សន្ទស្សន៏ហ្វឺកហ្វឹនជំនាញបញ្ជូនសារ ក្នុងរយៈពេលកន្លងមក
លរ វគ្គសិក្សា មុខជំនាញ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ បើកវគ្គ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ បិទវគ្គ ទីកន្លែង ចំនួនសិក្ខាកាម
ជំនាន់ទី១ មធ្យមបច្ចេកទេស ០៥/០៥/១៩៩៥ ០៥/០៦/១៩៩៦ សំណង់១២ ១៧
ជំនាន់ទី១ ទូរលេខ ១៩៩៥ ១៩៩៦ ក្តាន់រយ ៤៤
ជំនាន់ទី២ ទូរលេខ ០៣/០៧/១៩៩៦ ៣១/០៣/១៩៩៧ ក្តាន់រយ ៣៩
ជំនាន់ទី១ បំប៉នជំនាញបញ្ជូនសារ ០៥/០៥/២០០៥ ០២/០៩/២០០៥ មជ្ឈមណ្ឌលហ្វឺកហ្វឹននិងជួសជុលបញ្ចូនសារ ១០៣
ជំនាន់ទី២ បំប៉នជំនាញបញ្ជូនសារ ២១/០៧/២០០៦ ១៥/០៩/២០០៦ មជ្ឈមណ្ឌលហ្វឺកហ្វឹននិងជួសជុលបញ្ចូនសារ ៧៣
ជំនាន់ទី៣ បំប៉នជំនាញបញ្ជូនសារ ២១/០៨/២០០៧ ១១/០៩/២០០៧ មជ្ឈមណ្ឌលហ្វឺកហ្វឹននិងជួសជុលបញ្ចូនសារ ៤៧
ជំនាន់ទី៤ បំប៉នជំនាញបញ្ជូនសារ ២៣/០៥/២០០៩ ៣០/០៦/២០០៩ មជ្ឈមណ្ឌលហ្វឺកហ្វឹននិងជួសជុលបញ្ចូនសារ ៣៧
ជំនាន់ទី៥ ហ្វឺកហ្វឹនបំពេញក្រខ័ណ្ឌ ០៦/០៥/២០០៩ ១៦/១០/២០០៩ មជ្ឈមណ្ឌលហ្វឺកហ្វឹននិងជួសជុលបញ្ចូនសារ ៣២
ជំនាន់ទី៦ បំប៉នជំនាញបញ្ជូនសារ ២១/០៧/២០១០ ១៩/១០/២០១០ មជ្ឈមណ្ឌលហ្វឺកហ្វឹននិងជួសជុលបញ្ចូនសារ ៦៤
១០ ជំនាន់ទី៧ បំប៉នជំនាញបញ្ជូនសារ ០២/០៩/២០១១ ២៣/១១/២០១១ មជ្ឈមណ្ឌលហ្វឺកហ្វឹននិងជួសជុលបញ្ចូនសារ ៨៤
១១ ជំនាន់ទី៨ បំប៉នជំនាញបញ្ជូនសារ ២៩/០៨/២០១១ ២៣/១១/២០១២ យោធភូមិភាគទី ៤ ៧៦
១២ ជំនាន់ទី១ បំប៉នអ៊ីនត្រាណែត និង អ៊ីននធើណែត ២០០៩ ២០០៩ នាយកដ្ឋានបញ្ជូនសារ ៧០
១៣ ជំនាន់ទី២ បំប៉នអ៊ីនត្រាណែត និង អ៊ីននធើណែត ១៩/០៩/២០០៩ ១៨/១០/២០០៩ នាយកដ្ឋានបញ្ជូនសារ ៣០
១៤ ជំនាន់ទី៩ បំបនជំនាញបញ្ជូនសារ ០៨/០៥/២០១៣ ២០/០៦/២០១៣ យោធភូមិភាគ ៥ ៦២​
១៥ ជំនាន់ទី១០ បំបនជំនាញបញ្ជូនសារ ០៩/០៥/២០១៤ ២៥/០៧/២០១៤ មជ្ឈមណ្ឌលហ្វឺកហ្វឹននិងជួសជុលបញ្ចូនសារ ៥៣
សរុប ៨៣១