ព័ត៌មាន
ត​ប​តាម​ការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់ ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​វិទ្យុទាក់ទ​ង ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ដឹក​នាំ ឯកឧត្ត​ម អស់លោក ជាប្រ​តិភូរ​ប​ស់ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ មួយ​ក្រុមអញ្ជើញ ទៅទ​ស្ស​នៈកិច្ច​នៅ សាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម​រ​យៈពេល៦ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ខែសីហាឆ្នាំ២០១៦ដ​ល់ ថ្ងៃទី១៥ខែសីហាឆ្នាំ២០១៦

ត​ប​តាម​ការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់ ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​វិទ្យុទាក់ទ​ង ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ដឹក​នាំ ឯកឧត្ត​ម អស់លោក ជាប្រ​តិភូរ​ប​ស់ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ មួយ​ក្រុមអញ្ជើញ ទៅទ​ស្ស​នៈកិច្ច​នៅ សាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម​រ​យៈពេល៦ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ខែសីហាឆ្នាំ២០១៦ដ​ល់ ថ្ងៃទី១៥ខែសីហាឆ្នាំ២០១៦។នៅវេលាព្រឹក​ថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្ត​ម  ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ អម​តំណើរ​ដោយ ឯកឧត្ត​ម អស់លោក ជាប្រ​តិភូជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ បានអញ្ជើញ​ជួប​សំណេះសំណាល​ការ​ងារ​ជាមួយ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ត្រី វូ អាញ់វ៉ាន់ (VU ANHVAN)មេប​ញ្ជាការ ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​វិទ្យុទាក់ទ​ង ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម នៅប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​វិទ្យុទាក់ទ​ង នាទីក្រុង​ហាណូយ ភាគីទាំង២ បាន​ពិភាក្សានិងឯក​ភាព​គ្នាលើការ​ងារ​សំខាន់ៗមួយ​ចំនួន​ក្នុង​វិស័យ​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ។នៅរ​សៀល​ថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ដ​ដែល​នៅវេលាម៉ោង:២.៣០នាទី ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង ជានាយ​ក​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ដែលអម​តំណើរ​ដោយ ឯកឧត្ត​ម អស់លោក ជាប្រ​តិភូរ​ប​ស់ ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​បាន អញ្ជើញ​ជួប​សំណេះសំណាល​ការ​ងារ​ជាមួយឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ ងូ វ៉ាន់សឺន ប្រ​ធាន​ស្ន​ង​ការ​ព​ត៌មាន​វិទ្យា នៅស្ន​ង​ការ​ព​ត៌មាន​វិទ្យា អគ្គ​សេនាធិការ នាទីក្រុង​ហាណូយ៕ ភាគីទាំង២បាន​ផ្លាស់ប្តូរ​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ជូន​គ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក និង​ពិភាក្សាគ្នាលើការ​ងារ​សំខាន់ៗមួយ​ចំនួន​ស​ម្រាប់វិស័យ​ប​ច្ចេក​វិទ្យានៅក្នុង​ក​ង​ទ័ព៕ប​ន្ទាប់ពីជួប​សំណេះសំណាល​ការ​ងារ​ជាមួយ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ ងូ វ៉ាន់សឺន ប្រ​ធាន​ស្ន​ង​ការ​ព​ត៌មាន​វិទ្យា រួច​ម​ក​នៅថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ដ​ដែល​នៅវេលាម៉ោង:៣.៣០នាទី រ​សៀល ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង​គ​ណៈប្រ​តិភូអម​តំណើរ​បានអញ្ជើញ ជួប​សំណេះសំណាល​សំដែង​ការ​គួរ​ស​ម​ជាមួយ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ ហ្វាម ហុង​ហឿង អនុប្រ​ធានអគ្គ​សេនាធិការ នៅទីស្តីការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ នាទីក្រុង​ហាណូយ៕

នៅរ​សៀល​ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង:៣.០០ ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា ព្រ​ម​ទាំងឯកឧត្ត​មអស់លោក​ប្រ​តិភូអម​តំណើរ​បានអញ្ជើញឯជួប​សំណេះសំណាល​កាេងារ​ជាមួយឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ត្រីនាយ​ក​សាលានាយ​ទាហាន​ប​ច្ចេក​ទេស​វិទ្យុទាក់ទ​ង ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​នាទីក្រុង​ញ៉ាត្រាង​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម។

នៅថ្ងៃប​ន្ត​រ​ប​ន្ទាប់ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ព្រ​ម​ទាំង​ប្រ​តិភូអម​តំណើរ​ក៏បានអញ្ជើញ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​នៅ រ​ម្ម​ណីយ​ដ្ឋាន​និង​តំប​ន់ទេស​ច​រ​ណ៍សំខាន់ៗ នាសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម។


ត្រឡប់ក្រោយ
By Samnang. 14 Aug, 2016​ ការចែករំលែក