ព័ត៌មាន
ព្រឹក​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ ក​ក្ត​ដា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន សំភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ដឹក​នាំប្រ​តិភូនាយ​ក​ដ្ឋាប​ញ្ជូន​សារ អញ្ជើញ​ទៅទ​ស្ស​ន​កិច្ច​នៅ ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ស​ម​ត្ថ​ភាព​យុវ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា រ​ប​ស់ក្រុម​ហ៊ុន ស៊ីធែល (seatel)
ព្រឹក​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ ក​ក្ត​ដា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន សំភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជា នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ  បាន​ដឹក​នាំប្រ​តិភូនាយ​ក​ដ្ឋាប​ញ្ជូន​សារ អញ្ជើញ​ទៅទ​ស្ស​ន​កិច្ច​នៅ ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ស​ម​ត្ថ​ភាព​យុវ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា រ​ប​ស់ក្រុម​ហ៊ុន ស៊ីធែល (seatel) . 


ត្រឡប់ក្រោយ
By Samnang. 28 Jul, 2016​ ការចែករំលែក