ព័ត៌មាន
By Samnang. 15 Jul, 2016​
នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី១៥ ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំក្រុម​ការ​ងារ​ប​ណ្តុំ ទិន្ន​ន័យ​រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន​ក្រោម​ការ​ដឹក​នាំប្រ​ជុំដោយ លោក វ​រ​សេនីយ៍ទោ ផ​ន ឫទ្ធីស​ក្តិ នាយ​ការិយាល័យ​ស​ន្តិសុខCyber នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ

នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី១៥ ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំក្រុម​ការ​ងារ​ប​ណ្តុំ ទិន្ន​ន័យ​រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន​ក្រោម​ការ​ដឹក​នាំប្រ​ជុំដោយ លោក វ​រ​សេនីយ៍ទោ ផ​ន   ឫទ្ធីស​ក្តិ នាយ​ការិយាល័យ​ស​ន្តិសុខCyber នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។ 

លោក​វ​រ​សេនីយ៍ទោ ផ​ន ឫទ្ធីស​ក្តិ បានអោយ​ដឹង​ថាៈ ដោយ​មាន​ការ​ដឹក​នាំច​ង្អុល​ប​ង្ហាញ​ពីសំណាក់ ឯឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស​និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ឃើញ​ថាជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ រ​ប​ស់យើង​មាន​ការ​រីក​ចំរើន​គួរ​ក​ត់សំគាល់ពីមុន​ម​ធ្យោបាយ​ធានាទាក់ទ​ង​រ​ប​ស់ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​យើង​មាន៣ម​ធ្យោបាយ​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ដោយ​មាន​ការ​រីក​ចំរើន​លើវិស័យ​ប​ច្ចេក​វិទ្យានៅលើពិភ​ព​លោក ថ្នាក់ដឹក​នាំ នាយ​ក​ដ្ឋាន បាន​ខិត​ខំយ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ប​ង្កើត​និង​ព​ង្រីក​ប​ន្ថែម​នូវ​ម​ធ្យោបាយ ធានាទាក់ទ​ង១ទៀត​គឺប​ញ្ជូន​សារ អេទ្បិច​ត្រូនិច។ ប​ច្ចុប្ប​ន្ន ម​ធ្យោបាយ​ធានាទាក់ទ​ង​រ​ប​ស់ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​នៅតាម​ប​ណ្តាអង្គ​ភាព​ក្នុង ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ  មាន៤ម​ធ្យោបាយ គឺ១វិទ្យុអគ្គីស​នី២វិទ្យុទូរ​ស័ព្ទ៣ប្រៃស​ណីយ៍ក​ង​ទ័ព៤សារអេទ្បិច​ត្រូនិច(អីុន​ធើណែត​និង អីុន​ត្រាណៃត)។ពេល​នេះនាយ​ក​ដ្ឋាន បាន​ប​ង្កើត​ក្រុម​ការ​ងារ​ប​ណ្តុំទិន្ន​ន័យ រ​ប​ស់យើង​នេះហើយ​ក្រុម​ការ​ងារ និង​រៀប​ចំក​ម្ម​វិធីប​ណ្តុំទិន្ន​ន័យ​រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន។ នៅពេល​ខាង​មុខ​ប​ន្ទាប់ពីប​ណ្តុំទិន្ន​ន័យ​រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន បាន​រួច​រាល់ក្រុម​ការ​ងារ និង​ប​ន្ត​រ​រៀប​ចំក​ម្ម​វិធី ប​ណ្តុំទិន្ន​ន័យ​រ​ប​ស់ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​នៅក្នុង ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ  ប​ន្ត​រ​ទៀត។


By Samnang. 06 Jul, 2016​
ព្រឹក​ថ្ងៃទី ០៦ ខែ ក​ក្ត​ដា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន សំភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បានអញ្ជើញ​ចូល​រួម​កិច្ច​ប្រ​ជុំ ទ្វេភាគីលើក​ទី៧ ស្តីពីការ​ស​ម្រ​ប​ស​ម្រួល​ការ​ប្រើប្រាស់ហ្វ្រេក​ង់ស៍តាម​ប​ណ្តោយ​ព្រំុដែន ក​ម្ពុជា-វៀត​ណាម

ព្រឹក​ថ្ងៃទី ០៦ ខែ ក​ក្ត​ដា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន សំភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បានអញ្ជើញ​ចូល​រួម​កិច្ច​ប្រ​ជុំ ទ្វេភាគីលើក​ទី៧ ស្តីពីការ​ស​ម្រ​ប​ស​ម្រួល​ការ​ប្រើប្រាស់ហ្វ្រេក​ង់ស៍តាម​ប​ណ្តោយ​ព្រំុដែន ក​ម្ពុជា-វៀត​ណាម។

The 7th Bilateral Meeting on Frequency Management @ Cross-Border Frequency Coordination Meeting Between Cambodia-Vietnam. 


