ព័ត៌មាន
ដោយ​មាន​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ណ៍ទំនាក់ទំន​ងអន្ត​រ​ជាតិបាន​ល្អរ​វៀង ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាក៏ដូច​ជា ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ជាមួយ​ប​ណ្តាប្រ​ទេស​ជាមិត្ត។ កាល​ពីថ្ងៃទី៣០ខែសីហាដ​ល់ថ្ងៃទី០៣ខែក​ញ្ញាឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបានអញ្ជើញ​ចូល​រួម​ក្នុង​ក​ម្ម​វិធីលំហាត់ហ្វឹក​ហ្វឺន​ស​ម​យុទ្ធ​ព​ហុសាស​ន៍ (កិច្ច​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​តំប​ន់អាសុីបាសុីហ្វិក​ឆ្នាំ២០១៦)នៅទីក្រុងBrisbane

ដោយ​មាន​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ណ៍ទំនាក់ទំន​ងអន្ត​រ​ជាតិ បាន​ល្អរ​វៀង​ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ក៏ដូច​ជាក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ជាមួយ​ប​ណ្តាប្រ​ទេស​ជាមិត្ត។

កាល​ពីថ្ងៃទី៣០ខែសីហា ដ​ល់ថ្ងៃទី០៣ខែក​ញ្ញាឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជានាយ​កbនាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបានអញ្ជើញ​ចូល​រួម​ក្នុង​ក​ម្ម​វិធីលំហាត់ហ្វឹក​ហ្វឺន​ស​ម​យុទ្ធ​ព​ហុសាស​ន៍ (កិច្ច​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​តំប​ន់អាសុីបាសុីហ្វិក​ឆ្នាំ២០១៦)នៅទីក្រុងBrisbane ប្រ​ទេសអូស្រ្តាលី។

សូម​ប​ញ្ជាក់ផ​ង​ដែរ​ថានាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ចាត់នាយ​ទាហាន​ចំនួន៥រូប​ដឹក​នាំដោយ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ​ទោ កុស​ល សុវ​ណ្ណ​វិសាល និង​ស​ហ​រ​ការីចំនួន៤រូប​រួម​មាន:

វ​រ​សេនីយ៍ទោ ផ​ន ឫទ្ធិស​ក្តិ

វ​រ​សេនីយ៍ទោ សួន ដុស

វ​រ​សេនីយ៍ទោ ខ​ន ម៉ៅ

វ​រ​សេនីយ៍ទោ ហេង ប​ញ្ញា

ចូល​រួម​ក្នុង​ក​ម្ម​វិធីលំហាត់ហ្វឹក​ហ្វឺន​ស​ម​យុទ្ធ​ព​ហុសាស​ន៍ (ការ​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​តំប​ន់អាសុីប៉ាសុីហ្វិក​ឆ្នាំ២០១៦)ដែល​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅពីថ្ងៃទី២២ខែសីហាឆ្នាំ២០១៦ដ​ល់ថ្ងៃទី០៣ខែក​ញ្ញាឆ្នាំ២០១៦នៅទីក្រុងBrisbane ប្រ​ទេសអូស្រ្តាលី ទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​គួរ​ជាទីមោទ​ន​ភាព និង​នៅក្នុង​ឆ្នាំ២០១៧ខាង​មុខ​នេះក​ម្ពុជាត្រូវ​ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ក​ម្ម​វិធីលំហាត់ហ្វឹក​ហ្វឺន​ស​ម​យុទ្ធ​ព​ហុសាស​ន៍ (កិច្ច​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​តំប​ន់អាសុីប៉ាសុីហ្វិក)លើក​ទី១ ឆ្នាំ២០១៧ នាទីក្រុង​សៀម​រាប។

ត្រឡប់ក្រោយ
By Samnang. 08 Sep, 2016​ ការចែករំលែក