ព័ត៌មាន
ពិធីបើក​វ​គ្គ​បំប៉ន​ អ៊ីន​ត្រាណែត​និងអ៊ីន​ធើណែត​ជំនាន់ទី៤ ឆ្នាំ ២០១៤

យោង​តាម​ស​ច្ចាប័ន​លេខ០០៣/ផ.ក.ចុះថ្ងៃទី២៧ខែកុម្ភះឆ្នាំ២០១៤រ​ប​ស់គ​ណះក​ម្ម​ការ​ដឹក​នាំការ​ងារ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​និង​ហ្វឹក​ហ្វឺន ក​ង​យោធិព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ស្តីអំពីផែន​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​បំប៉ន​ជំនាញអ៊ីន​ត្រាណែត​និងអ៊ីន​ធើណែត​ជំនាន់ទី៤ឆ្នាំ២០១៤ នៅថ្ងៃទី១១ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៤ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ប្រារ​ព្ធ​ពិធីបើគ​វ​គ្គ​បំប៉នអ៊ីន​ធើណែត​និងអ៊ីន​ត្រាណែត​ជំនាន់ទី ៤ ក្រោមអធីប​តីឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ បេង​សុត្ថារិទ្ទ នាយ​ក​រ​ង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​តំណាង​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ។

          លោក វ​រ​សេនីយ៍ឯក ទេព អ៊ន នាយ​ការិយាល័យ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ បាន​ឡើងអាន​ស​ច្ចាប័ន​លេខ ០០៣/ផ.ក. រ​ប​ស់គ​ណះក​ម្ម​ការ​ដឹក​នាំការ​ងារ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​និង​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ក​ង​យោធិព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ។

I ផែន​ការ

        ក ស​មាស​ភាព​ចូល​រួម​ហ្វឹក​ហ្វឺន

                   ចំនួន​រួម ៣៥​ នាក់

                             សិក្ខាកាម                ៣០​នាក់

                             គ្រូ                         ០៥នាក់

          ខ រ​យះពេល​ហ្វឹក​ហ្វឺន

                   រ​យះពេល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​រួម​ចំនួន ១ ខែ ស្មើនឹង ៣០ ថ្ងៃ

                   ចាប់ពីថ្ងៃទី ១២​ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤ ដ​ល់ ថ្ងៃទី ១១ ខែ ក​ញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤

                   ១ ពេល​វេលាឈ​ប់ស​ម្រាក ចំនួន ៩ ថ្ងៃ

+ ឈ​ប់ស​ម្រាក ថ្ងៃ សៅរ៌ អាទិត្យ    ចំនួន ៧ ថ្ងៃ

+ ថ្ងៃបើក និង បិទ​វ​គ្គ                    ចំនួន  ២​ ថ្ងៃ

 

                   ២ ពេល​វេលាហ្វឹក​ហ្វឺន​ជាក់ស្តែង     ២១ ថ្ងៃ

                             + គិត​គូរ​ជាម៉ោង​ហ្វឹក​ហ្វឺន ២១ * ០៧

                             + ១ ថ្ងៃរៀន   ០៧ ម៉ោង

                             + ១ស​ប្តាហ៌រៀន ០៥ ថ្ងៃ

                             + ព្រឹក​ចាប់ពីម៉ោង ០៧:៣០ នាទី ដ​ល់ ១១:៣០ នាទី

                             + ល្ងាច​ចាប់ពីម៉ោង ១៤:០០ នាទី ដ​ល់ ១៧:០០ នាទី

          គ ទីក​ន្លែង​ចាត់តាំង​ហ្វឹក​ហ្វឺន

នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ។

          ឃ វិធីសាស្ត្រ​ហ្វឹក​ហ្វឺន

- គ្រូត្រូវ​មានឯក​សារ​គ្រ​ប់គ្រាន់ មាន​គ​ម្រោង​តែង​ការ​ប​ង្រៀន​ច្បាស់លាស់ និង​ប​ង្ក

ល​ក្ខ​ណ:អោយ​សិក្ខាកាម​ក​ត់ត្រារាល់ខ្លឹម​សារ​មេរៀន ព​ន្យ​ល់ទ្រឹស្តី គួប​ផ្សំ និង​គំនូរ ដាក់លំហាត់ សួរ​សំណួរ​ទូទៅ សំនួរ​ចំពោះ ឫសំណួរ​ប​ង្វែរ​ទិស​ព្រ​ម​ទំាងអនុវ​ត្ត​ន៌ជាក់ស្តែង​នៅលើម៉ាស៊ីន​កុំព្យូទ័រ ។

