ព័ត៌មាន
នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី២២ ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំជាមួយអស់លោក​ជានាយ​ការិយាល័យ ប​ញ្ជូន​សារអង្គ​ភាព មួយ​ចំនួន​ក្នុង​ក​ង​យោធិព​ល​ខេម​រៈភូមិន្ទ ដែរ​ជាខ្សែរ​យៈប​ណ្តោយ​រ​ប​ស់ជំនាញ ប​ញ្ជូន​សារ​រួម​មានៈ យោធ​ភូមិភាគ​ទាំង៦. ក​ង​ព​ល​ធំអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ២និង​លេខ៣. ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារអគ្គ​ប​ញ្ជាការ. ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក. ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​និង​ក​ង​ទ័ព​ជើងអាកាស
នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី២២ ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ២០១៦ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំជាមួយអស់លោក​ជានាយ​ការិយាល័យ ប​ញ្ជូន​សារអង្គ​ភាព មួយ​ចំនួន​ក្នុង ក​ង​យោធិព​ល​ខេម​រៈភូមិន្ទ ដែរ​ជាខ្សែរ​យៈប​ណ្តោយ​រ​ប​ស់ជំនាញ ប​ញ្ជូន​សារ​រួម​មានៈ  យោធ​ភូមិភាគ​ទាំង៦. ក​ង​ព​ល​ធំអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ២និង​លេខ៣. ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារអគ្គ​ប​ញ្ជាការ. ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក. ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​និង​ក​ង​ទ័ព​ជើងអាកាស។ ក្រោមអធិប​តីភាព​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ពីសំណាក់ ឯឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។ប​ន្ទាប់ពី ឯកឧត្ត​ម អស់លោក​តំណាងអោយអង្គ​ភាព​និមួយៗមាន​យោប​ល់រាយ​ការ​ណ៍ស្តីអំពីស្ថាន​ភាព​រ​ប​ស់អង្គ​ភាព​ខ្លួន​រួច​ម​ក ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ងអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍នៅក្នុងឱកាស​នោះថា  ចាប់ពីពេល​នេះត​ទៅយើង​ត្រូវ​ជួប​ជុំគ្នា១ឆ​មាស​ម្ត​ង​ដើម្បីអោយ​បាន​ជិត​ស្និទ​និង​គ្នាហើយ​នាយ​ក​ដ្ឋានអាច​ក្តាប់បាន​នូវ​ស្ថាន​ភាព និង​ត​ម្រូវ​ការ​ជាក់ស្ដែង​រ​ប​ស់អង្គ​ភាព​និមួយៗ។គ្រ​ប់ប​ណ្តាក​ងឯក​ភាព​ត្រូវ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់គ្រ​ប់គ្រ​ង​ថែរ​ក្សា ការ​ពារ ព​ង្រឹង​និងអភិវ​ឌ្ឍ​វ​ត្ត​ន៍អោយ​បាន​ល្អនូវ​ម​ធ្យោបាយ​ធានាទាក់ទ​ង​ទាំង៤រ​ប​ស់យើង​ព្រោះវាមាន​សារ​សំខាន់ណាស់ហើយ​វាក៏ជាភារ​កិច្ច​ស្នូល​រ​ប​ស់ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​យើង​ដែរ។គ្រ​ប់អង្គ​ទ័ព​នៅពេល​ប្រ​យុទ្ធ ឫ ក្នុង​ពេល​បេស​ក​ក​ម្ម​ផ្សេងៗ បើគ្មាន​ការ​ចូល​រួម​ពីជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​ទេនោះការ​ប្រ​យុទ្ធ​និង​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ប​ស់ខ្លួន​ប្រាក​ដ​ជាពំុទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​ទ្បើយ។ហេតុដូច្នេះគ្រ​ប់ប​ណ្តាអង្គ​ភាព​ត្រូវ​ធ្វើ(ប្ល​ង់មេយូរអង្វែង)សេច​ក្តីត្រូវ​ការ​ជាក់ស្តែង​ប​ម្រើអោយ​ម​ធ្យោបាយ​ធានាទាក់ទ​ង​ទាំង៤ រាយ​ការ​ណ៍ម​ក​នាយ​ក​ដ្ឋាន ដើម្បីរៀប​ចំបំពាក់ទៅតាម​ស្ថាន​ភាព​ជាក់ស្តែង។ចំពោះក្រ​ប​ខ័ណ្ឌ​ចាត់តាំង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ពិនិត្យ​ឃើញ​ថានៅអង្គ​ភាព​ខាង​ក្រោម​មាន​ការ​ខ្វះក​ម្លាំង​ច្រើន​ណាស់ ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ក​ម្ព​ង់តែរៀប​ចំហើយ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​និង​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែងអោយអស់ពីស​ម​ត្ត​ភាព​ដើម្បីរៀប​ចំបំពេញ​ប​ន្ថែម​ទៅតាម​ស្ថាន​ភាព​ជាក់ស្ដែង។មុន​ប​ញ្ច​ប់ក​ម្ម​វិធី ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជានាយ​ក​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ប្រ​គ​ល់អំណោយ​ដ​ល់ភូមិភាគ​ទាំង៦និង ក​ង​ព​លអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ២និង​លេខ៣ ក្នុង​មួយអង្គ​ភាព​ទ​ទួល​បានៈ_ម៉ាសុីន​កុំព្យូទ័រ ១កំប្លេ_ម៉ាសុីន​ព្រីន​ធ័រ ១គ្រឿង

ត្រឡប់ក្រោយ
By Samnang. 22 Jul, 2016​ ការចែករំលែក