ្រ​ង​វ​គ្គ យោធាចារ្យ នាយ​ទាហាន​ក​ម្ម​សិក្សាការីទំាងអស់ដែល​បាន​ខិត​ខំយ​កអស់កំលាំង​កាយ​ចិត្ត ក្នុង​ការ​ដឹក​នាំប​ង្ហាត់ប​ង្រៀន​និង រៀន​សូត្រ ប្រ​ក​ប​ដោយ​ទេព​កោស​ល្យ និង​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ខ្ព​ស់ ស​ហ​ការ​ណ៍ជំរុញអោយ​វ​គ្គ​បំប៉ន​នេះប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅដោយ​រ​លូន ចាប់តាំង​ពីពេល​ចាប់ផ្តើម រ​ហូត​ដ​ល់ពេល​ប​ញ្ច​ប់វ​គ្គ ។ អនុវ​ត្តអនុសាស​ន៍ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ រ​ប​ស់ ស​ម្តេច អគ្គ​ម​ហាសេនាប​តី តេជោ ហ៊ុន សែន នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ផុត​លេខ​ ផ្កាយ​មាស ៥ នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាអោយ​គ្រ​ប់ប្រ​ភេទ​ទ័ព​ជំនាញ​ទំាងអស់ ត្រូវ​ខិត​ខំលើក​កំព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​រ​ប​ស់ខ្លួនអោយ​បាន​ខ្លាំង​ក្លា និង​កាន់តែសុីជំម្រៅថែម​ទៀត​សំដៅព​ង្រីក​ប្រៀប​ការ​ពារ​ជាតិ អោយ​មាន​ភាព​ប្រ​សើរ​ឡើង ។

ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​បាន​កំណ​ត់នូវ​ប​ណ្តាប្រ​សិទ្ធិភាព​ប​ញ្ជាដឹក​នាំ រ​ប​ស់មេប​ញ្ជា្ក​ការ​គ្រ​ប់ជាន់ ថ្នាក់។ ប​ទ​ប​ញ្ជាមាន​ប្រ​សិទ្ធិភាព ទាន់ពេល​វេលា រ​ក្សាបាន​ការ​ស​ម្ងាត់ ឫ យ៉ាង​ណានោះត្រូវ ផ្អែក​ទាំង​ស្រុង​លើជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ ។ទោះបីស្ថាន​ភាព​ប្រ​ទេស​ជាតិមាន​ស​ន្តិសុខ សុវ​ត្ថិភាព​ពេញ​លេញ និង​ក​ង​យោធ​ព​ល ខេម​រ​ភូមិន្ទ មាន​ភាព​លំនឹង​ក៏ដោយ ក៏ស​ក​ម្ម​ភាព​លើក​កំព​ស់ស្មារ​តីត្រៀម​ខ្លូន​ជានិច្ច ដើម្បី ប​ម្រើប្រ​ទេស​ជាតិ ដោយ​ស​ម​ត្ថ​ភាព និង​ប្រ​សិទិ្ធ​ភាព​ខ្ព​ស់បំផុត ត្រូវ​បានអនុវ​ត្ត​លើគ្រ​ប់វិស័យ ពិសេស​វិស័យអប់រំហ្វឹក​ហ្វឺន ហ្វឹក​ហាត់ប​ង្កើន​ស​ម​ត្ថ​ភាព ដ​ល់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ជាប​ញ្ហាអត្ថិភាព​និង​ជាចំប​ង​បំផុត ។វ​គ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​បំប៉ន​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ជំនាន់ទី១០ នេះគឺជាផ្នែក​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ក​ម្ម​វិធីរួម រ​ប​ស់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ សំដៅលើក​កំព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព ដ​ល់ជំនាញឯក​ទេស​ដើម្បី ប​ម្រើការ​ប្រ​យុទ្ធ ការ​ប​ញ្ជាដឹក​នាំ រ​ប​ស់ប​ណ្តាមេប​ញ្ជា្ក​ការ​គ្រ​ប់ជាន់ថ្នាក់ ប្រ​ក​ប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធិភាព​ខ្ព​ស់ នាស​ម័យ​ប​ច្ចេក​វិទ្យាទំនើប​ក្នុង​ពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន និង​ទៅអនាគ​ត ។ មុន​នេះប​ញ្ជូន​សារ​គឺគេធ្វើឡើង​តាម​រ​យះថ្មើរ​ជើង ជិះក​ង់ ម៉ូតូ រ​ថ​យ​ន្ត និង​តាម​រ​យះវិទ្យុទាក់ទ​ង​ធុន​តូច ។ល។ ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​នេះប​ញ្ជូន​សារ​ផ្សាភ្ជាប់ទៅនឹង​ប​ច្ចេក​វិទ្យា ទូរ​គ​ម​នាគ​ម​ន៍ និង​ព័ត៌មាន​វិទ្យា ដែល​គេប្រើប្រាស់ប្រ​ព័ន្ធអីន​ត្រាណែត និង​អីន​ធើណែត ប្រ​ព​ន្ធ័ត្រាំង​ឃីង​ផ្កាយ​រ​ណ​ប វីដេអូខ​ន​ហ្រ្វិន តាម​រ​យះប​ច្ចេក​វិទ្យាអេឡិច​ត្រូនិក​ដ៏ទំនើប ស​ម្រាប់ ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទ​ង​គ្នា ។​ នៅចំពោះមុខ​នៃស​ហ​ស្ស​វ​ត្ស​ថ្មីនេះ ពិភ​ព​លោក​កំពុង​តែ ធ្វើដំណើរ​យ៉ាង​លឿន​ទៅមុខ នៅក្នុង​ច​រ​ន្ត​សាក​ល​ភាវូប​នីយ​ក​ម្ម ឆ្ពោះទៅកាន់ភាព​ឈាន​មុខ យ៉ាង​ខ្លាំង​ក្លានៅក្នុង​វិស័យ​ប​ច្ចេក​វិទ្យាទូរ​គ​ម​នាគ​ម​ន៍ និង ព័ត៌មាន​វិទ្យា ។ ការ​រីក​ច​ម្រើន​យ៉ាង លឿន​ហួស​ពីការ​ស្មាន​នៃ ប​ច្ចេក​វិទ្យាព័ត៌មាន​វិទ្យា និង​កំព្យូទ័រ បាន​បំព្រួញ​ពិភ​ព​លោក អោយ​កាន់តែរួម​តូច​ថែម​ទៀត​ដែល​ជាមូល​ដ្ឋាន​នៃការ​ចាប់ប​ដិស​ន្ធិនៃចំណេះដឹង ខាង ព័ត៍មាន​ការ​ផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ និង​សារ​គ​ម​នាគ​ម​ន៍បាន​ក្លាយ​ទៅជាក​ត្តាសំខាន់ដែល​កំណ​ត់នូវ​មុខ មាត់លើការ​វិវ​ត្ត​ន៍ នៃអារ្យ​ធ​ម៌រ​ប​ស់ម​នុស្ស​ជាតិ ។

ដូច​នេះក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​គ្រ​ប់រូប ត្រូវ​តែខិត​ខំរៀន​សូត្រ​ស្វែង​យ​ល់នូវ​រាល់ប​ច្ចេក​វិទ្យា ទាំង​នោះដើម្បីលើក​កំព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​រ​ប​ស់ខ្លូន និង​ឈាន​ជើង​តាម​ផ្លូវ​មួយ នៃការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ តែមួយ ក្នុង​វិស័យ​ប​ច្ចេក​វិទ្យាគ​ម​នាគ​ម​ន៍ និង​ព័ត៍មាន​វិទ្យា ជាមួយ​គេឯង​នៅក្នុង​តំប​ន់ និង​នៅក្នុង​ពិភ​ព​លោក ។ ឆ្លៀតឪកាស​នេះដែរ ខ្ញុំសូម​ផ្តាំផ្ញើរ​ចំពោះក​ម្ម​សិក្សាការីទំាងអស់ ពេល​ត្រ​ឡ​ប់ទៅបំពេញ​ការ​ងារ អស់លោក​ត្រូវ​យ​ក​ចំណេះដឹង​ទំាង​ប៉ុន្មាន​នេះ ទៅប​ម្រើការ​ងារ​ជំនាញ​ក្នុងអង្គ​ភាព​រ​ប​ស់ខ្លូនអោយ​មាន​ប្រ​សិទិ្ធ​ភាព​ខ្ព​ស់ ពិសេស​ជាង​នេះ ត្រូវ​តែអនុវ​ត្តអោយ​បាន​ល្អនូវ​ប​ណ្តាចំណុច​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