By Samnang. 04 Jul, 2016​
រ​សៀល​ថ្ងៃទី ០៤ ខែ ក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលាម៉ោង ២:៣០នាទី នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំក្រុម​ការ​ងារ​ធានា ហ្វឹក​ហ្វឺន រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ស​ម្រាប់ប​ម្រើ អោយ​វ​គ្គ​បំប៉ន​ជំនាញ ប​ញ្ជូន​សារ ជំនាន់ទី១២ ក្រោមអធិប​តីភាព​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ពីសំណាក់ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន សំភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។

រ​សៀល​ថ្ងៃទី ០៤ ខែ ក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលាម៉ោង ២:៣០នាទី នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំក្រុម​ការ​ងារ​ធានា ហ្វឹក​ហ្វឺន រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ស​ម្រាប់ប​ម្រើ អោយ​វ​គ្គ​បំប៉ន​ជំនាញ ប​ញ្ជូន​សារ ជំនាន់ទី១២ ក្រោមអធិប​តីភាព ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ពីសំណាក់ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន សំភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។ 

By Samnang. 01 Jul, 2016​
នៅល្ងាច ថ្ងៃទី០១ ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំពិសេស​ស្តីអំពី សេច​ក្តីត​ម្រូវ​ការ ចាំបាច់ចំពោះឧប​ក​រ​ណ៏ និង សំភារៈ ប្រើប្រាស់ រ​ប​ស់គ្រូប​ង្រៀន សំរាប​ប​ម្រើអោយ់វ​គ្គ​សិក្សា ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រោមអធិប​តីភាព​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ពីសំណាក់ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនិយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ

        នៅល្ងាច ថ្ងៃទី០១ ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ  បាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំពិសេស​ស្តីអំពី សេច​ក្តីត​ម្រូវ​ការ ចាំបាច់ចំពោះឧប​ក​រ​ណ៏ និង សំភារៈ ប្រើប្រាស់  រ​ប​ស់គ្រូប​ង្រៀន សំរាប​ប​ម្រើអោយ់វ​គ្គ​សិក្សា ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រោមអធិប​តីភាព​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ពីសំណាក់ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនិយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ។ 

         ប​ន្ទាប់ពី់អស់លោក​ដែល​ជាគ្រូប​ង្រៀន បាន​មាន​យោប​ល់លើក​ទ្បើង​នូវ គ​ម្រោង​សេច​ក្តី ត្រូវ​ការ​រាល់ប​ណ្តាលឧប​ក​រ​ណ៍ និង ស​ម្ភារៈ ដែរ​ពាក់ព័ន្ន​នៅក្នុង ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន និង​ប​ង្ហាត់ប​ង្រៀន​មុខ​វិជ្ជាន​មួយៗរួច​ម​ក ៕  ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនិយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ប្រ​គ​ល់ភារ​កិច្ចអោយ ការិយាល័យ​ហ្វឹក​ហ្វឺន នាយ​ក​ដ្ឋាន​ត្រួត​ពិនិត្យ​និង​ធ្វើ គ​ម្រោង​សេច​ក្តីត្រូវ​ការ​ប​ណ្តាឧប​ក​រ​ណ៍ និង ស​ម្ភារៈជាក់ស្តែងអោយ​បាន​ស​ម​ស្រ​ប​ទៅតាម​មុខ​វិជ្ជានិមួយៗដែល​ត្រូវ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ទ​ទួល​បាន​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ល្អនិង​មាន​គុណ​ភាព ៕

By Samnang. 01 Jul, 2016​
នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី០១ ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំស្តីអំពីការ​ប​ង្កើត​ក្រុម​ការ​ងារ​រៀប​ចំប​ង្កើត​ប្រ​ព័ន្ធ​ប​ណ្តុំទិន្ន​ន័យ(Database systems)) ក្រោមអធិប​តីភាព​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ពីសំណាក់ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនិយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស ​និង​ ជានាយ​ក​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ

នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី០១ ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ  បាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំស្តីអំពីការ​ប​ង្កើត​ក្រុម​ការ​ងារ​រៀប​ចំប​ង្កើត​ប្រ​ព័ន្ធ​ប​ណ្តុំទិន្ន​ន័យ (Database systems)) ក្រោមអធិប​តីភាព​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ពីសំណាក់ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនិយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស​ និង ​ជានាយ​ក​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ  ។

រូបថត home_nav