ព័ត៌មាន
By Samnang. 23 Jan, 2017​
នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី២៣ ខែ ម​ក​រា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង:១០.០០នាទី នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ ជាតិបាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំរាយ​ការ​ណ៍ស្តីអំពីការ បូក​ស​រុប ត្រៀម​ល​ក្ខ​ណៈ បែង​ចែក​ភារ​កិច្ច ក​ម្ម​វិធី និង​ដាក់ផែន​ការអនុវ​ត្ត​ន៍លើក​ចុង​ក្រោយ​ដ​ល់ក្រុម​ការ​ងារ​រ​ប​ស់ នាយ​ក​ដ្ឋាន ស​ម្រាប់ត្រៀម​ធ្វើម្ចាស់ផ្ទះកិច្ច​ប្រ​ជុំលើក​ទី១នៃ ក​ម្ម​វិធីស​ម​យុទ្ធ(កិច្ច​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​តំប​ន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិច )

នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី២៣ ខែ ម​ក​រា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង:១០.០០នាទី នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ ជាតិបាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំរាយ​ការ​ណ៍ស្តីអំពីការ បូក​ស​រុប ត្រៀម​ល​ក្ខ​ណៈ បែង​ចែក​ភារ​កិច្ច ក​ម្ម​វិធី និង​ដាក់ផែន​ការអនុវ​ត្ត​ន៍លើក​ចុង​ក្រោយ​ដ​ល់ក្រុម​ការ​ងារ​រ​ប​ស់ នាយ​ក​ដ្ឋាន ស​ម្រាប់ត្រៀម​ធ្វើម្ចាស់ផ្ទះកិច្ច​ប្រ​ជុំលើក​ទី១នៃ ក​ម្ម​វិធីស​ម​យុទ្ធ(កិច្ច​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​តំប​ន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិច ) ឆ្នាំ២០១៧នាទី ក្រុង​សៀម​រាប ដែល​ចាប់ផ្តើម​កាប​រិឆ្ឆេទ : ពី ថ្ងៃទី៣០ខែម​ក​រាឆ្នាំ២០១៧ដ​ល់ថ្ងៃទី០៣ខែកុម្ភះឆ្នាំ២០១៧។

ក្រោមអធិប​តីភាព​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ពីសំណាក់  ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៏ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង ជា នាយ​ក ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ។

By Samnang. 11 Jan, 2017​
នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី១០ ខែ ម​ក​រា ឆ្នាំ២០១៧ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ ជាតិបាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំស្តីអំពីការ ត្រៀម​ល​ក្ខ​ណៈ បែង​ចែក​ភារ​កិច្ច និង​ដាក់ផែន​ការអនុវ​ត្ត​ន៍ប​ន្ត​ស​ម្រាប់ត្រៀម​ធ្វើម្ចាស់ផ្ទះកិច្ច​ប្រ​ជុំ លើក​ទី១នៃ ក​ម្ម​វិធីស​ម​យុទ្ធ (កិច្ច​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​តំប​ន់អាសុីប៉ាសុីហ្វិច​ឆ្នាំ២០១៧នាទី ក្រុង​សៀម​រាប ដែល​ចាប់ផ្តើម​កាប​រិឆ្ឆេទ : ពី ថ្ងៃទី៣០ខែម​ក​រាឆ្នាំ២០១៧ដ​ល់ ថ្ងៃទី០៤ខែកុម្ភះឆ្នាំ២០១៧

នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី១០ ខែ ម​ក​រា ឆ្នាំ២០១៧ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ ជាតិបាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំស្តីអំពីការ ត្រៀម​ល​ក្ខ​ណៈ បែង​ចែក​ភារ​កិច្ច និង​ដាក់ផែន​ការអនុវ​ត្ត​ន៍ប​ន្ត​ស​ម្រាប់ត្រៀម​ធ្វើម្ចាស់ផ្ទះកិច្ច​ប្រ​ជុំ លើក​ទី១នៃ ក​ម្ម​វិធីស​ម​យុទ្ធ (កិច្ច​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​តំប​ន់អាសុីប៉ាសុីហ្វិច​ឆ្នាំ២០១៧នាទី ក្រុង​សៀម​រាប ដែល​ចាប់ផ្តើម​កាប​រិឆ្ឆេទ : ពី ថ្ងៃទី៣០ខែម​ក​រាឆ្នាំ២០១៧ដ​ល់ ថ្ងៃទី០៤ខែកុម្ភះឆ្នាំ២០១៧។ ក្រោមអធិប​តីភាព ឯឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ កុស​ល សុវ​ណ្ណ​វិសាល នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។

By Samnang. 04 Nov, 2016​
នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី០៤ ខែ១១ ឆ្នាំ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំក្រុម​ការ​ងារ​ប​ណ្តុំទិន្ន​ន័យ​រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន ស្តីអំពី ការ​ប​ង្ហាញ​ទ​ម្រ​ង់ប​ញ្ចូល​ព័ត៌មាន គ្រ​ប់គ្រ​ង​ទិន្ន​ន័យ​ស​ម្រាប់ផ្នែក​បុគ្គ​លិក​រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ

នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី០៤ ខែ១១ ឆ្នាំ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំក្រុម​ការ​ងារ​ប​ណ្តុំទិន្ន​ន័យ​រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន ស្តីអំពី ការ​ប​ង្ហាញ​ទ​ម្រ​ង់ប​ញ្ចូល​ព័ត៌មាន គ្រ​ប់គ្រ​ង​ទិន្ន​ន័យ​ស​ម្រាប់ផ្នែក​បុគ្គ​លិក​រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ។ 

ក្រោមអធិប​តីភាព ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ កុស​ល សុវ​ណ្ណ​វិសាល នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។ នៅក្មុងឱកាស​នោះ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ កុស​ល សុវ​ណ្ណ​វិសាល  នាយ​ក​រ​ង នាយ​យ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថា: យើង​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​ធ្វើអោយ​បាន​រួច​រាល់ការ​ប​ណ្តុំទិន្ន​ន័យ​រ​ប​ស់ផ្នែក​គ្រ​ប់គ្រ​ង​បុគ្គ​លិក​ប​ញ្ចូល​ក្នុង​ទ​ម្រ​ង់ប​ណ្តុំនិង​គ្រ​ប់គ្រ​ង​ទិន្ន​ន័យ​រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ហើយ​យើង​និង​ប​ន្ត​ធ្វើនូវ​ការ​ងារ​សំខាន់ៗជាច្រើន​ទៀត​រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន​ដែល​កំពុង​រ​ង់ចាំយើងអនុវ​ត្ត​ន៍នៅក្នុង​ពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​និងអនាគ​ត។

By Samnang. 31 Oct, 2016​
នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទ​ទោ ហឿង គុជ​ច័ន្ទ​តារា នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ចូល​រួម​ជាអធិប​តីភាព​ក្នុងអង្គ​ប្រ​ជុំ៣ការិយាល័យ​ចំណុះនាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ រួម​មាន​ការិយាល័យ:ប​ច្ចេក​ទេស.ប៉ុស្តិក​ណ្តាល និង​ហ្រ្វេក​ង់

នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទ​ទោ ហឿង គុជ​ច័ន្ទ​តារា នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ចូល​រួម​ជាអធិប​តីភាព​ក្នុងអង្គ​ប្រ​ជុំ៣ការិយាល័យ​ចំណុះនាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ រួម​មាន​ការិយាល័យ:ប​ច្ចេក​ទេស.ប៉ុស្តិក​ណ្តាល និង​ហ្រ្វេក​ង់ ។ ខ្លឹម​សារ​ស្តីអំពី រ​បាយ​ការ​ណ៍ ការអនុវ​ត្ត​ន៍ការ​ងារ​រ​ប​ស់៣ការិយាល័យ​និង​ដាក់ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត​ន៍ប​ន្ត។

ប​ន្ទាប់ពីអស់លោក​នៅក្នុង​ការិយាល័យ​ទាំង៣មាន​យោប​ល់និង​សុំណុំព​រ​នូវ​ប​ញ្ហាមួយ​ចំនួន​រួច​ម​ក ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ ហឿង គុជ​ច័ន្ទ​តារា នាយ​ក​រ​ង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​មាន​យោប​ល់បូក​ស​រុប​និង​ដាក់ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត​ន៍ ប​ន្ត​ដ​ល់ការិយាល័យ​ទាំង៣ដែល​ចំណុះអោយ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។

By Samnang. 18 Oct, 2016​
នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំដ​ក​ពិសោធ​ន៍ ការ​ងារ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​វ​គ្គ​បំប៉ន​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ជំនាន់ទី១២ និង វ​គ្គ​បំប៉នអុីន​ធើណែត អុីន​ត្រាណែត ប​ណ្តាញ​ស​ង្គ​ម​និង​ស​ន្តិសុខ Cyber ជំនាន់ទី៦ឆ្នាំ២០១៦។ ក្រោមអធិប​តីភាព ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ បេង សុត្ថារិទ្ធ នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ តំណាង ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស​និង ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​

នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំដ​ក​ពិសោធ​ន៍ ការ​ងារ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​វ​គ្គ​បំប៉ន​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ជំនាន់ទី១២ និង វ​គ្គ​បំប៉នអុីន​ធើណែត អុីន​ត្រាណែត ប​ណ្តាញ​ស​ង្គ​ម​និង​ស​ន្តិសុខ Cyber ជំនាន់ទី៦ឆ្នាំ២០១៦។

ក្រោមអធិប​តីភាព ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ បេង សុត្ថារិទ្ធ នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ តំណាង ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស​និង ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។

រូបថត home_nav