-       ត្រូវ​គោរ​ព​វិន័យ​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​រ​ក្សាខ្ជាប់ខ្ជួន នូវ​សីល​ធ​ម៌ស្អាត​ស្អំ គោរ​ព​ប​ទ​ប​ញ្ជា

សារាច​រ​សេច​ក្តីកំណ​ត់ផ្សេងៗរ​ប​ស់ថ្នាក់លើអោយ​បាន​ដាច់ខាត ។

          -​    ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែងអនុវ​ត្ត​ន៍តួនាទីភារ​កិច្ច​រ​ប​ស់ខ្លួនអោយ​មាន​ប្រ​សិទ្ធិភាព និង​ស​ម្រេច ផ​ល​ជោគ​ជ័យ ។

          -​​  ជានិច្ច​កាល​លើក​កំព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​រ​ប​ស់ខ្លួន​ពិសេស​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ ដោយ​ខិត​ខំ រៀន​សូត្រ ស្រាវ​ជ្រាវ នូវ​រាល់ប​ច្ចេក​វិទ្យាថ្មីៗថែម​ទៀត​ដើម្បីចូល​រួម​ក​សាង​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ក​ង​យោ ធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ អោយ​ឈាន​ទៅរ​ក​ភាព​ទំនើប​ក​ម្ម​នៃប​ច្ចេក​វិទ្យានាពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ប​ក៏ដូច​ជា ពេលអនាគ​ត ។

-​   ចូល​រួម​យ៉ាង​ស​ក​ម្ម​នូវ​ច​ល​នាការ​ពារ និងអភិវ​ឌ្ឃ​ន៍ប្រ​ទេស​លើគ្រ​ប់វិស័យ​ទំាង ស្មារ​តីទំាង​ក​ម្លំាង​កាយ​ចិត្ត ។

ជាទីប​ញ្ចាប់ខ្ញុំសូម​ប្រ​សិទ្ធិព​រ​ជ័យ​ចំពោះឯកឧត្ត​មអស់លោក​នាយ​ទាហាន​ក​ម្ម​សិក្សាការី ទំាងអស់សូម​ប្រ​ក​ប​នូវ​ពុទ្ធ​ព​រ​ទំាង ៤​ ប្រ​ការ គឺ អាយុ វ​ណ្ណះ សុខះ ព​លះ កុំបីឃ្លៀង​ឃ្លាត ឡើយ ។

ប​ន្ទាប់ពីតំណាង​ក​ម្ម​សិក្សាការី ក្នុង​វ​គ្គ​សិក្សាជំនាន់ទី ១០ ឡើង​ធ្វើការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​លោក វ​រ​សេនីយ៍ឯក សាយ សំណាង នាយ​ផ្នែក​បុគ្គ​លិក​នាយ​ក​ដ្ឋាន​បាន​ឡើងអាន

-       សេច​ក្តីស​ម្រេច ចាត់ប​ញ្ជូន​សិក្ខាកាម

-       សេច​ក្តីស​ម្រេច​ជូន​លិខិត​ប​ញ្ជាក់ការ​សិក្សា

-       សេច​ក្តីស​ម្រេច​ជូន​ប័ណ្ណ​ស​រ​សើរ និង​លិខិត​ស​រ​សើរ

ប​ន្ទាប់ម​កឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា នាយ​ក​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង ការ​ពារ​ជាតិបាន​ផ្ត​ល់កិត្តិយ​ស​ប្រ​គ​ល់លិខិត​ប​ញ្ជាក់ការ​សិក្សា និង​ប​ណ្ឌ័ស​រ​សើរ ដ​ល់ក​ម្ម​សិក្សាការី ក្នុង​វ​គ្គ​សិក្សាជំនាន់ទី ១០ ទំាងអស់និង​នាយ​ទាហាន​ដែល​មាន​ស្នាដៃនៅក្នុង​វ​គ្គ​សិក្សា។

