ព័ត៌មាន
ពិធីបិទ​វ​គ្គ​បំប៉ន​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ ជំនាន់ទី១០
អនុវ​ត្ត​ន៏តាម​ស​ច្ចាប័ន​លេខ ០០៤ផ.ក/២០១៤ចុះថ្ងៃទី២៧ខែកុម្ភះឆ្នាំ២០១៤ ស្តីអំពី​ផែន​ ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន បំប៉ន ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ ​ជំនាន់ទី ១០ រ​ប​ស់ គ​ណ​ក​ម្ម​ការ ដឹក​នាំការ​ងារ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល និង ហ្វឹក​ហ្វឺន ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ​ស​ម្រាប់ឆ្នាំ២០១៤។ នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែ ក​ក្ត​ដា ឆ្នាំ ២០១៤ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​រៀប​ចំពិធីបិទ​វ​គ្គ​បំប៉ន​ជំ នាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ជំនាន់ទី១០ក្រោមអធិប​តីភាព​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ពីសំណាក់ ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក​ផ​ន ណា រ៉ា  អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជា នាយ​ក​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ នៅម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ចូន​សារ។

 ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ សេង សំឃីត នាយ​ក​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ​បាន​រាយ​ការ​ណ៍បូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​បំប៉ន​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ជំនាន់ទី១០ ឆ្នាំ ២០១៤ នោះថាម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ​បាន​រួម​ចំណែក​យ៉ាង​ស​ក​ម្ម​ផ​ង​ដែរ​ក្នុង​ការ​បើក​វ​គ្គ​ហ្វឹហ្វឺន​បំប៉ន​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​បាន​ចំនួន ១០វ​គ្គ​រួច​ម​ក​ហើយ​ដែល​មាន​សិក្ខាកាម​ស​រុប​ចំនូន ៧៣០​នាក់ ថ្ងៃនេះម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន និង ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ​មាន​កិត្តិយ​ស​បាន​ប្រារ​ព្វ​ពិធីបិទ​វ​គ្គ ហ្វឹក​ហឺ្វ​ន​បំប៉ន​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ជំនាន់ទី១០ ឆ្នាំ ២០១៤ ដែល​មាន​ក​ម្ម​សិក្សាការីចំនួន ៥៦/៧៥នាក់ ជ្រើស​រើស​ម​ក​ពីប​ណ្តាអង្គ​ភាព ទូទំាង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ដែល​បាន​ត្រូវ​បំប៉ន​តាម​ក​ម្ម​វិធីសិក្សារ​យះពេល ៩០ថ្ងៃ។

ក្រោម​ការ​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភអស់ពីកំលាំង​កាយ​ចិត្ត និង​ប​ញ្ជាផ្ទាល់ ពីឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ​បាន​ដំណើរ​ការ​ដោយ​រ​លូន​ក្នុង​ការ​បើក​វ​គ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​បំប៉ន​ជំនាញ​ប​ញ្ចូន​សារ​ខាង​លើនេះ។ ចំពោះខ្លឹម​សារ​មេរៀន​នៃវ​គ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន បំប៉ន​ជំនាញ​ប​ញ្ចូន​សារ​ជំនាន់ទី១០ ឆ្នាំ ២០១៤​ ដែល​បាន​រៀន និង​ប្រ​ល​ង​ប​ញ្ច​ប់ នូវ​មុខ​វិជ្ជាដូច​ត​ទៅ :

១ មុខ​វិជ្ជាប្រៃស​ណីយ៏យោធា

          ចំនួន​សិក្ខាកាម ៥៦ នាក់ មាន​មុខ​ប្រ​ល​ង ៥៦​ នាក់

                                      និទ្ទេស

                          ល្អ ​     :                   ៨​ ​​      នាក់  = ១៤,២៨%

                          ប​ង្គួរ    :                   ២៥​     នាក់  = ៤៤,៦៤%

​​​                          ម​ធ្យ​ម :                   ២៣    នាក់  = ៤១,០៧%

២ មុខ​វិជ្ជា តារាង​ស​ន្ម​ត់ បំភ័ន្ធអក្ខ​រ:

