ព័ត៌មាន
នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី ០១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលាម៉ោង ៩:៣០ នាទី នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​បើកអង្គ​ប្រ​ជុំ ក្រុម​ការ​ងារ​ប​ណ្តុំទិន្ន​ន័យ​រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន ក្រោមអធិប​ត្តីភាព ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ​ទោ កុស​ល សុវ​ណ្ណ​វិសាល នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ស្តីអំពីៈ

នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី ០១ ខែ សីហា ឆ្នាំ  ២០១៦ វេលាម៉ោង ៩:៣០ នាទី  នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​បើកអង្គ​ប្រ​ជុំ ក្រុម​ការ​ងារ​ប​ណ្តុំទិន្ន​ន័យ រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន ក្រោមអធិប​ត្តីភាព  ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ​ទោ កុស​ល សុវ​ណ្ណ​វិសាល នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ  ស្តីអំពីៈ 

១ បូក​ស​រុប​ការ​ងារ​ផ្នែក​ប្រ​មូល​ទិន្ន​ន័យ  

២ ពិភាក្សាលើ Data Flow Diagram , Data Structures

៣ ពិភាក្សា Systems Module Check List 

៤ HRMS Front end Interface Demo

៥ ពិភាក្សាផ្ត​ល់យោប​ល់

ត្រឡប់ក្រោយ
By Samnang. 01 Aug, 2016​ ការចែករំលែក