            ក​ម្ម​វិធីទំាង​មូល​ត្រូវ​បាន​ប​ញ្ចាប់ដោយ​ភាព​ស​ប្បាយ​រីក​រាយ និង​ស្និទ្ធ​ស្នាល​ជាទីបំផុត ។

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By Samnang. 01 Oct, 2014​
ពិធីបំពាក់ ឋាន​ន្ត​រ​ស័ក្តិជូន​នាយ​ទាហាន ក្នុង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិឆ្នាំ២០១៤

នៅថ្ងៃទី២៣ ខែឧស​ភា ឆ្នាំ២០១៤ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​រៀប​ចំពិធីបំពាក់ឋាន​ន្ត​រៈស័ក្តិ ជូន​នាយ​ទាហ៊ាន​ក្រោមអធិប​តីភាព​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ពីសំណាក់ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។ លោក​វ​រ​សេនីយឯក សាយ សំណាង នាយ​ផ្នែក​បុគ្គ​លិក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ឡើងអាន ព្រះរាជ​ក្រិត្យ​តែង​តាំង​ថ្នាក់ ឧត្ត​ម​សេនីយ​ទោ ចំនួន២រូប និង​ប្រ​កាស​រ​ប​ស់ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ តែង​តាំង​ថ្នាក់ វ​រ​សេនីយ​ទោ ចំនួន៥រូប ថ្នាក់វ​រ​សេនីយ​ត្រី ចំនួន៣២រូប ថ្នាក់អនុសេនីយឯក ចំនួន១០រូប ថ្នាក់អនុសេនីយ​ទោ ចំនួន៩រូប ថ្នាក់អនុសេនីយ​ត្រី ចំនួន០១រូប និង​ថ្នាក់នាយ​ចំណ​ង់ ចំនួន០២រូប។

          ប​ន្ទាប់ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ផ្ត​ល់កិត្តិយ​ស​ឡើង​បំពាក់ឋាន​ន្ត​រ​ស័ក្តិ ជូន​នាយ​ទាហាន​នៅក្រោមឱវាត​ទាំងអស់ដែល​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ត​ម្លើង​ឋាន​ន្ត​រ​ស័ក្តិថ្មី។

          ក្នុងឱនោះដែរ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ផ្តាំផ្ញើរ​ជូនអង្គ​ពិធីទាំង​មូល​ថាៈ

          ថ្ងៃនេះនាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​រ​ប​ស់យើង​មាន​សេច​ក្តីសោម​ន​ស្ស​រីក​រាយ និង​មោទ​ន​ភាព​ជាទីបំផុត ដែល​ត្រូវ​បាន​ទ​ទួល​ស្គាល់ពីព្រះម​ហាក្ស​ត្រ និង​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​បាន​តែង​តាំង និង​ត​ម្លើង​ឋាន​ន្ត​រ​ស័ក្តិជូន នាយ​ទាហាន​ក្នុង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​រ​ប​ស់យើង ការ​ត​ម្លើង​ឋាន​ន្ត​រ​ស័ក្តិនាពេល​នេះដែរ គឺអាទិភាព​ចំពោះនាយ​ទាហាន​ដែល​មាន​តួនាទីមុខ​តំណែង មាន​ស្នារ​ដៃល្អក្នុង​ការ​បំពេញ​ភារ​កិច្ច និង​នាយ​ទាហាន​ដែល​បាន​បំពេញ​ការ​ងារ​យូរ​ឆ្នាំម​ក​ហើយ ចំពោះនាយ​ទាហាន​ដែល​នៅសេស​ស​ល់ យើង​នឹង​ស្នើរ​សុំត​ម្លើង​ឋាន​ន្ត​រ​ស័ក្តិប​ន្ត​នៅជំហ៊ាន​ក្រោយ​ទៀត។