          ចំនួន​សិក្ខាកាម ៥៦ នាក់ មាន​មុខ​ប្រ​ល​ង ៥៤​ នាក់ បាត់មុខ ២​ នាក់

                                      និទ្ទេស

                          ល្អ ​     :                   ១៨​ ​​    នាក់  = ៣៣,៣៣%

                          ប​ង្គួរ    :                   ១៦​     នាក់  = ២៩,៦២%

                           ម​ធ្យ​ម :                   ១០     នាក់  = ១៨,៥១%

 

៣ មុខ​វិជ្ជា ហ្រ្វេក​ង់

          ចំនួន​សិក្ខាកាម ៥៦ នាក់ មាន​មុខ​ប្រ​ល​ង ៥៤​ នាក់ បាត់មុខ ២​ នាក់

                                      និទ្ទេស

                          ល្អ ​     :                   ២០​ ​​    នាក់  = ៣៧,០៣%

                          ប​ង្គួរ    :                   ២០​     នាក់  = ៣៧,០៣%

                           ម​ធ្យ​ម :                   ១៤     នាក់  = ២៥,៩២%

 

៤ មុខ​វិជ្ជា និយាម​ការ

          ចំនួន​សិក្ខាកាម ៥៦ នាក់ មាន​មុខ​ប្រ​ល​ង ៥៤​ នាក់ បាត់មុខ ២​ នាក់

                                      និទ្ទេស

                          ល្អ ​     :                   ១៣​ ​​   នាក់  = ២៤,០៧%

                          ប​ង្គួរ    :                   ៣១    នាក់  = ៥៧,៤០%

                          ម​ធ្យ​ម :                   ១០     នាក់  = ១៨,៥១%

៥ មុខ​វិជ្ជា វាស់វែង

          ចំនួន​សិក្ខាកាម ៥៦ នាក់ មាន​មុខ​ប្រ​ល​ង ៥៣​ នាក់ បាត់មុខ ៣​ នាក់

                                      និទ្ទេស

                          ល្អ ​     :                   ១៣​ ​​   នាក់  = ២៤,៥២%

                           ប​ង្គួរ    :                   ៣១    នាក់  = ៥៦,៦០%

                           ម​ធ្យ​ម :                   ១០     នាក់  = ១៨,៨៦%

៦ មុខ​វិជ្ជា មាត្រ​ដ្ឋាន​ផែន​ទី

          ចំនួន​សិក្ខាកាម ៥៦ នាក់ មាន​មុខ​ប្រ​ល​ង ៥៣​ នាក់ បាត់មុខ ៣​ នាក់

                                      និទ្ទេស

                          ល្អ ​     :                   ១៦​ ​​    នាក់  = ៣០,១៨%

                          ប​ង្គួរ    :                   ២៧    នាក់  = ៥០,៩៤%

                           ម​ធ្យ​ម :                   ១០     នាក់  = ១៨,៨៦%

៧ មុខ​វិជ្ជា អគ្គ​ស​នីប​ច្ចេក​ទេស

          ចំនួន​សិក្ខាកាម ៥៦ នាក់ មាន​មុខ​ប្រ​ល​ង ៥៣​ នាក់ បាត់មុខ ៣​ នាក់

                                      និទ្ទេស

                          ល្អ ​     :                   ១០ ​​    នាក់  = ១៨,៨៦%

                          ប​ង្គួរ    :                   ៣៣    នាក់  = ៦២,២៦%

                           ម​ធ្យ​ម :                   ១០     នាក់  = ១៨,៨៦%

 

 

