ព័ត៌មាន
ត​ប​តាម​ការ​ស្នើអញ្ជើញ​រ​ប​ស់ក្រុម​ប​ញ្ជូន​សារ USPACM J6 និង ស្ថាន​ទូតអាមេរិក​ប្រ​ចាំព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ការិយាល័យ​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិកា រ​យោធាអាមេរិក​ប្រ​ចាំព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជានិង​ដោយ បាន​ការឯក​ភាព​និង ស​ម្រេច​ពីឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ប​ណ្ឌិត ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ងអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស​និង​ជានាយ​ក​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ចាត់ប​ញ្ជូន​នាយ​ទាហាន​ចំនួន២រូប: ១-ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ កុស​ល សុវ​ណ្ណ​វិសាល

ត​ប​តាម​ការ​ស្នើអញ្ជើញ​រ​ប​ស់ក្រុម​ប​ញ្ជូន​សារ USPACM J6 និង ស្ថាន​ទូតអាមេរិក​ប្រ​ចាំព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ការិយាល័យ​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិកា រ​យោធាអាមេរិក​ប្រ​ចាំព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជានិង​ដោយ បាន​ការឯក​ភាព​និង ស​ម្រេច​ពីឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ប​ណ្ឌិត ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ងអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស​និង​ជានាយ​ក​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ចាត់ប​ញ្ជូន​នាយ​ទាហាន​ចំនួន២រូប:

១-ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ កុស​ល សុវ​ណ្ណ​វិសាល នាយ​ក​រ​ង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ

២-វ​រ​សេនីយ៍ទោ ហេង ប​ញ្ញា ជំនួយ​ការ​គ្រ​ប់គ្រ​ង​ម៉ាសុីន​មេការិយាល័យ​ព័ត៌មាន​វិទ្យានាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ

ទៅចូល​រួម​សិក្ខាសាលាលើក​ទី៣ស្តីអំពីក​ម្ម​វិធីអន្ត​រ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ប​ញ្ជូន​សារ​ព​ហុសាស​ន៍ (MCIP)ដែល​ប្រ​ព្រឹត្តិទៅនារាជ​ធានីColombo ប្រ​ទេស​ស្រីល​ង្កា ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ខែឧស​ភាឆ្នាំ២០១៧ដ​ល់ថ្ងៃទី០២ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៧។

ចំណុច​សំខាន់នៃសិក្ខាសាលានេះ គឺប​ន្ត​ការ​ណែនាំនិន្នាការ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​នៃក​ម្ម​វិធី និង​ការ​ប​ញ្ច​ប់ធ្វើផែន​ការ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ប​ច្ចេក​ទេស​និង​ភ​ស្តុភាដែល​នៅសេស​ស​ល់ដោយអោយ​មាន​ការ​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​ដើម្បីអនុវ​ត្តអោយ​បាន​ជោគ​ជ័យ​នៃPE17។

សិក្ខាសាលានេះធ្វើទ្បើង​ជាភាសាអង់គ្លេស។

ត្រឡប់ក្រោយ
By Samnang. 05 Jun, 2017​ ការចែករំលែក