          ឯកឧត្ត​ម​បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ប​ន្ត​ទៀត​ថាៈ ចាប់ពីពេល​នេះទៅថ្ងៃអនាគ​ត នាយ​ទាហាន​ដែល​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ត​ម្លើង​ឋាន​ន្ត​រ​ស័ក្តិថ្មី និង​នាយ​ទាហាន​រ​ប​ស់យើង​ទាំងអស់នៅក្នុង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ត្រូវ​តែកំណ​ត់អោយ​បាន​ច្បាស់លាស់ និង​ព​ង្រឹងអោយ​បាន​ល្អនូវ​ស​តិអារ​ម្ម​ណ៍ន​យោបាយ មិន​ធ្វើអ្វីអោយ​ប៉ះពាល់ដ​ល់វិន័យ និង​សីល​ធ​ម៌រ​ប​ស់ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ហើយ​ខិត​ខំអនុវ​ត្ត​ន៍អោយ​បាន​ជោគ​ជ័យ នូវ​ភារ​កិច្ច​ក៏ដូច​ជាប​ទ​ប​ញ្ជាដែល​ថ្នាក់លើប្រ​គ​ល់អោយ ដោយ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ និង​ប្រឹង​ប្រែង​ស្វែង​យ​ល់រៀន​សូត្រ​ប​ន្ថែម​ទៀត នូវ​មុខ​ជំនាញ​ប​ច្ចេក​ទេស​ដើម្បីព​ង្រឹង និង​លើក​ក​ម្ព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​បំពេញ​ការ​ងារ គោរ​ពអោយ​បាន​ល្អនូវ​ពេល​វេលាធ្វើការ​ងារ​រ​បៀប​រ​ប​ប​ស​ណ្តាប់ធ្នាប់រ​ប​ស់ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ និង​ត្រូវ​មាន​ការ​សាម​គ្គីភាពឯក​ភាព​ផ្ទៃក្នុង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​រ​ប​ស់យើងអោយ​បាន​ល្អ។

          ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ជូន​ព​រ និង​ប្រ​សិទ្ធ​ព​រ​ជូន​ដ​ល់នាយ​ក​ទាហាន​ដែល​ចូល​រួម​ក្នុងអង្គ​ពិធីទាំង​មូលអោយ​ជួប​តែពុទ្ធ​ព​រ​ទាំង បួន​ប្រ​ការ គឺ អាយុ វ​ណ្ណៈ សុខៈ ព​លៈ ក​ម្បីឃ្លៀង​ឃ្លាត​ឡើយ។

By Samnang. 01 Oct, 2014​
ពីធីប្រ​កាស​មុខ​តំណែង​ផ្ទេរ​ភារ​កិច្ច​និង​បំពាក់ឋាន​ន្ត​រ​ស័ក្តិឆ្នាំ ២០១៤

នៅថ្ងៃទី១៣ខែមិនាឆ្នាំ​២០១៤នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​រៀប​ចំពីធីប្រ​កាស​មុខ​តំណែង​ផ្ទេរ​ភារ​កិច្ច​និង​បំពាក់ឋាន​ន្ត​រ​ស័ក្តិជូន​នាយ​ក​ទាហាន​ក្រោមអធិប​តីដ៏ ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សូង​ការ​ពារ​ជាតិ។

ប​ន្ទាប់ពីលោក​វ​រ​សេនីយ៏ឯក ទេព រិទ្ធី គោរ​ព​រាយ​ការ​ណ៏ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជា នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​រួច​ម​ក។

លោក វ​រ​សេនីយ៍ឯក សាយ សំណាង បាន​ឡើងអានអនុក្រិត្យ​រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​តែង​តាំង

ថ្នាក់វ​រ​សេនីយ៍ឯក ចំនួន ១៦​នាក់ ប្រ​កាស​រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិតែង​តាំង​ថ្នាក់

