ព័ត៌មាន
ដោយ​បាន​ការអនុញ្ញាត្តិពី ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស​និង ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី២៤ ខែ០១ ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ បេង សុត្ថារិទ្ធ នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ចូល​រួម​ជា អធិប​តីភាព​ក្នុងអង្គ​ប្រ​ជុំ (ក្រុម​ទី១ដែល​មាន​ក្នុង​សេច​ក្តីកំណ​ត់ស្តីពីការ​ទ​ទួល​ភារ​កិច្ច​រ​ប​ស់ថ្នាក់ដឹក​នាំ ក្នុង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ)

ដោយ​បាន​ការអនុញ្ញាត្តិពី ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស​និង ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី២៤ ខែ០១ ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ បេង សុត្ថារិទ្ធ នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ចូល​រួម​ជា អធិប​តីភាព​ក្នុងអង្គ​ប្រ​ជុំ (ក្រុម​ទី១ដែល​មាន​ក្នុង​សេច​ក្តីកំណ​ត់ស្តីពីការ​ទ​ទួល​ភារ​កិច្ច​រ​ប​ស់ថ្នាក់ដឹក​នាំ ក្នុង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ)។ ខ្លឹម​សារ​ស្តីអំពី:បូក​ស​រុប​ការអនុវ​ត្ត​ន៍ការ​ងារ​រ​យៈពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក និង​ដាក់ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត​ន៍ប​ន្ត​ជូន​ដ​ល់ការិយាល័យ ចំណុះ (ក្រុម​ទី១) រួម​មាន​ការិយាល័យ : ប៉ុស្តិក​ណ្តាល  វិទ្យុត្រាំង ហ្វ្រេក​ង់ ប​ញ្ជូន​សារ  រ៉ាដា  និង ការិយាល័យ​ប្រ​ព័ន្ធ​វិទ្យុទាក់ទ​ង​ច​ល្ល័ត ស​មាស​ភាព​ចូល​រួម​មាន:

_ឯកឧត្ត​ម​នាយ​ក​រ​ង(ក្នុង​ក្រុម​ទី១)

_នាយ​ការិយាល័យ  (ក្នុង​ក្រុម​ទី១)


ត្រឡប់ក្រោយ
By Samnang. 24 Jan, 2017​ ការចែករំលែក