  - សិក្ខាកាម​តូ្រ​វ​មានឯក​សារ​ស​ម្ភារ: សិក្សាគ្រ​ប់គ្រាន់ត្រូវ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ស្តាប់គ្រូ

ព​ន្យ​ល់ ក​ត់ត្រាមេរៀន​រំលឹក​មេរៀន​ដោយ​ខ្លួនឯង គោរ​ព​វិន័យ​និង ប​ទ​ប​ញ្ជាផ្ទៃក្នុង​រ​ប​ស់វ​គ្គ

សិក្សាអោយ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ ។

          ង អំពីល​ក្ខ​ណ:ស​ម្ប​តិ្ត

   - សិក្ខាកាម​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ជ្រើស​រើស​ម​ក​បំប៉ន គឺជានាយ​ទាហាន​រ​ង និង​ព​ល​ទាហាដែល​ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ ។

   - គ្រូប​ង្រៀន​ដែល​ចូល​រួម​ក្នុង​វ​គ្គ​បំប៉ន នឹង​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​រើស​ម​ក​ពី នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ដែល​មាន​ទេព​កោស​ល្យ និង​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ក្នុង​ការ​ប​ង្រៀន ។

            ច ខ្លឹម​សារ​ហ្វឹក​ហ្វឺន

          - មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹ:កុំព្យូទ័រ និង​ការ​ប្រើប្រាស់                                   ចំនួន ៨ ថ្ងៃ

          - ការ​ប្រើប្រាស់ Webmail រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព                                    ចំនួន ៣​ ថ្ងៃ

          - ការ​ប្រើប្រាស់ Webmail សាធារ​ណ:                                     ចំនួន ៣​ ថ្ងៃ

          - រ​បៀប Setup អីមែល​នៅលើ Ms-Outlook                                       ចំនួន ៣​ ថ្ងៃ

          - ការ​ប្រើប្រាស់ ជួស​ជុល និង​ត​ភ្ជាប់ Internet រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព         ចំនួន ៣​ ថ្ងៃ

(អម​ភ្ជាប់ឧប​ក​រ​ណ៍ក​ម្ម​វិធីល​ម្អិត​វ​គ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន)

II ការ​ងារ​ធានា

-       អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ភ​ស្តុភារ ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុជួយ​ដោះស្រាយ​ថ​វិកាបំប៉ន ដ​ល់សិក្ខាកាម គ្រូ

ប​ង្រៀន​​ និង​ថ​វិកាស​ម្រាប់ទិញ​ស​ម្ភារ:សិក្សា បោះពុម្ពឯក​សារ រ​ប​បអង្ក​រ ប្រេង ថ្នាំពេទ្យ ផ្អែក​តាម​គ​ម្រោង​សេច​ក្តីត្រូវ​ការ​ជាក់ស្តែង ។

 

III វិធាន​ការអនុវ​ត្ត

          -នាយ​ក​ដ្ឋាន​បុគ្គ​លិក ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ស​ហ​ការ​ជាមួយ​ទីចាត់ការ​បុគ្គ​លិក អគ្គ​ប​ញ្ជាការ​ត្រូវ​ការអញ្ជើញ​សិក្ខាកាម​ចូល​រួម​រៀន​សូត្រអោយ​បាន​គ្រ​ប់ក​ងឯក​ភាព​ទៅតាម​ចំនួន និង​ពេល​វេលាដែល​បាន​កំណ​ត់ខាង​លើ ។

          -នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិមាន​ភារ​កិច្ច​ទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​រួម លើការ​គ្រ​ប់
គ្រ​ង ប​ម្រើការ​ក​ន្លែង​រៀន​សូត្រ និង​ជំរុញអោយ​វ​គ្គ​សិក្សាប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅតាម​ក​ម្ម​វិធីបាន​កំណ​ត់ ។

          -ប​ណ្តាស្ថាប័ន​ពាក់ព​ន្ធ័ផេ្ស​ងៗទៀត​ជួយ​ស​ម្រួល និង​ប​ង្ក​ល​ក្ខ​ណ:អោយ​វ​គ្គ​សិក្សា

ទ​ទួល​បាន​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ល្អ ។

          -នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ចេញ​លិខិត​ប​ញ្ជាក់ការ​សិក្សាជូន​សិក្ខាកាម​គ្រ​ប់គ្រ​ង​រួម