វ​រ​សេនីយ៍ទោចំនូន ១​ នាក់ និង​សេច​ក្តីប្រ​កាស​ផ្ទេរ​ភារ​កិច្ច​ចំនួន ៤ នាក់​។

          ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សូង​ការ​ពារ

ជាតិ បាន​ផ្ត​ល់កិត្តិយ​ស​បំពាក់ឋាន​ន្ត​រ​ស័ក្តិនិង​ប្រ​គ​ល់អនុក្រិត្យ តែង​តាំង​ឋាន​ន្ត​រ​ស​ក្តិជូន​នាយ

ទាហាន​ដែល​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ថ្មីទំាង ១៧ រូប ប​ន្ទាប់ម​ក ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ បេង សុត្ថារិទ្ធ នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ផ្ត​ល់កិត្តិយ​ស​ប្រ​គ​ល់សេច​ក្តី

ប្រ​កាស​ផ្ទេរ​ភារ​កិច្ច​ជូន​នាយ​ទាហាន​ក្នុង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ចំនូន ៤ រូប ។

          ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ

ជាតិបាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ផ្តាំផ្ញើរ​ដ​ល់នាយ​ទាហាន​ដែល​ត្រូវ​បាន​តំលើង​ឋាន​ន្ត​រ​ស័ក្តិនិង​ប្រ​គ​ល់

ភារ​កិច្ច​ថ្មីទំាងអស់ថា

          យើង​ត្រូវ​កំណ​ត់អោយ​បាន​ច្បាស់លាស់អំពីស​តិអារ​ម្ម​ណ៍ន​យោបាយ ព្រោះថាយើង

ជាក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ត្រូវ​គោរ​ព​ទៅតាម​វិន័យ​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព គោរ​ព​ប​ទ​ប​ញ្ជាថ្នាក់លើ គោរ​ព​ពេល​វេលាធ្វើការ​ងារ ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែងអនុវ​ត្ត​ន៍អោយ​បាន​សំរេច​នូវ​ភារ​កិច្ច​ដែល​បាន​ទ​ទួល។

          ត្រូវអនុវ​ត្ត​ន៍អោយ​បាន​ល្អតាមអនុសាស​ន៍ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់រ​ប​ស់ស​ម្តេច អគ្គ​ម​ហាសេនាធិប

តីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាអោយ​គ្រ​ប់ប្រ​ភេទ​ទ័ព​ជំនាញ

ទំាងអស់ត្រូវ​ខិត​ខំលើក​កំព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​រ​ប​ស់ខ្លួន អោយ​បាន​ខ្លាំង​ក្លា និង​កាន់តែសុជំរៅ

ប​ន្ថែម​ទៀត សំដៅព​ង្រឹង​និង ព​ង្រីក​វិស័យ​ការ​ពារ​ជាតិ ។ ដូច្នេះនាយ​ទាហាន​ដែល​ត្រូវ​បាន

តែង​តាំង​តំលើង​ឋាន​ន្ត​រ​ស័ក្តិ ​និង​នាយ​ទាហាន​ទំាងអស់នៅក្នុង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​រ​ប​ស់

យើង​ត្រូវ​ប្រឹង​ប្រែង​ខិត​ខំរៀន​សូត្រ​ប​ន្ថែម​ទៀត​ដើម្បីប​ង្កើន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ផ្ទាល់ខ្លួនអោយ​បាន​ស​ម​ស្រ​ប​ទៅតាម​ការ​រីក​ចំរើន​លើវិស័យ​ប​ច្ចេក​វិទ្យាទំនើប​នាពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន ។

          យើង​ត្រូវ​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​ព​ង្រឹង​និង​ព​ង្រីក​នូវ​ម​ធ្យោបាយ​ធានាទាក់ទ​ង​ទំាង ៤ ដែល​ជា

ការ​ងារ​ស្នូល​រ​ប​ស់ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារអោយ​កាន់តែមាន​ប្រ​សិទ្ធិភាព​ខ្ព​ស់សំដៅបំរើធានាទាក់ទ​ង​ជូន​ប​ណ្តាអង្គ​ភាព​ក្នុង ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ប​ណ្តាស្ថាប័ន​រ​ដ្ឋ និង​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល ។

 

          ជាទីប​ញ្ច​ប់ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ាអគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជា នាយ​ក​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង

ការ​ពារ​ជាតិបាន​ជូន​ព​រ ដ​ល់នាយ​ទាហាន​ទំាងអស់ក្នុង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូសារ ក្នុង​ឆ្នាំថ្មីខាង​មុខ

ដែល​ជិត​ខិត​ម​ក​ដ​ល់នាពេល​ខាង​មុខ​នេះ អោយ​បាន​សុក្ខ​ភាព​ល្អប្រាជ្ញាឈ្លាស​វៃសំរេច​បាន

ល្អនូវ​ភារ​កិច្ច​រៀងៗខ្លួន ។

By Samnang. 01 Oct, 2014​
ពិធីបិទ​វ​គ្គ​បំប៉នអ៊ីន​ត្រាណែត​និងអ៊ីន​ធើណែត​ជំនាន់ទី២ ឆ្នាំ ២០១៣

អនុវ​ត្ត​តាម​ស​ច្ចាប័ប​ន​លេខ​០០៦ចុះថ្ងៃទី១២​ខែមិនា​ឆ្នាំ២០១៣​រ​ប​ស់​គ​ណះក​ម្ម​ការ​ដឹក​នាំ​ការ​ងារ​ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តាល​និង​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ក​ង​យោ​ធិព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ស្តីអំពីការ​ប​បើក​វ​គ្គ​បំប៉ន​អ៊ីន​ត្រាណែត​និង​អ៊ីន​ធើណែត។

            នៅថ្ងៃ​ទី​១៦​ខែក​ញ្ញា​ឆ្នាំ២០១៣​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ប្រារ​ព្វ​ពិធីបិទ​វ​គ្គ​បំប៉នអ៊ីន​ធើណែត​និងអ៊ីន​ត្រាណែត​ក្រោម​អធីប​តីឯកឧត្ត​ម​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ទោ បេង​សុត្ថារិទ្ទ​ នាយ​ក​រ​ង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​តំណាង​ដ៏​ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់​ ឯកឧត្ត​ម​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។

            លោក​វ​រ​សេនីយ៍ឯក ទេព អ៊ន នាយ​ការិយាល័យ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ បាន​ឡើងអាន​រ​បាយ​ការ​ណ៍ក្នុង​វ​គ្គ​សិក្សានោះថា នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ បាន​រួម​ចំណែក ក្នុង​គោល​ដៅ​អនុវ​ត្ត​នូវ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​ការ​ពារ​ជាតិ ដោយ​ប្រ​ព​ន្ធ័​ប​ច្ចេក​វិទ្យា​អេឡិច​ត្រូនិក ។

ជាក់ស្តែង​រ​ហូត​ម​ក​ដ​ល់ពេល​នេះ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ បាន​បើក​វ​គ្គ​បំប៉ន​អ៊ីន​ធើណែត និង អ៊ីន​ត្រាណែត ស​រុប​ចំនួន ៣​វ​គ្គ​រួច​ម​ក​ហើយ​ដែល​មាន​ក​ម្ម​សិក្សាការី​ស​រុប​ចំនួន ១៥១​ នាក់។ ចំពោះ​វ​គ្គ​បំប៉ន​ត្រូវ​បិទ​វ​គ្គ​នាពេល​នេះរួម​មាន ក​ម្ម​សិក្សាការីចំនួន ៣៩នាក់ ម​ក​ពី ៣០ អង្គ​ភាព

            ១ អំពីខ្លឹម​សារ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​រួម​មាន :

                        -មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះនិង​ការ​ប្រើប្រាស់

                        -ការ​ប្រើប្រាស់ Webmail រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព

                        -ការ​ប្រើប្រាស់ Webmail សាធារ​ណះ

                        -រ​បៀប Setupអ៊ីម៉ែល នៅលើ Ms-Outlook 2007, 10

                        -ការ​ប្រើប្រាស់ Intranet រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព

                        -រ​បៀប​ជួស​ជុល និង​ត​ភ្ជាប់ Internet រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព

            ២ ល​ទ្ធ​ផ​ល​ជាក់ស្តែង​សំរេច​បាន :