៨ មុខ​វិជ្ជា យុទ្ធ​វិធី

          ចំនួន​សិក្ខាកាម ៥៦ នាក់ មាន​មុខ​ប្រ​ល​ង ៥៣​ នាក់ បាត់មុខ ៣​ នាក់

                                      និទ្ទេស

                          ល្អ ​     :                   ១៥ ​​    នាក់  = ២៨,៣០%

                          ប​ង្គួរ    :                   ២៨     នាក់  = ៥២,៨៣%

                           ម​ធ្យ​ម :                   ១០     នាក់  = ១៨,៩៦%

៩ មុខ​វិជ្ជា សេនាធិការ​ប​ញ្ជូន​សារ

          ចំនួន​សិក្ខាកាម ៥៦ នាក់ មាន​មុខ​ប្រ​ល​ង ៥៤៣ នាក់ បាត់មុខ ៣​ នាក់

                                      និទ្ទេស

                          ល្អ ​     :                   ១១ ​​    នាក់  = ២០,៧៥%

                        ​  ប​ង្គួរ    :                   ៣២    នាក់  = ៦០,៣៧%

                          ម​ធ្យ​ម :                   ១០     នាក់  = ១៨,៨៦%

ជំនួស​មុខអោយ ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន និង​ជួស​ជុល​ប​ញ្ជូន​សារ សូម​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅចំពោះវ​ត្ត​មាន​ដ៏ឧត្តុងឧត្ត​ម​រ​ប​ស់ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៏ឯក ផ​ន ណារ៉ា នាយ​ក​នាយ​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ដែល​បាន​ខិត​ខំយ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ ទាំង​កំលាំង​កាយ​ចិត្ត​ដ​ល់វ​គ្គ​សិក្សាទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ តាំង​ពីបើក​វ​គ្គ​រ​ហូត​ដ​ល់ពេល​ប​ញ្ច​ប់នៃវ​គ្គ ហ្វឹក​ហ្វឺន​បំប៉ន ជំនាញ​ប​ញ្ចូន​សារ​ជំនាន់ទី១០ ឆ្នាំ ២០១៤ នាពេល​នេះ ។

ក្នុងឧ៌កាស​នោះដែរ ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៏ឯក ផ​ន ណារ៉ា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន មាន​ប្រ​សាស​ន៍ផ្តាំផ្ងើរ​ដ​ល់ក​ម្ម​សិក្សាការីក្នុង​វ​គ្គ​សិក្សាជំនាន់ទី ១០ នោះដែរ​ថា ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំមាន​សេច​ក្តីសោម​ន​ស្ស​រីក​រាយ​យ៉ាង​ក្រៃលេង ពោរ​ពេញ​ទៅដោយ​មោទ​នះភាព​ដ៏ឧត្តុង ឧត្ត​ម​ ដោយ​បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​ពិធីបិទ​វ​គ្គ​បំប៉ន​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ជំនាន់ទី ១០ ដែល​បាន​ប​ញ្ច​ប់ដោយ​ជោគ​ជ័យ​ក្រោយ​ពីបាន​សិក្សាមួយ​រ​យះក​ន្ល​ង​ម​ក។

តាង​នាមអោយ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ខ្ញុំសូម​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅចំពោះឯកឧត្ត​មអស់លោក​ជាគ​ណះគ្រ​ប់គ្រ​ង​វ​គ្គ យោធាចារ្យ នាយ​ទាហាន​ក​ម្ម​សិក្សាការីទំាងអស់ដែល​បាន​ខិត​ខំយ​កអស់កំលាំង​កាយ​ចិត្ត ក្នុង​ការ​ដឹក​នាំប​ង្ហាត់ប​ង្រៀន​និង រៀន​សូត្រ ប្រ​ក​ប​ដោយ​ទេព​កោស​ល្យ និង​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ខ្ព​ស់ ស​ហ​ការ​ណ៍ជំរុញអោយ​វ​គ្គ​បំប៉ន​នេះប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅដោយ​រ​លូន ចាប់តាំង​ពីពេល​ចាប់ផ្តើម រ​ហូត​ដ​ល់ពេល​ប​ញ្ច​ប់វ​គ្គ ។ អនុវ​ត្តអនុសាស​ន៍ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ រ​ប​ស់ ស​ម្តេច អគ្គ​ម​ហាសេនាប​តី តេជោ ហ៊ុន សែន នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ផុត​លេខ​ ផ្កាយ​មាស ៥ នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាអោយ​គ្រ​ប់ប្រ​ភេទ​ទ័ព​ជំនាញ​ទំាងអស់ ត្រូវ​ខិត​ខំលើក​កំព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​រ​ប​ស់ខ្លួនអោយ​បាន​ខ្លាំង​ក្លា និង​កាន់តែសុីជំម្រៅថែម​ទៀត​សំដៅព​ង្រីក​ប្រៀប​ការ​ពារ​ជាតិ អោយ​មាន​ភាព​ប្រ​សើរ​ឡើង ។

ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​បាន​កំណ​ត់នូវ​ប​ណ្តាប្រ​សិទ្ធិភាព​ប​ញ្ជាដឹក​នាំ រ​ប​ស់មេប​ញ្ជា្ក​ការ​គ្រ​ប់ជាន់ ថ្នាក់។ ប​ទ​ប​ញ្ជាមាន​ប្រ​សិទ្ធិភាព ទាន់ពេល​វេលា រ​ក្សាបាន​ការ​ស​ម្ងាត់ ឫ យ៉ាង​ណានោះត្រូវ ផ្អែក​ទាំង​ស្រុង​លើជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ ។ទោះបីស្ថាន​ភាព​ប្រ​ទេស​ជាតិមាន​ស​ន្តិសុខ សុវ​ត្ថិភាព​ពេញ​លេញ និង​ក​ង​យោធ​ព​ល ខេម​រ​ភូមិន្ទ មាន​ភាព​លំនឹង​ក៏ដោយ ក៏ស​ក​ម្ម​ភាព​លើក​កំព​ស់ស្មារ​តីត្រៀម​ខ្លូន​ជានិច្ច ដើម្បី ប​ម្រើប្រ​ទេស​ជាតិ ដោយ​ស​ម​ត្ថ​ភាព និង​ប្រ​សិទិ្ធ​ភាព​ខ្ព​ស់បំផុត ត្រូវ​បានអនុវ​ត្ត​លើគ្រ​ប់វិស័យ ពិសេស​វិស័យអប់រំហ្វឹក​ហ្វឺន ហ្វឹក​ហាត់ប​ង្កើន​ស​ម​ត្ថ​ភាព ដ​ល់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ជាប​ញ្ហាអត្ថិភាព​និង​ជាចំប​ង​បំផុត ។វ​គ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​បំប៉ន​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ជំនាន់ទី១០ នេះគឺជាផ្នែក​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ក​ម្ម​វិធីរួម រ​ប​ស់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ សំដៅលើក​កំព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព ដ​ល់ជំនាញឯក​ទេស​ដើម្បី ប​ម្រើការ​ប្រ​យុទ្ធ ការ​ប​ញ្ជាដឹក​នាំ រ​ប​ស់ប​ណ្តាមេប​ញ្ជា្ក​ការ​គ្រ​ប់ជាន់ថ្នាក់ ប្រ​ក​ប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធិភាព​ខ្ព​ស់ នាស​ម័យ​ប​ច្ចេក​វិទ្យាទំនើប​ក្នុង​ពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន និង​ទៅអនាគ​ត ។ មុន​នេះប​ញ្ជូន​សារ​គឺគេធ្វើឡើង​តាម​រ​យះថ្មើរ​ជើង ជិះក​ង់ ម៉ូតូ រ​ថ​យ​ន្ត និង​តាម​រ​យះវិទ្យុទាក់ទ​ង​ធុន​តូច ។ល។ ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​នេះប​ញ្ជូន​សារ​ផ្សាភ្ជាប់ទៅនឹង​ប​ច្ចេក​វិទ្យា ទូរ​គ​ម​នាគ​ម​ន៍ និង​ព័ត៌មាន​វិទ្យា ដែល​គេប្រើប្រាស់ប្រ​ព័ន្ធអីន​ត្រាណែត និង​អីន​ធើណែត ប្រ​ព​ន្ធ័ត្រាំង​ឃីង​ផ្កាយ​រ​ណ​ប វីដេអូខ​ន​ហ្រ្វិន តាម​រ​យះប​ច្ចេក​វិទ្យាអេឡិច​ត្រូនិក​ដ៏ទំនើប ស​ម្រាប់ ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទ​ង​គ្នា ។​ នៅចំពោះមុខ​នៃស​ហ​ស្ស​វ​ត្ស​ថ្មីនេះ ពិភ​ព​លោក​កំពុង​តែ ធ្វើដំណើរ​យ៉ាង​លឿន​ទៅមុខ នៅក្នុង​ច​រ​ន្ត​សាក​ល​ភាវូប​នីយ​ក​ម្ម ឆ្ពោះទៅកាន់ភាព​ឈាន​មុខ យ៉ាង​ខ្លាំង​ក្លានៅក្នុង​វិស័យ​ប​ច្ចេក​វិទ្យាទូរ​គ​ម​នាគ​ម​ន៍ និង ព័ត៌មាន​វិទ្យា ។ ការ​រីក​ច​ម្រើន​យ៉ាង លឿន​ហួស​ពីការ​ស្មាន​នៃ ប​ច្ចេក​វិទ្យាព័ត៌មាន​វិទ្យា និង​កំព្យូទ័រ បាន​បំព្រួញ​ពិភ​ព​លោក អោយ​កាន់តែរួម​តូច​ថែម​ទៀត​ដែល​ជាមូល​ដ្ឋាន​នៃការ​ចាប់ប​ដិស​ន្ធិនៃចំណេះដឹង ខាង ព័ត៍មាន​ការ​ផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ និង​សារ​គ​ម​នាគ​ម​ន៍បាន​ក្លាយ​ទៅជាក​ត្តាសំខាន់ដែល​កំណ​ត់នូវ​មុខ មាត់លើការ​វិវ​ត្ត​ន៍ នៃអារ្យ​ធ​ម៌រ​ប​ស់ម​នុស្ស​ជាតិ ។