ក្រោយ​ប​ញ្ច​ប់វ​គ្គ ។

ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ បេង​សុត្ថារិទ្ទនាយ​ក​រ​ង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​តំណាង​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​សំភារះប​ច្ចេក​ទេស​ និង ជា នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ នៅក្នុងឧកាស​នេះថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន​សេច​ក្តីសោម​ន​ស្ស​រីក​រាយ​យ៉ាង​ក្រៃលែង ដោយ​បាន​ចូល​រួម​ជាអធិប​តីក្នុង​ពិធីបើក​វ​គ្គ​បំប៉ន​ជំនាញអ៊ីន​ត្រាណែត​និងអ៊ីន​ធើណែត​ជំនាន់ទី៤ដែល​បាន​រៀប​ចំឡើង​ដោយ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិអនុវ​ត្ត​តាម​ផែន​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន ឆ្នាំ ២០១៤ រ​ប​ស់គ​ណ:ក​ម្ម​ការ ដឹក​នាំការ​ងារ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល នឹង​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ។

          ក្នុងឪកាស​ដ៏មាន​សារ:សំខាន់នេះ ខ្ញុំសូម​សំដែង​នូវ​ការ​ស្វាគ​ម​ន៍ កោត​ស​សើរ​និង វាយ​តំលៃខ្ព​ស់ចំពោះវ​ត្ត​មាន នៃការ​ចូល​រួម​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ស្មារ​តីយ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ រ​ប​ស់ថ្នាក់ដឹក​នាំ នាយ​ទាហាន ក​ម្ម​សិក្សាការី ម​ក​ពីគ្រ​ប់ប​ណ្តាក​ងឯក​ភាព​ដែល​បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​វ​គ្គ​បំប៉ន​នាថ្ងៃនេះ ។

តាង​នាមអោយ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ខ្ញុំសូម​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅចំពោះប​ណ្តាអគ្គ​នាយ​ដ្ឋាន នាយ​ក​ដ្ឋាន ចំណុះក្រ​សូង​ការ​ពារ​ជាតិ ប​ណ្តាស្ថាប័ន​ចំណុះអគ្គ​ប​ញ្ជាការ​ដែល​បាន​ចាត់ប​ញ្ជូន​នាយ​ទា

ហាន​រ​ប​ស់ខ្លូន ម​ក​ចូល​រូម​ក្នុង​វ​គ្គ​បំប៉ន​បាន​ទាន់ពេល​វេលា និង​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​ផែន​ការ​កំណ​ត់។ អនុវ​ត្ត​តាមអនុសាស​ន៍ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់រ​ប​ស់ ស​ម្តេច អគ្គ​ម​ហាសេនាប​តី តេជោ ហុន សែន នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ផុត​លេខ​ផ្កាយ​មាស៥នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាអោយ​គ្រ​ប់ប្រ​ភេទ​ទ័ព​ជំនាញ​ទំាងអស់ ត្រូវ​ខិត​ខំលើក​កំព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​រ​ប​ស់ខ្លូន អោយ​បាន​ខ្លាំង​ក្លា និង​កាន់តែជំរៅថែម​ទៀត​សំដៅព​ង្រឹង​និង​ព​ង្រីក​ប្រៀប​ការ​ពារ​ជាតិអោយ​កាន់តែប្រ​សើរ​ឡើង។

ទោះបីស្ថាន​ភាព​ប្រ​ទេស​ជាតិមាន​ស​ន្តិសុខ​សុវ​ត្ថិភាព​ពេញ​លេញ និង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​មាន​ភាព​លំនឹង​ក៏ដោយ​ក៏ស​ក​ម្ម​ភាព​លើក​កំព​ស់ស្មារ​តីត្រៀម​ខ្លួន​ជានិច្ច ដើម្បីបំរើបំរើប្រ​ទេស​ជាតិ ដោយ​ស​ម​ត្ថ​ភាព និង​ប្រ​សិទ្ធិភាព​ខ្ព​ស់បំផុត ត្រូវ​បានអនុវ​ត្តឥត​ឈ​ប់ឈ​រ​លើគ្រ​ប់វិស័យ ពិសេស​វិស័យអប់រំហ្វឹក​ហ្វឺន ហ្វឹក​ហាត់ប​ង្កើន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ដ​ល់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ជាប​ញ្ហាអត្ថិភាព​និង​ជាចំប​ង​បំផុត

