ព័ត៌មាន
By Samnang. 22 Jul, 2016​
នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី២២ ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំជាមួយអស់លោក​ជានាយ​ការិយាល័យ ប​ញ្ជូន​សារអង្គ​ភាព មួយ​ចំនួន​ក្នុង​ក​ង​យោធិព​ល​ខេម​រៈភូមិន្ទ ដែរ​ជាខ្សែរ​យៈប​ណ្តោយ​រ​ប​ស់ជំនាញ ប​ញ្ជូន​សារ​រួម​មានៈ យោធ​ភូមិភាគ​ទាំង៦. ក​ង​ព​ល​ធំអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ២និង​លេខ៣. ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារអគ្គ​ប​ញ្ជាការ. ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក. ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​និង​ក​ង​ទ័ព​ជើងអាកាស

នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី២២ ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំជាមួយអស់លោក​ជានាយ​ការិយាល័យ ប​ញ្ជូន​សារអង្គ​ភាព មួយ​ចំនួន​ក្នុង ក​ង​យោធិព​ល​ខេម​រៈភូមិន្ទ ដែរ​ជាខ្សែរ​យៈប​ណ្តោយ​រ​ប​ស់ជំនាញ ប​ញ្ជូន​សារ​រួម​មានៈ  យោធ​ភូមិភាគ​ទាំង៦. ក​ង​ព​ល​ធំអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ២និង​លេខ៣. ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារអគ្គ​ប​ញ្ជាការ. ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក. ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​និង​ក​ង​ទ័ព​ជើងអាកាស។ ក្រោមអធិប​តីភាព​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ពីសំណាក់ ឯឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។ប​ន្ទាប់ពី ឯកឧត្ត​ម អស់លោក​តំណាងអោយអង្គ​ភាព​និមួយៗមាន​យោប​ល់រាយ​ការ​ណ៍ស្តីអំពីស្ថាន​ភាព​រ​ប​ស់អង្គ​ភាព​ខ្លួន​រួច​ម​ក ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ងអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍នៅក្នុងឱកាស​នោះថា  ចាប់ពីពេល​នេះត​ទៅយើង​ត្រូវ​ជួប​ជុំគ្នា១ឆ​មាស​ម្ត​ង​ដើម្បីអោយ​បាន​ជិត​ស្និទ​និង​គ្នាហើយ​នាយ​ក​ដ្ឋានអាច​ក្តាប់បាន​នូវ​ស្ថាន​ភាព និង​ត​ម្រូវ​ការ​ជាក់ស្ដែង​រ​ប​ស់អង្គ​ភាព​និមួយៗ។គ្រ​ប់ប​ណ្តាក​ងឯក​ភាព​ត្រូវ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់គ្រ​ប់គ្រ​ង​ថែរ​ក្សា ការ​ពារ ព​ង្រឹង​និងអភិវ​ឌ្ឍ​វ​ត្ត​ន៍អោយ​បាន​ល្អនូវ​ម​ធ្យោបាយ​ធានាទាក់ទ​ង​ទាំង៤រ​ប​ស់យើង​ព្រោះវាមាន​សារ​សំខាន់ណាស់ហើយ​វាក៏ជាភារ​កិច្ច​ស្នូល​រ​ប​ស់ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​យើង​ដែរ។គ្រ​ប់អង្គ​ទ័ព​នៅពេល​ប្រ​យុទ្ធ ឫ ក្នុង​ពេល​បេស​ក​ក​ម្ម​ផ្សេងៗ បើគ្មាន​ការ​ចូល​រួម​ពីជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ទេនោះការ​ប្រ​យុទ្ធ​និង​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ប​ស់ខ្លួន​ប្រាក​ដ​ជាពំុទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​ទ្បើយ។ហេតុដូច្នេះគ្រ​ប់ប​ណ្តាអង្គ​ភាព​ត្រូវ​ធ្វើ(ប្ល​ង់មេយូរអង្វែង)សេច​ក្តីត្រូវ​ការ​ជាក់ស្តែង​ប​ម្រើអោយ​ម​ធ្យោបាយ​ធានាទាក់ទ​ង​ទាំង៤ រាយ​ការ​ណ៍ម​ក​នាយ​ក​ដ្ឋាន ដើម្បីរៀប​ចំបំពាក់ទៅតាម​ស្ថាន​ភាព​ជាក់ស្តែង។ចំពោះក្រ​ប​ខ័ណ្ឌ​ចាត់តាំង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ពិនិត្យ​ឃើញ​ថានៅអង្គ​ភាព​ខាង​ក្រោម​មាន​ការ​ខ្វះក​ម្លាំង​ច្រើន​ណាស់ ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ក​ម្ព​ង់តែរៀប​ចំហើយ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​និង​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែងអោយអស់ពីស​ម​ត្ត​ភាព​ដើម្បីរៀប​ចំបំពេញ​ប​ន្ថែម​ទៅតាម​ស្ថាន​ភាព​ជាក់ស្ដែង។មុន​ប​ញ្ច​ប់ក​ម្ម​វិធី ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជានាយ​ក​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ប្រ​គ​ល់អំណោយ​ដ​ល់ភូមិភាគ​ទាំង៦និង ក​ង​ព​លអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ២និង​លេខ៣ ក្នុង​មួយអង្គ​ភាព​ទ​ទួល​បានៈ_ម៉ាសុីន​កុំព្យូទ័រ ១កំប្លេ_ម៉ាសុីន​ព្រីន​ធ័រ ១គ្រឿង