ដូច​នេះក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​គ្រ​ប់រូប ត្រូវ​តែខិត​ខំរៀន​សូត្រ​ស្វែង​យ​ល់នូវ​រាល់ប​ច្ចេក​វិទ្យា ទាំង​នោះដើម្បីលើក​កំព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​រ​ប​ស់ខ្លូន និង​ឈាន​ជើង​តាម​ផ្លូវ​មួយ នៃការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ តែមួយ ក្នុង​វិស័យ​ប​ច្ចេក​វិទ្យាគ​ម​នាគ​ម​ន៍ និង​ព័ត៍មាន​វិទ្យា ជាមួយ​គេឯង​នៅក្នុង​តំប​ន់ និង​នៅក្នុង​ពិភ​ព​លោក ។ ឆ្លៀតឪកាស​នេះដែរ ខ្ញុំសូម​ផ្តាំផ្ញើរ​ចំពោះក​ម្ម​សិក្សាការីទំាងអស់ ពេល​ត្រ​ឡ​ប់ទៅបំពេញ​ការ​ងារ អស់លោក​ត្រូវ​យ​ក​ចំណេះដឹង​ទំាង​ប៉ុន្មាន​នេះ ទៅប​ម្រើការ​ងារ​ជំនាញ​ក្នុងអង្គ​ភាព​រ​ប​ស់ខ្លូនអោយ​មាន​ប្រ​សិទិ្ធ​ភាព​ខ្ព​ស់ ពិសេស​ជាង​នេះ ត្រូវ​តែអនុវ​ត្តអោយ​បាន​ល្អនូវ​ប​ណ្តាចំណុច​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

-       ត្រូវ​គោរ​ព​វិន័យ​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​រ​ក្សាខ្ជាប់ខ្ជួន នូវ​សីល​ធ​ម៌ស្អាត​ស្អំ គោរ​ព​ប​ទ​ប​ញ្ជា

