ព័ត៌មាន
ពីធីប្រ​កាស​មុខ​តំណែង​ផ្ទេរ​ភារ​កិច្ច​និង​បំពាក់ឋាន​ន្ត​រ​ស័ក្តិឆ្នាំ ២០១៤

នៅថ្ងៃទី១៣ខែមិនាឆ្នាំ​២០១៤នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​រៀប​ចំពីធីប្រ​កាស​មុខ​តំណែង​ផ្ទេរ​ភារ​កិច្ច​និង​បំពាក់ឋាន​ន្ត​រ​ស័ក្តិជូន​នាយ​ក​ទាហាន​ក្រោមអធិប​តីដ៏ ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សូង​ការ​ពារ​ជាតិ។

ប​ន្ទាប់ពីលោក​វ​រ​សេនីយ៏ឯក ទេព រិទ្ធី គោរ​ព​រាយ​ការ​ណ៏ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជា នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​រួច​ម​ក។

លោក វ​រ​សេនីយ៍ឯក សាយ សំណាង បាន​ឡើងអានអនុក្រិត្យ​រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​តែង​តាំង

ថ្នាក់វ​រ​សេនីយ៍ឯក ចំនួន ១៦​នាក់ ប្រ​កាស​រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិតែង​តាំង​ថ្នាក់

វ​រ​សេនីយ៍ទោចំនូន ១​ នាក់ និង​សេច​ក្តីប្រ​កាស​ផ្ទេរ​ភារ​កិច្ច​ចំនួន ៤ នាក់​។

          ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សូង​ការ​ពារ

ជាតិ បាន​ផ្ត​ល់កិត្តិយ​ស​បំពាក់ឋាន​ន្ត​រ​ស័ក្តិនិង​ប្រ​គ​ល់អនុក្រិត្យ តែង​តាំង​ឋាន​ន្ត​រ​ស​ក្តិជូន​នាយ

ទាហាន​ដែល​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ថ្មីទំាង ១៧ រូប ប​ន្ទាប់ម​ក ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ បេង សុត្ថារិទ្ធ នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ផ្ត​ល់កិត្តិយ​ស​ប្រ​គ​ល់សេច​ក្តី

ប្រ​កាស​ផ្ទេរ​ភារ​កិច្ច​ជូន​នាយ​ទាហាន​ក្នុង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ចំនូន ៤ រូប ។

          ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ

ជាតិបាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ផ្តាំផ្ញើរ​ដ​ល់នាយ​ទាហាន​ដែល​ត្រូវ​បាន​តំលើង​ឋាន​ន្ត​រ​ស័ក្តិនិង​ប្រ​គ​ល់

ភារ​កិច្ច​ថ្មីទំាងអស់ថា

          យើង​ត្រូវ​កំណ​ត់អោយ​បាន​ច្បាស់លាស់អំពីស​តិអារ​ម្ម​ណ៍ន​យោបាយ ព្រោះថាយើង

ជាក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ត្រូវ​គោរ​ព​ទៅតាម​វិន័យ​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព គោរ​ព​ប​ទ​ប​ញ្ជាថ្នាក់លើ គោរ​ព​ពេល​វេលាធ្វើការ​ងារ ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែងអនុវ​ត្ត​ន៍អោយ​បាន​សំរេច​នូវ​ភារ​កិច្ច​ដែល​បាន​ទ​ទួល។

          ត្រូវអនុវ​ត្ត​ន៍អោយ​បាន​ល្អតាមអនុសាស​ន៍ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់រ​ប​ស់ស​ម្តេច អគ្គ​ម​ហាសេនាធិប

តីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាអោយ​គ្រ​ប់ប្រ​ភេទ​ទ័ព​ជំនាញ

ទំាងអស់ត្រូវ​ខិត​ខំលើក​កំព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​រ​ប​ស់ខ្លួន អោយ​បាន​ខ្លាំង​ក្លា និង​កាន់តែសុជំរៅ

ប​ន្ថែម​ទៀត សំដៅព​ង្រឹង​និង ព​ង្រីក​វិស័យ​ការ​ពារ​ជាតិ ។ ដូច្នេះនាយ​ទាហាន​ដែល​ត្រូវ​បាន

តែង​តាំង​តំលើង​ឋាន​ន្ត​រ​ស័ក្តិ ​និង​នាយ​ទាហាន​ទំាងអស់នៅក្នុង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​រ​ប​ស់

យើង​ត្រូវ​ប្រឹង​ប្រែង​ខិត​ខំរៀន​សូត្រ​ប​ន្ថែម​ទៀត​ដើម្បីប​ង្កើន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ផ្ទាល់ខ្លួនអោយ​បាន​ស​ម​ស្រ​ប​ទៅតាម​ការ​រីក​ចំរើន​លើវិស័យ​ប​ច្ចេក​វិទ្យាទំនើប​នាពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន ។

          យើង​ត្រូវ​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​ព​ង្រឹង​និង​ព​ង្រីក​នូវ​ម​ធ្យោបាយ​ធានាទាក់ទ​ង​ទំាង ៤ ដែល​ជា

ការ​ងារ​ស្នូល​រ​ប​ស់ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារអោយ​កាន់តែមាន​ប្រ​សិទ្ធិភាព​ខ្ព​ស់សំដៅបំរើធានាទាក់ទ​ង​ជូន​ប​ណ្តាអង្គ​ភាព​ក្នុង ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ប​ណ្តាស្ថាប័ន​រ​ដ្ឋ និង​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល ។

 

          ជាទីប​ញ្ច​ប់ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ាអគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជា នាយ​ក​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង

ការ​ពារ​ជាតិបាន​ជូន​ព​រ ដ​ល់នាយ​ទាហាន​ទំាងអស់ក្នុង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូសារ ក្នុង​ឆ្នាំថ្មីខាង​មុខ

ដែល​ជិត​ខិត​ម​ក​ដ​ល់នាពេល​ខាង​មុខ​នេះ អោយ​បាន​សុក្ខ​ភាព​ល្អប្រាជ្ញាឈ្លាស​វៃសំរេច​បាន

ល្អនូវ​ភារ​កិច្ច​រៀងៗខ្លួន ។

ត្រឡប់ក្រោយ
By Samnang. 01 Oct, 2014​ ការចែករំលែក