By Samnang. 20 Jul, 2016​
ព្រឹក​ថ្ងៃទី ២០ ខែ ក​ក្ត​ដា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលាម៉ោង ៩:០០នាទី ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន សំភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បានអញ្ជើញ​ជាគ​ណៈអធិប​តី ក្នុង​ក​ម្ម​វិធី ប​ញ្ជុះប​ឋ​ម​សិលា ក​សាងអគារ ប​ញ្ជូន​សារ អគ្គ​ប​ញ្ជាការ ដែល​ជាជំនួយ​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម

ព្រឹក​ថ្ងៃទី ២០ ខែ ក​ក្ត​ដា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលាម៉ោង ៩:០០នាទី ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន សំភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បានអញ្ជើញ​ជាគ​ណៈអធិប​តី ក្នុង​ក​ម្ម​វិធី ប​ញ្ជុះប​ឋ​ម​សិលា ក​សាងអគារ ប​ញ្ជូន​សារ អគ្គ​ប​ញ្ជាការ ដែល​ជាជំនួយ​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម។ 

By Samnang. 18 Jul, 2016​
នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី១៨ ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំពិធីផ្ទេរ​ប្រ​គ​ល់ ផ្លាស់ប្តូរ​មុខ​តំណែង នាយ​ការិយាល័យ​ប​ញ្ជូន​សារ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ លោក​វ​រ​សេនីយ៍ឯក ប៊ុន សាន្ត នាយ​ការិយាល័យ​ចាស់ ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ប្តូរ​ទៅ នាយ​ក​រ​ង ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន និង ជួស​ជុល​ប​ញ្ជួន​សារ លោក​វ​រ​សេនីយ៍ឯក ភោគ ដែន ជានាយ​ការិយាល័យ​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រោមអធិប​តីភាព ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ សោម ណារិន នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ

នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី១៨ ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ២០១៦នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំពិធីផ្ទេរ​ប្រ​គ​ល់ ផ្លាស់ប្តូរ​មុខ​តំណែង នាយ​ការិយាល័យ​ប​ញ្ជូន​សារ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ  លោក​វ​រ​សេនីយ៍ឯក ប៊ុន សាន្ត នាយ​ការិយាល័យ​ចាស់ ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ប្តូរ​ទៅ នាយ​ក​រ​ង ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន និង ជួស​ជុល​ប​ញ្ជួន​សារ លោក​វ​រ​សេនីយ៍ឯក ភោគ ដែន ជានាយ​ការិយាល័យ​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រោមអធិប​តីភាព ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ សោម ណារិន នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ។ 

By Samnang. 15 Jul, 2016​
នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី១៥ ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំក្រុម​ការ​ងារ​ប​ណ្តុំ ទិន្ន​ន័យ​រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន​ក្រោម​ការ​ដឹក​នាំប្រ​ជុំដោយ លោក វ​រ​សេនីយ៍ទោ ផ​ន ឫទ្ធីស​ក្តិ នាយ​ការិយាល័យ​ស​ន្តិសុខCyber នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ

នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី១៥ ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំក្រុម​ការ​ងារ​ប​ណ្តុំ ទិន្ន​ន័យ​រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន​ក្រោម​ការ​ដឹក​នាំប្រ​ជុំដោយ លោក វ​រ​សេនីយ៍ទោ ផ​ន   ឫទ្ធីស​ក្តិ នាយ​ការិយាល័យ​ស​ន្តិសុខCyber នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។ 

លោក​វ​រ​សេនីយ៍ទោ ផ​ន ឫទ្ធីស​ក្តិ បានអោយ​ដឹង​ថាៈ ដោយ​មាន​ការ​ដឹក​នាំច​ង្អុល​ប​ង្ហាញ​ពីសំណាក់ ឯឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស​និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ឃើញ​ថាជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ រ​ប​ស់យើង​មាន​ការ​រីក​ចំរើន​គួរ​ក​ត់សំគាល់ពីមុន​ម​ធ្យោបាយ​ធានាទាក់ទ​ង​រ​ប​ស់ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​យើង​មាន៣ម​ធ្យោបាយ​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ដោយ​មាន​ការ​រីក​ចំរើន​លើវិស័យ​ប​ច្ចេក​វិទ្យានៅលើពិភ​ព​លោក ថ្នាក់ដឹក​នាំ នាយ​ក​ដ្ឋាន បាន​ខិត​ខំយ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ប​ង្កើត​និង​ព​ង្រីក​ប​ន្ថែម​នូវ​ម​ធ្យោបាយ ធានាទាក់ទ​ង១ទៀត​គឺប​ញ្ជូន​សារ អេទ្បិច​ត្រូនិច។ ប​ច្ចុប្ប​ន្ន ម​ធ្យោបាយ​ធានាទាក់ទ​ង​រ​ប​ស់ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​នៅតាម​ប​ណ្តាអង្គ​ភាព​ក្នុង ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ  មាន៤ម​ធ្យោបាយ គឺ១វិទ្យុអគ្គីស​នី២វិទ្យុទូរ​ស័ព្ទ៣ប្រៃស​ណីយ៍ក​ង​ទ័ព៤សារអេទ្បិច​ត្រូនិច(អីុន​ធើណែត​និង អីុន​ត្រាណៃត)។ពេល​នេះនាយ​ក​ដ្ឋាន បាន​ប​ង្កើត​ក្រុម​ការ​ងារ​ប​ណ្តុំទិន្ន​ន័យ រ​ប​ស់យើង​នេះហើយ​ក្រុម​ការ​ងារ និង​រៀប​ចំក​ម្ម​វិធីប​ណ្តុំទិន្ន​ន័យ​រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន។ នៅពេល​ខាង​មុខ​ប​ន្ទាប់ពីប​ណ្តុំទិន្ន​ន័យ​រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន បាន​រួច​រាល់ក្រុម​ការ​ងារ និង​ប​ន្ត​រ​រៀប​ចំក​ម្ម​វិធី ប​ណ្តុំទិន្ន​ន័យ​រ​ប​ស់ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​នៅក្នុង ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ  ប​ន្ត​រ​ទៀត។


By Samnang. 06 Jul, 2016​
ព្រឹក​ថ្ងៃទី ០៦ ខែ ក​ក្ត​ដា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន សំភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បានអញ្ជើញ​ចូល​រួម​កិច្ច​ប្រ​ជុំ ទ្វេភាគីលើក​ទី៧ ស្តីពីការ​ស​ម្រ​ប​ស​ម្រួល​ការ​ប្រើប្រាស់ហ្វ្រេក​ង់ស៍តាម​ប​ណ្តោយ​ព្រំុដែន ក​ម្ពុជា-វៀត​ណាម

ព្រឹក​ថ្ងៃទី ០៦ ខែ ក​ក្ត​ដា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន សំភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បានអញ្ជើញ​ចូល​រួម​កិច្ច​ប្រ​ជុំ ទ្វេភាគីលើក​ទី៧ ស្តីពីការ​ស​ម្រ​ប​ស​ម្រួល​ការ​ប្រើប្រាស់ហ្វ្រេក​ង់ស៍តាម​ប​ណ្តោយ​ព្រំុដែន ក​ម្ពុជា-វៀត​ណាម។

The 7th Bilateral Meeting on Frequency Management @ Cross-Border Frequency Coordination Meeting Between Cambodia-Vietnam. 


រូបថត home_nav