សារាច​រ​សេច​ក្តីកំណ​ត់ផ្សេងៗរ​ប​ស់ថ្នាក់លើអោយ​បាន​ដាច់ខាត ។

          -​    ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែងអនុវ​ត្ត​ន៍តួនាទីភារ​កិច្ច​រ​ប​ស់ខ្លួនអោយ​មាន​ប្រ​សិទ្ធិភាព និង​ស​ម្រេច ផ​ល​ជោគ​ជ័យ ។

          -​​  ជានិច្ច​កាល​លើក​កំព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​រ​ប​ស់ខ្លួន​ពិសេស​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ ដោយ​ខិត​ខំ រៀន​សូត្រ ស្រាវ​ជ្រាវ នូវ​រាល់ប​ច្ចេក​វិទ្យាថ្មីៗថែម​ទៀត​ដើម្បីចូល​រួម​ក​សាង​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ក​ង​យោ ធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ អោយ​ឈាន​ទៅរ​ក​ភាព​ទំនើប​ក​ម្ម​នៃប​ច្ចេក​វិទ្យានាពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ប​ក៏ដូច​ជា ពេលអនាគ​ត ។

-​   ចូល​រួម​យ៉ាង​ស​ក​ម្ម​នូវ​ច​ល​នាការ​ពារ និងអភិវ​ឌ្ឃ​ន៍ប្រ​ទេស​លើគ្រ​ប់វិស័យ​ទំាង ស្មារ​តីទំាង​ក​ម្លំាង​កាយ​ចិត្ត ។

ជាទីប​ញ្ចាប់ខ្ញុំសូម​ប្រ​សិទ្ធិព​រ​ជ័យ​ចំពោះឯកឧត្ត​មអស់លោក​នាយ​ទាហាន​ក​ម្ម​សិក្សាការី ទំាងអស់សូម​ប្រ​ក​ប​នូវ​ពុទ្ធ​ព​រ​ទំាង ៤​ ប្រ​ការ គឺ អាយុ វ​ណ្ណះ សុខះ ព​លះ កុំបីឃ្លៀង​ឃ្លាត ឡើយ ។

ប​ន្ទាប់ពីតំណាង​ក​ម្ម​សិក្សាការី ក្នុង​វ​គ្គ​សិក្សាជំនាន់ទី ១០ ឡើង​ធ្វើការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​លោក វ​រ​សេនីយ៍ឯក សាយ សំណាង នាយ​ផ្នែក​បុគ្គ​លិក​នាយ​ក​ដ្ឋាន​បាន​ឡើងអាន

-       សេច​ក្តីស​ម្រេច ចាត់ប​ញ្ជូន​សិក្ខាកាម

-       សេច​ក្តីស​ម្រេច​ជូន​លិខិត​ប​ញ្ជាក់ការ​សិក្សា

-       សេច​ក្តីស​ម្រេច​ជូន​ប័ណ្ណ​ស​រ​សើរ និង​លិខិត​ស​រ​សើរ

ប​ន្ទាប់ម​កឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា នាយ​ក​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង ការ​ពារ​ជាតិបាន​ផ្ត​ល់កិត្តិយ​ស​ប្រ​គ​ល់លិខិត​ប​ញ្ជាក់ការ​សិក្សា និង​ប​ណ្ឌ័ស​រ​សើរ ដ​ល់ក​ម្ម​សិក្សាការី ក្នុង​វ​គ្គ​សិក្សាជំនាន់ទី ១០ ទំាងអស់និង​នាយ​ទាហាន​ដែល​មាន​ស្នាដៃនៅក្នុង​វ​គ្គ​សិក្សា។

            ក​ម្ម​វិធីទំាង​មូល​ត្រូវ​បាន​ប​ញ្ចាប់ដោយ​ភាព​ស​ប្បាយ​រីក​រាយ និង​ស្និទ្ធ​ស្នាល​ជាទីបំផុត ។

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ត្រឡប់ក្រោយ
By Samnang. 03 Oct, 2014​ ការចែករំលែក