                        -ល្អ                  ចំនួន               ៨​    នាក់ = ២០,៥១%

                        -ប​ង្គួរ ​​              ចំនួន               ២៥ ​នាក់ = ៦៤,១០%

                        -ម​ធ្យ​ម ​​           ចំនួន               ៦    ​នាក់ = ១៥,៣៨%

            ល​ទ្ធ​ផ​ល​ទ​ទួល​បាន​ខាង​លើ​អាស្រ័យ​ដោយ​មាន​ការ​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​ផ្ទាល់ពី សំណាក់​សិក្ខាកាម​គ្រ​ប់រូប​ពិសេស ជួរ​គ្រូប​ង្រៀន​ដែល​បាន​យ​កអស់​ក​ម្លាំង​កាយ​ចិត្ត ខិត​ខំ ធ្វើប​ទ​ប​ង្ហាញ​លើប្រ​ធាន​ប​ទ​នីមួយៗ​បាន​ស៊ី​ជ​ម្រៅធ្វើអោយ​សិក្ខាកាម​ម្នាក់ៗក្តាប់​បាន និង ចេះចាំបាន​នូវ​រាល់​ប្រ​ធាន​ប​ទ​ទំាង​នោះបាន​ល្អ​ប្រ​សើរ ។

            ឯកឧត្ត​ម​ឧត្ត​ម​សេនីយ​ទោ បេង សុត្ថារិទ្ធ នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​តំណាង ដ៏​ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់​ឯកឧត្ត​ម​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ឯក​ ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ​បាន​វាយ​ត​ម្លៃ​ខ្ព​ស់​ចំពោះ​ល​ទ្ធ​ផ​ល​រៀន​សូត្រ​នៅក្នុង​វ​គ្គ​សិក្សា​និង​បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ផ្តាំ​ផ្ញើរ​ក្រោយ​ពី​ប​ញ្ច​ប់​វ​គ្គ​សិក្សា​វិល​ត្រ​ល​ប់ទៅ​អង្គ​ភាព​វិញ​ត្រូវ​យ​ក​ចំណេះ​ដឹង​ដែល បាន​រៀន​សូត្រ​ក​ន្ល​ង​ម​ក​ទៅ​បំពេញ​ការ​ងារ​នៅ​ក្នុង​អង្គ​ភាព​រៀង​ៗ​ខ្លួន​អោយ​បាន​ល្អ​និង​ត្រូវ​គ្រ​ប់​គ្រ​ង​​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ប្រ​ព័ន្ធ​អ៊ីន​ធើណែ​ត និង​អ៊ីន​ត្រា​ណែត​នៅ​ក្នុង​ទិស​ដៅអភិវ​ឌ្ឃ​ន៍ ជៀស​វាង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​នូវ ប​ច្ចេក​វិទ្យា​នេះ នៅ​ក្នុង​គោល​ដៅ​ឧក្រិដ្ឋ ឬ ក្នុង​គោល​ដៅ​ផ្សេងៗទៀត យ​ដែល​ផ្ទុ​និង សិល​ធ​ម៏ ប្រ​ពៃណី និង​ទំនៀម​ទ​ម្លាប់​ដ៏ល្អ​ប្រ​ពៃ រ​ប​ស់​ក​ង​យោ​ធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ។

            ប​ន្ទាប់ម​កឯកឧត្ត​ម​បាន​ប្រ​កាស​បិទ​វ​គ្គ​បំប៉ន​អ៊ីន​ធើ​ណែត​និង​អ៊ីន​ត្រា​ណែត​ជំនាន់ទី២​ចាប់ពី​ពេល​នេះត​ទៅ ។

            ក​ម្ម​វិធីទំាង​មូល​ត្រូវ​បាន​ប​ញ្ច​ប់​ក្រោយ​ពេល​គ​ណះអធិប​តី​បាន​ប្រ​គ​ល់​លិខិត​ប​ញ្ចាក់ការ​សិក្សា ជូន​ដ​ល់​សិក្ខា​កាម​ទំាង​អស់ ៕

រូបថត home_nav