វ​គ្គ​បំប៉ន​ជំនាញអ៊ីន​ត្រាណែត​និងអ៊ីន​ធើណែត​ក៏ជាផ្នែក​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ក​ម្ម​វិធីរួម​រ​ប​ស់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ សំដៅលើក​កំព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​ដ​ល់ជំនាញឯក​ទេស ដើម្បីបំរើការ​ប្រ​យុទ្ធ​ការ​ប​ញ្ជាដឹក​នាំរ​ប​ស់ប​ណ្តាមេប​ញ្ជាការ​គ្រ​ប់ជាន់ថ្នាក់ប្រ​ក​ប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធិភាព​ខ្ព​ស់នាស​ម័យ​ម​ប​ច្ចេក​វិទ្យាទំនើប​ក្នុង​ពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន និង​ទៅអនាគ​ត ។

វ​គ្គ​សិក្សាស្តីពីវិស័យ​ប​ច្ចេក​វិទ្យាទូរ​គ​ម​នាគ​ម​ន៍ព័ត៌មាន​វិទ្យាដែល​បាន​ប្រារ​ព្ភ​ធ្វើនាពេល​នេះពិត​ជា​មានអត្ថ​ប្រ​យោជ​ន៍យ៉ាង​ធំធេង​ពីព្រោះវាបាន​ឆ្លើយ​ត​ប​ទៅនឹង​សេច​ក្តីត្រូវ​ការ​ចាំ

បាច់រ​ប​ស់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូម​និ្ទ​ក្នុង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប​ច្ចេក​វិទ្យាទំនើប​នៅក្នុង​គ្រ​ប់វិស័យ​ដើម្បីអោយ​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​យើង​ឈាន​ជើង​នៅលើផ្លូវ​មួយ​នៃការ អភិវ​ឌ្ឍ​ន៍តែមួយ​ជាមួយ​គេឯង​នៅក្នុង​តំប​ន់និង​នៅលើពិភ​ព​លោក។

          ក្នុងឪកាស​នោះដែរឯកឧត្ត​ម​បាន​ផ្តាំផ្ញើចំពោះក​ម្ម​សិក្សាការីទំាងអស់ពេល​សិក្សា

អស់លោក​ត្រូវ​គោរ​ព​ពេល​វេលាបាន​ល្អ។

          -ត្រូវ​តែជំរុញអក្ខ​រ​ក​ម្ម​កុំព្យូទ័រ​នៅក្នុង​ជួរ​នាទាហានអោយ​បាន​ទូលំទូលាយ​ចាត់ទុក

អក្ខ​រ​ក​ម្ម​កុំព្យូទ័រ​គឺជាម​ធ្យោបាយ​យ៉ាង​សំខាន់ស​ម្រាប់កិច្ច​ការ​រ​ដ្ឋ​បាល​និង​ការ​ប្រើប្រាស្រ័យ

ទាក់ទ​ង​តាម​រ​យះសារ​គ​ម​នាគ​ម​ន៍អេឡិច​ត្រូនិច។

          -ត្រូវ​តែយ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ក្នុង​កិច្ច​ការ​ពារ​ក​ម្ម​សិទ្ធ​ប​ញ្ញា និង​ត្រូវ​គ្រ​ប់គ្រ​ង​ការ​ប្រើប្រាស់

ប្រ​ព័ន្ធអ៊ីន​ធើណែត និងអ៊ីន​ត្រាណែត​នៅក្នុង​ទិស​ដៅអភិវ​ឌ្ឃ​ន៍ ជៀស​វាង​ការ​ប្រើប្រាស់នូវ

ប​ច្ចេក​វិទ្យានេះ នៅក្នុង​គោល​ដៅឧក្រិដ្ឋ ឬ ក្នុង​គោល​ដៅផ្សេងៗទៀត ដែល​ផ្ទុយ​និង សិល​ធ​ម៏ ប្រ​ពៃណី និង​ទំនៀម​ទ​ម្លាប់ដ៏ល្អប្រ​ពៃ រ​ប​ស់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ។

ប​ន្ទាប់ម​កឯកឧត្ត​ម​បាន​ប្រ​កាស​បើក​វ​គ្គ​បំប៉នអ៊ីន​ធើណែត​និង អ៊ីន​ត្រាណែត​ជំនាន់ទី៤

ចាប់ពីពេល​នេះត​ទៅ ។

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

ត្រឡប់ក្រោយ
By Samnang. 14 Nov, 2014​ ការចែករំលែក